Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο ΚιλκίςΔημόσια Tακτική Συνεδρίαση του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στις 22 Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα εξής θέματα Η/Δ:
Θέμα 1ο
Ορισμός επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών μισθώσεων - εκμισθώσεων - εκποιήσεων [αρθ. 1 του ΠΔ 270/1981]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων
Θέμα 2ο
Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων για την συγκρότηση της Επιτροπής καθορισμού του τιμήματος εκποίησης δημοτικών ακινήτων και κινητών, αγοράς ακινήτων, προσκυρωτέων εκτάσεων, καθώς και εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων [παρ. 5, άρθρο 186 ¨Εκποίηση ακινήτων¨ του Ν. 3463/2006 - άρθρο 7 του ΠΔ 270/1981]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων
Θέμα 3ο
Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων και ενός φορολογούμενου δημότη για τη συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επιλύσεως των φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για τη βεβαίωση ή αναγνώριση φορολογικής απαλλαγής ή μειώσεως οποιουδήποτε αυτοτελούς φόρου, τέλους, δικαιώματος, εισφοράς, αντιτίμου προσωπικής εργασίας και προστίμου μεταξύ δήμου ή κοινότητας ή συνδέσμου δήμων και κοινοτήτων και φορολογουμένων [παρ. 8 του άρθρου 7 του Ν. 2307/95]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων
Θέμα 4ο
Εκποίηση με δημοπρασία ξυλείας λεύκης σε δημοτική έκταση της Τ.Κ. Αμαράντων της Δημοτικής Ενότητας Δοϊράνης του Δήμου Κιλκίς
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Θέμα 5ο
Αναμόρφωση [7η] Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικ. έτους 2017
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Θέμα 6ο
Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής Δημοτικών Έργων
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων
Θέμα 7ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: "Επεμβάσεις σε Σχολικά και Δημοτικά Κτίρια Δ.Ε. Κιλκίς" [ΑΜ: Μ12/2015]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα 8ο
Έγκριση παράτασης [1η] προθεσμίας περαίωσης του Έργου: "Ασφαλτοστρώσεις - Κρασπεδώσεις - Πλακοστρώσεις και Αποκαταστάσεις Φθορών Οδοστρωμάτων στη Δ.Ε. Κιλκίς" [ΑΜ: Μ15/2015 ΔΤΥ]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα 9ο
Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής Υπηρεσίας: «Εκσκαφή τάφων (λάκκων) στο χώρο των νέων κοιμητηρίων της πόλης του Κιλκίς» [ΑΜ: ΚΟΠ 5/2017  / Π/Υ: 14.880,00 €], λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου
Θέμα 10ο
Έγκριση αποζημίωσης εκπροσώπου Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) - μέλους της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού ανάδειξης μελετητή για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: «Εκπόνηση μελέτης Στατικής Επάρκειας Δημοτικού Σχολείου Χέρσου»
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα 11ο
Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κιλκίς με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ»
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου