Πέμπτη, 12 Μαΐου 2016

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κιλκίς την Δευτέρα 16 Μαΐου 2016

Δημόσια Tακτική Συνεδρίαση του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στις 16 Μαΐου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα εξής θέματα Η/Δ:Θέμα 1ο
Επιβολή προστίμων για παράνομη υπαίθρια διαφήμιση στο κέντρο διασκέδασης "ΜΟΥΣΕΣ LIVE"
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΠΕΝΤΖΕΡΕΤΖΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
Θέμα 2ο
Έγκριση Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Κιλκίς με την επωνυμία: "ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ", οικονομικού έτους 2015
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ κ. ΚΑΡΑΪΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Θέμα 3ο
Έγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Κιλκίς
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Θέμα 4ο
Αντικατάσταση μέλους Επιτροπής Αδελφοποιήσεων Δήμου Κιλκίς
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ κ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Θέμα 5ο
Ορισμός ορκωτών ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου του Δήμου Κιλκίς με την επωνυμία: «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Κιλκίς – Κ.Δ.Ε.Κ. – Δήμου Κιλκίς», οικονομικών ετών 2013, 2014 και 2015
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Κ.Δ.Ε.Κ. ΚΙΛΚΙΣ κα ΣΟΦΟΥ ΧΡΥΣΗ
Θέμα 6ο
Έγκριση Κανονισμού Εργασιών Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ κ. ΤΣΟΓΓΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Θέμα 7ο
Έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Κιλκίς (Β΄ φάση) 2016-2019
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ κα ΣΠΑΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Θέμα 8ο
Έγκριση επικαιροποιημένου εγχειριδίου και εφαρμογής αυτού για την τεκμηρίωση της Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου Κιλκίς
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ κα ΣΠΑΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Θέμα 9ο
Έγκριση ολοκλήρωσης του υποέργου 6 - ''ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΜΙΜΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 2011-2015 - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ'' της πράξης «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΜΙΜΑΣ ΚΙΛΚΙΣ», ετών 2011 έως και 2015
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ κα ΣΠΑΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Θέμα 10ο
Παροχή έγκρισης για έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης από την τράπεζα Πειραιώς προς το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού του Προγράμματος "Στέγαση και Επανένταξη" σύμφωνα με τις παρ. 8 και 9 του άρθρου 29 του Ν. 4052/2012, όπως ισχύει
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
                      ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ κα ΣΠΑΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Θέμα 11ο
Ορισμός δικαιούχων επιχειρήσεων για την πρόσληψη ωφελούμενων αστέγων πολιτών του προγράμματος με τίτλο: "ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ" που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος: "ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ"
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
                      ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ κα ΣΠΑΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Θέμα 12ο
Αναμόρφωση [7η] Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικονομικού έτους 2016
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ
Θέμα 13ο
Αποδοχή χρηματοδότησης, 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Κιλκίς, έτους 2016 και Αναμόρφωση [8η] Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικονομικού έτους 2016
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ
Θέμα 14ο
Έκθεση εσόδων - εξόδων και στοιχεία Ισολογισμού Α΄ τριμήνου 2016, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ
Θέμα 15ο
Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή του έργου: "Περιφράξεις δημοτικών εκτάσεων Δ.Ε Κιλκίς" [ΑΜ: 4/20165 Δ.Τ.Υ. / Π/Υ: 31.393,02€ -  ΚΑΕ: 30.7326.0074/ΑΔΣ: 29/2016]
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Θέμα 16ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: "Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Πυργωτού (Πολιτιστικό Κέντρο)" [Αρ. Μελ.: Μ61/2011 Δ.Τ.Υ.]
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Θέμα 17ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: "Ασφαλτοστρώσεις και αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων Δ.Ε. Μουριών" [Αρ. Μελ.: Μ19/2014 Δ.Τ.Υ.]
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Θέμα 18ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: "Επεμβάσεις σε σχολικά κτίρια Δ.Ε. Χέρσου" [Αρ. Μελ.: Μ18/2014 Δ.Τ.Υ.]
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Θέμα 19ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: "Αποπεράτωση ανάπλασης πλατείας οικισμού Ισώματος" [Αρ. Μελ.: Μ49/2012 Δ.Τ.Υ.]
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Θέμα 20ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: "Ανάπλαση εισόδου οικισμού Πικρολίμνης Τ.Δ. Ξυλοκερατιάς Δήμου Πικρολίμνης" [Αρ. Μελ.: 219/2009 ΤΥΔΚ Κιλκίς]
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Θέμα 21ο
Έγκριση 2ης παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου: "Ασφαλτοστρώσεις - Πλακοστρώσεις - Τσιμεντοστρώσεις Οδών και Διαμόρφωση Εισόδων Οικισμών Δ.Ε. Κρουσσών" [ΑΜ: Μ17/2014 Δ.Τ.Υ.]
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Θέμα 22ο
Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής Δημοτικών Έργων
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ κ. ΒΑΦΕΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Θέμα 23ο
Βεβαίωση αδυναμίας εκτέλεσης με ιδία μέσα, της εργασίας με τίτλο: "Καθαρισμός τσιμενταυλάκων, ρεμάτων, αποστραγγιστικών καναλιών στη Δημοτική Κοινότητα Νέας Σάντας και στην Τοπική Κοινότητα Μικροκάμπου"
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
Θέμα 24ο
Ανάθεση εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: "Απομάκρυνση ενός πεσμένου δέντρου στα κοιμητήρια των Κάτω Αποστόλων" [Αρ. Μελ.: ΚΟΠ 15/2016 - Π/Υ: 369,00€], λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ιδία μέσα
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
Θέμα 25ο
Έγκριση δαπάνης & διάθεση (ψήφιση) - ¨Ανάληψη υποχρέωσης¨ πίστωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Κιλκίς, οικονομικού έτους 2016, ποσού 4.050,00€, για τις εκδηλώσεις των Ελευθερίων του Δήμου Κιλκίς, έτους 2016
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Θέμα 26ο
Έγκριση δαπάνης & διάθεση (ψήφιση) - ¨Ανάληψη υποχρέωσης¨ πίστωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Κιλκίς, οικονομικού έτους 2016, ποσού 2.430,15€, για τη φιλοξενία αντιπροσωπείας του αδελφοποιημένου Δήμου Λατσιών που θα παραστεί στις εκδηλώσεις των Ελευθερίων του Δήμου Κιλκίς, έτους 2016
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Θέμα 27ο
Διαγραφή χρεών
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ
Θέμα 28ο
Έγκριση μετάβασης του Αντιδημάρχου Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος Δήμου Κιλκίς κ. Μανουσαρίδη Αντώνιου στη Σόφια της Βουλγαρίας, με σκοπό την επίσκεψη σε Μονάδα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων και την ενημέρωσή του σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Θέμα 29ο
Έγκριση μετάβασης της Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων Δήμου Κιλκίς κ. Αναστασιάδου Ελένης στην Αθήνα με σκοπό τη συνάντησή της με υπευθύνους της εταιρείας με τίτλο: "ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε."
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Θέμα 30ο
Έγκριση ανανεώσεων παραγωγικών αδειών πωλητών που συμμετέχουν στις λαϊκές αγορές του Δήμου Κιλκίς, που πραγματοποιήθηκαν το μήνα Απρίλιο 2016
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΠΕΝΤΖΕΡΕΤΖΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
Θέμα 31ο
Προσθήκη συμμετοχής επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών σε Λαϊκές Αγορές του Δήμου Κιλκίς
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΠΕΝΤΖΕΡΕΤΖΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
Θέμα 32ο
Διαγραφή συμμετοχής επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών από τη λαϊκή αγορά Σ.Σ. Μουριών του Δήμου Κιλκίς  (αίτ.: Σενασβίλι Τεϊμουράζ)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΠΕΝΤΖΕΡΕΤΖΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
Θέμα 33ο
Ακύρωση άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΠΕΝΤΖΕΡΕΤΖΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
Θέμα 34ο
Ακύρωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΠΕΝΤΖΕΡΕΤΖΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου