Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2018

Εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη β΄περιόδου 2018

 
Από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Ανατολικής Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη β΄περιόδου 2018 θα διεξαχθούν την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018, στις 9 το πρωί, στο κτίριο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Ανατολικής Θεσσαλονίκης (16οχιλιόμετρο Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν δικαιολογητικά στην υπηρεσία (Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Ανατολικής Θεσσαλονίκης), εφ’ όσον ανήκουν σε αυτήν γεωγραφικά, μέχρι και την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018. Μετά την ημερομηνία αυτή, δεν θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις.

H τοπική αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Ανατολικής Θεσσαλονίκης ασκείται στους Δήμους Καλαμαριάς. Θέρμης. Πυλαίας – Χορτιάτη, Θερμαϊκού και στη Δημοτική Ενότητα Πεύκων του Δήμου Νεαπόλεως-Συκεών.

Για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις εξετάσεις θα επιδεικνύεται στην Επιτροπή η αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή βιβλιάριο υγείας ή άδεια οδήγησης.

Η εξέταση θα γίνει με τη χρήση Η/Υ σε ερωτηματολόγια πολλαπλών επιλογών σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην με αρ.πρωτ.:38200/1136/2011 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1969/Β’/02-09-2011).

Για την υποβοήθηση των ενδιαφερομένων, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στη διαδρομή: Επικοινωνίες → Ραδιοερασιτέχνες παρ.11 → υποπαράγραφος 11.7 (http://www.yme.gr/?getwhat=1&oid=1160&id=&tid=1184), έχουν αναρτηθεί δύο αρχεία (pdf) με ερωτηματολόγια από την ύλη των εξετάσεων, ένα για την κατηγορία «1» και ένα για την κατηγορία «Εισαγωγικού Επιπέδου». Επίσης, έχει αναρτηθεί σχετικό λογισμικό για την εκπαίδευση και αυτοαξιολόγηση των ενδιαφερομένων.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στις εξετάσεις ραδιοερασιτεχνών είναι τα παρακάτω:

1. Αίτηση στην οποία ο υποψήφιος να επιλέξει και το κατάλληλο τετραγωνάκι για την κατηγορία πτυχίου που επιθυμεί («κατηγορία 1» ή «εισαγωγικού επιπέδου). Η αίτηση είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.yme.gr/?tid=263&aid=0.

2. Αντίγραφο (σε απλή μη επικυρωμένη φωτοτυπία) δελτίου αστυνομικής ταυτότητος ή διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης για την ταυτοποίηση του ενδιαφερομένου και τη δια-πίστωση της ημερομηνίας γέννησης.

3. Σε περιπτώσεις υπηκόων άλλων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, αποδεικτικά έγγραφα που σχετίζονται με τα στοιχεία τους, την ηλικία, υπηκοότητα και την μόνιμη διαμονή τους συμπεριλαμβανομένης και της άδειας παραμονής στις περιπτώσεις που προβλέπεται.

4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται η ταχυδρομική διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου (Υπεύθυνη Δήλωση είναι η πίσω σελίδα της αίτησης).

5. Το προβλεπόμενο e-παράβολο των 26€. Το παράβολο εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών:
(https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm)
με κωδικό e-παραβόλου «5113».

6. Ανταποδοτικό τέλος υπέρ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ποσού 6€, το οποίο πληρώνεται είτε εντός της υπηρεσίας στο μηχάνημα Easy Pay της Τράπεζα Πειραιώς είτε με κατάθεση στον υπ. αριθμ.: 6215-030024-719 λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς.

7. Δύο φωτογραφίες έγχρωμες –όχι απαραίτητα διαβατηρίου (υποβάλλονται μετά την επιτυχή έκβαση των εξετάσεων).

8. Αποδεικτικό αποφοίτησης από δημοτικό σχολείο ή αποδεικτικό αποφοίτησης από τάξη γυμνασίου ή λυκείου ή οποιοδήποτε άλλο πτυχίο δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκ-παίδευσης προκειμένου να διαπιστωθεί ότι ο υποψήφιος έχει αποφοιτήσει από δημοτικό σχολείο.

9. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών (αν διαθέτει ο υποψήφιος) τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής, κατεύθυνσης ηλεκτρονικής ή ηλεκτρολογίας ή τηλεπικοινωνιών, προκειμένου να απαλλαγεί από την γραπτή εξέταση στο κεφάλαιο Α΄«Τεχνικά Θέματα». Στην περίπτωση αυτή, το ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών είναι πενήντα (50) ερωτήσεων για την «κατηγορία 1» και ογδόντα (80) ερωτήσεων για την κατηγορία «εισαγωγικού επιπέδου».

Οι επιτυχόντες θα λάβουν το πτυχίο τους από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στην οποία ανήκουν γεωγραφικά.

Όσοι από τους επιτυχόντες επιθυμούν να λάβουν την άδεια ραδιοερασιτεχνικού σταθμού (διακριτικά κλήσης) θα υποβάλλουν στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών όπου ανήκουν γεωγραφικά τα δικαιολογητικά που δίνονται στην παρακάτω ιστοσελίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
http://www.yme.gr/?getwhat=1&oid=405&id=&tid=405

δηλαδή:

1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση που βρίσκεται στην ιστοσελίδα http://www.yme.gr/?getwhat=1&oid=405&id=&tid=405 αλλά και θα διανεμηθεί στους επιτυχόντες μετά το πέρας των εξετάσεων. Στην Υπεύθυνη Δήλωση θα δηλώνεται η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας, ο μόνιμος χώρος εγκατάστασης του σταθμού βάσης και οι εναλλακτικές θέσεις εγκατάστασης.

2. Ηλεκτρονικό e-παράβολο των 26€ με κωδικό e-παραβόλου «5115».

3. Ανταποδοτικό τέλος υπέρ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ποσού 6€.

4. Σε περίπτωση ανηλίκου, υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του με τη οποία παρέχεται η συναίνεση του για την άσκηση των ραδιοερασιτεχνικών δραστηριοτήτων του ανηλίκου.

5. Για τα νομικά πρόσωπα, τα σχετικά δικαιολογητικά (αποφάσεις, καταστατικά κλπ) από τα οποία προκύπτει η πλήρωση των απαιτουμένων προϋποθέσεων και ο ορισμός υπευθύνου.

6. Για τμήματα των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας που έχουν ως αντικείμενο τις ασύρματες επικοινωνίες πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) σύσταση εργαστηρίου ραδιοεπικοινωνιών με σκοπό την υποστήριξη της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, β) απόφαση το Εκπαιδευτικού Ιδρύματος περί ορισμού υπεύθυνου αδειούχου ραδιοερασιτέχνη κατηγορίας 1.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου