Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2019

Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς

Δημόσια Tακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς, θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στις 18 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα εξής θέματα Η/Δ:

Θέμα 1ο Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της υπ' αριθμ. οικ.2/6748/ΔΛΚ/24.01.2019 (ΦΕΚ Β΄ 104) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Γ. Χουλιαράκη

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 2ο Άνοιγμα Λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος προς μεταφορά των πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων και ορισμός εξουσιοδοτουμένων οργάνων για την κίνηση του λογαριασμού

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 3ο Αναμόρφωση [2η] Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικονομικού έτους 2019

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 4ο
Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 5ο
Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της δημόσιας σύμβασης των τμημάτων "ΤΜΗΜΑΤΑ 1 έως 10" [Π/Υ: 1.818.997,61 € - ΑΟΕ: 15/2019] της προτεινόμενης σύμβασης "Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης - θέρμανσης και λιπαντικών του Δήμου Κιλκίς και ΝΠΔΔ - ΝΠΙΔ έτους 2019" [Αρ. Ενιαίας Μελέτης: Π 3/2019 Δ.Τ.Υ. / ΣΠ/Υ: 1.873.997,62 € - ΑΔΣ: 19/2019]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 6ο
Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της δημόσιας σύμβασης "Παροχή υπηρεσιών προγραμμάτων πληροφορικής" [ΑΜ: 1/2019 Πληροφορικής / Π/Υ: 54.560,00 € - ΚΑΕ: 10.6266.0001 / 00.6142.0003 / 00.6142.0005 / ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ - ΑΟΕ: 14/2019]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 7ο
Έγκριση μελέτης και έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο: "Έκτακτες επεμβάσεις σχολείων και δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Δοϊράνης, Δ.Ε. Μουριών, Δ.Ε. Χέρσου Δήμου Κιλκίς" [ΑΜ: 4/2019 Δ.Τ.Υ./ Π/Υ: 74.400,00€ - ΚΑΕ: 30.7331.0046]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 8ο
Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης με τίτλο: "Συντήρηση και Αδειοδότηση ανελκυστήρων δημοτικών κτηρίων" [Αρ. Μελ. Ε1/2019, Π/Υ: 11.500,00€] λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 9ο
Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής της υπηρεσίας με τίτλο: "Ενοικίαση ηχητικού, φωτιστικού και οπτικοακουστικού εξοπλισμού για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Κιλκίς, έτους 2019" [Αρ. Μελ.: Ε2/2019 Δ.Τ.Υ. - Π/Υ: 24.310,20 €], λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 10ο
Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης με τίτλο: "Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου Κιλκίς" [Αρ. Μελ.: ΚΟΠ13/2018 - Π/Υ: 244.746,24€], λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου

Θέμα 11ο
Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής της υπηρεσίας με τίτλο: "Εργασίες κοπής υψηλής βλάστησης με ανυψωτικό (γερανοφόρο όχημα)" [ΑΜ: ΚΟΠ 03/2018 / Π/Υ: 24.668,80€], λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου

Θέμα 12ο
Έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας και σύναψης δημόσιας σύμβασης της Υπηρεσίας με τίτλο: "Περισυλλογή, φροντίδα και προμήθεια ξηράς τροφής αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Κιλκίς, ετών 2019 και 2020" [Αρ. Μελ.: ΤΟΑ 6/2019 - Π/Υ: 200.000,00€], λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 13ο
Αποτίμηση Προγραμμάτων Ανακύκλωσης Δήμου Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου

Θέμα 14ο
Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: "Προμήθεια ειδών καθαριότητας - υγιεινής και ευπρεπισμού χημικού υλικού καθαρισμού - απολυμαντικού κάδων απορριμμάτων και υγρού καθαρισμού απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων του Δήμου για το έτος 2019" [Αρ. Ενιαίας Μελέτης: ΚΟΠ 14/2018 - Π/Υ: 129.000,00€]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 15ο
Συγκρότηση τριμελών επιτροπών ελέγχου της ορθής εφαρμογής του Κανονισμού Δεοντολογίας Κτηνοτροφικών Θεμάτων (Κ.Δ.Κ.Θ.) Δήμου Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 16ο 2η τροποποίηση της υπ' αριθμ. 71/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: ''Έγκριση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 με τίτλο ''Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κιλκίς'' της Πράξης: ''Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κιλκίς '' με Κωδ. ΟΠΣ: 5002919 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ''Κεντρική Μακεδονία 2014-2020'', για 3 έτη"

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας

Θέμα 17ο Έγκριση καταβολής αποζημίωσης από την Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης επέκτασης της πόλης του Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Νομική Υπηρεσία

Θέμα 18ο
Αποδοχή της υπ' αριθμ. 559/05.09.2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου A.E. (ΕΤΑΔ Α.Ε.) περί αυτοδίκαιης ανάκλησης της, κατά χρήση, παραχώρησης, άνευ ανταλλάγματος, του ακινήτου με στοιχεία Α.Β.Κ. 626 στην πόλη του Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Νομική Υπηρεσία

Θέμα 19ο
Έγκριση διακοπής κυκλοφορίας επί των οδών 21ης Ιουνίου και Ελ. Βενιζέλου στην πόλη του Κιλκίς, για την παρέλαση καρναβαλιστών [στο πλαίσιο των αποκριάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Κιλκίς για το έτος 2019]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τμήμα Απασχόλησης, Τουρισμού και Πολιτισμού της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Κιλκίς

Θέμα 20ο
Έγκριση υλοποίησης και εξειδίκευση πίστωσης της πολιτιστικής εκδήλωσης με τίτλο: "Μακεδονίσματα" [Αρ. Μελέτης: ΤΟΑ 5/2019 / Π/Υ: 2.200,00€ - ΚΑΕ: 15.6471.0001 "Έξοδα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων"]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τμήμα Απασχόλησης, Τουρισμού και Πολιτισμού της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Κιλκίς 

Θέμα 21ο
Επιχορήγηση Πολιτιστικών - Αθλητικών Συλλόγων και λοιπών Νομικών Προσώπων Δήμου Κιλκίς για κάλυψη εκδηλώσεών τους

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τμήμα Απασχόλησης, Τουρισμού και Πολιτισμού της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Κιλκίς

Θέμα 22ο Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο/δραστηριότητα με τίτλο: "Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση "Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (999ΚWel) με Καύση Βιοαερίου από την αναερόβια χώνευση γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων" της εταιρείας "Τεχνική Ενεργειακή Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Εταιρεία" που προτείνονται να εγκατασταθούν στα με αριθμ. 157 και 158 αγροτεμάχια του Δ.Δ. Μαυρονερίου του Δήμου Κιλκίς, Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (υποκατηγορία Α2 - ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με Α/Α 06)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα 23ο Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο/δραστηριότητα με τίτλο: "Διαβίβαση προς δημοσιοποίηση και διαβούλευση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: "Χερσαίο Τμήμα του Αγωγού Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης ΠΟΣΕΙΔΩΝ (Κήποι Έβρου - Φλωροβούνι Θεσπρωτίας)" των Δήμων Αμφίπολης, Νέας Ζίχνης, Εμμανουήλ Παππά, Σερρών, Ηράκλειας της Π.Ε. Σερρών, του Δήμου Κιλκίς της Π.Ε. Κιλκίς, των Δήμων Ωραιοκάστρου, Χαλκηδόνας, Δέλτα της Π.Ε. Θεσσαλονίκης και των Δήμων Αλεξάνδρειας, Βέροιας της Π.Ε. Ημαθείας, με με Περιβαλλοντική Ταυτότητα Έργου (ΠΕΤ) 1811002110 (υποκατηγορία 1 - Πρώτη (α) Κατηγορία - ομάδα 11η - Μεταφορά ενέργειας καυσίμων και χημικών ουσιών με Α/Α 01)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου