Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2015

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2015 το Δημοτικό Συμβούλιο ΚιλκίςΔημόσια Tακτική Συνεδρίαση του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στις 28 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα εξής θέματα Η/Δ:


Θέμα 1ο
Έγκριση Απολογισμού, Ισολογισμού και Έκθεσης Ελέγχου, οικονομικού έτους 2014, του Ν.Π.Δ.Δ. "Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς"
Θέμα 2ο
Έγκριση Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Κιλκίς με την επωνυμία: "ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ", οικονομικού έτους 2014
Θέμα 3ο
Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: "Κατασκευή τεχνικών στη Δ.Ε. Κιλκίς" [Αρ. Μελ. Μ20/2015, Π/Υ 130.000,00€]
Θέμα 4ο
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: "Μικρά τεχνικά έργα στη Δ.Ε. Κρουσσών" [ΑΜ: Μ42/2014]
Θέμα 5ο
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: "Κατασκευή τεχνικών - γεφυροδιαβάσεις στους οικισμούς της Δ.Ε. Κιλκίς" [ΑΜ: Μ37/2014]
Θέμα 6ο
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: "Κατασκευή τεχνικών στην Τ.Κ. Ν. Γυναικοκάστρου Δ.Ε. Πικρολίμνης" [Αριθμ. Μελ. Μ34/2014]
Θέμα 7ο
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: "Μικρά Τεχνικά Έργα - Κρασπεδώσεις στη Δ.Ε Χέρσου" [Αριθμ. Μελ. Μ40/2014]
Θέμα 8ο
Έγκριση 1ης παράτασης χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου: "Μικρά τεχνικά έργα - Κρασπεδώσεις στη Δ.Ε. Χέρσου"  [Αριθμ. Μελ. Μ40/2014]
Θέμα 9ο
Έγκριση 1ης παράτασης χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου: "Κατασκευή τεχνικών - γεφυροδιαβάσεις στους οικισμούς της Δ.Ε. Κιλκίς"  [ΑΜ: Μ37/2014]
Θέμα 10ο
Αναστολή των διαδικασιών ανάθεσης της εργασίας με τίτλο: "Υπηρεσίες για συντήρηση εγκαταστάσεων Χώρου Ταφής Απορριμμάτων και Δημοτικού Πάρκου - Κήπου Δήμου Κιλκίς" [Αρ. Μελ. Ε5/2015, Π/Υ 68.880,00]
Θέμα 11ο
Ανάκληση της υπ' αριθμ. 192/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς περί ολοκλήρωσης διαδικασίας παραχώρησης οικοπέδου, ιδιοκτησίας του Δήμου Κιλκίς, προς την Ιερά Μητρόπολη Πολυανής και Κιλκισίου
Θέμα 12ο
Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: "Προμήθεια ειδών σίτισης και καθημερινών αναγκών για τους ωφελούμενους του προγράμματος "Στέγαση και Επανένταξη" [Αρ. Μελ. 4/2015 Δ.Κ.Π.- Π/Υ: 14.600,00€]
Θέμα 13ο
Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: "Συντήρηση - επισκευή οχημάτων του Δήμου για το έτος 2015 και προμήθεια ανταλλακτικών" [Αρ. Μελ. ΚΟΠ 19/2014]
Θέμα 14ο
Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: "Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του προγράμματος "Στέγαση και Επανένταξη" - Δαπάνες εξωτερικού συνεργάτη" [Αρ. Μελ. 2/2015 Δ.Κ.Π.- Π/Υ: 4.918,40,00€]
Θέμα 15ο
Έγκριση και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας: "Συμπληρωματική προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου Κιλκίς και των Νομικών του Προσώπων, έτους 2015 που δεν είχε προβλεφθεί στην υπ΄αρ. ΚΟΠ10/2015 μελέτη" [Αρ. Μελ. ΚΟΠ 44/2015 - Π/Υ: 2.337,00€]
Θέμα 16ο
Αναμόρφωση (20η) Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικονομικού έτους 2015
Θέμα 17ο
Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων, έτους 2015, που διατέθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο
Θέμα 18ο
Έγκριση δαπανών & διάθεση (ψήφιση) - "ανάληψη υποχρέωσης" πιστώσεων του Προϋπολογισμού, οικ. έτους 2015
Θέμα 19ο
Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμων εκτάσεων σχολικών κλήρων Δήμου Κιλκίς
Θέμα 20ο
Συγκρότηση Επιτροπής για την καταστροφή ειδών θέρμανσης, κλιματισμού και λοιπών συναφών ειδών
Θέμα 21ο
Έγκριση μίσθωσης εννέα (9) ακινήτων - κατοικιών και διαμερισμάτων για τη στέγαση ωφελούμενων του προγράμματος "Στέγαση και Επανένταξη"
Θέμα 22ο
Διαγραφή χρεών
Θέμα 23ο
Επιχορήγηση Πολιτιστικών - Αθλητικών Συλλόγων και λοιπών Νομικών Προσώπων Δήμου Κιλκίς για κάλυψη εκδηλώσεών τους
Θέμα 24ο
Έγκριση τροποποίησης των τεχνικών χαρακτηριστικών της προσφοράς της αναδόχου εταιρείας Byte Α.Ε.Β.Ε.του διαγωνισμού "Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για το Δήμο Κιλκίς", λόγω έλλειψης προϊόντων στην αγορά
Θέμα 25ο
Ακύρωση άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών (αίτ. Χονδροματίδη Κωνσταντίνου)
Θέμα 26ο
Χορήγηση αδείας σε παραγωγό πωλητή λαϊκών αγορών (Μπαχλιτζανάκης Θεοχάρης του Εμμανουήλ)
Θέμα 27ο
Έγκριση τροποποίησης της επιμέρους Δράσης/ Έργου με τίτλο: "Προμήθεια υλικών συντήρησης των πολιτιστικών αξιοθέατων-υποδομών στο λόφο του Αγίου Γεωργίου (ανοιχτό θέατρο, θερινός κινηματογράφος)" [WP6:6.1] της πράξης με τίτλο "Προστασία και ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στη διασυνοριακή περιοχή των Δήμων Strumica και Κιλκίς" και τροποποίηση του καθορισμού τρόπου εκτέλεσης της συγκεκριμένης δράσης
Θέμα 28ο
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 299/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς περί υποβολής αιτήματος χρονικής παράτασης του έργου με το ακρωνύμιο "PROTECT HERITAGE"
Θέμα 29ο
Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Κιλκίς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου