Τρίτη, 24 Ιουνίου 2014

Τοπολογίες ΣΥΡΙΖΑ Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας

Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των οποίων και η Ειρήνη Αγαθοπούλου, κατέθεσαν σειρά τροπολογιών στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Υγείας «Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ της Επιτροπής της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ των κρατών μελών, ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση - Ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία και την Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και λοιπές διατάξεις», το οποίο θα συζητηθεί την ερχόμενη εβδομάδα στη Βουλή.
Συγκεκριμένα, με την τροπολογία περί «Μονιμοποίησης ιατρών ΕΣΥ», οι βουλευτές επιδιώκουν την επαναφορά σε ισχύ και επέκταση των διατάξεων του άρθρου 7 του νόμου 3754/2009 ώστε να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των δομών του ΕΣΥ. Σε αυτό το πλαίσιο προτείνεται η κατάργηση της διάταξης του άρθρου 127, παράγραφος 1 του Ν. 4249/2014, με την οποία γίνεται αναστολή της διαδικασίας μονιμοποίησης των ιατρών του ΕΣΥ και των Γενικών ιατρών που έχουν καταλάβει θέσεις σε Περιφερειακά Ιατρεία και Κέντρα Υγείας.

Με μια δεύτερη τροπολογία για τα «Κέντρα Πρόληψης», οι βουλευτές εισηγούνται, για λόγους ασφαλείας δικαίου, οι καταβαλλόμενες αποδοχές του προσωπικού των Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας, να υπάγονται στις σχετικές διατάξεις περί εφαρμογής του ενιαίου μισθολογίου του ν. 4024/2011.

Μια τρίτη τροπολογία αφορά στην «Αποζημίωση των εφημεριών», με την οποία προτείνεται η καταβολή της αποζημίωσης για τις εφημερίες ιατρών και των πρόσθετων αμοιβών του πάσης φύσεως προσωπικού (πλην ιατρών) των Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας του ΕΣΥ, του Αιγινήτειου, του Αρεταίειου, του ΝΙΜΤΣ και του Ε.Κ.Α.Β., που πραγματοποιούνται μηνιαίως, να γίνεται με ξεχωριστή μισθοδοτική κατάσταση τον επόμενο μήνα από την εκτέλεσή τους, μέσω της Ενιαίας Αρχής, μετά από σχετική βεβαίωση για την πραγματοποίησή τους από τον Διοικητή του οικείου Νοσοκομείου, η οποία θα εκδίδεται υποχρεωτικά μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα.

Με την τροπολογία υπό τον τίτλο «Καταβολή δεδουλευμένων», οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ προτείνουν την άμεση καταβολή της αποζημίωσης για τις εφημερίες ιατρών και των πρόσθετων αμοιβών του πάσης φύσεως προσωπικού (πλην ιατρών) των Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας του ΕΣΥ, του Αιγινήτειου, του Αρεταίειου, του ΝΙΜΤΣ, του πρώην Νοσοκομείου Πολυκλινική και του Ε.Κ.Α.Β., που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος της προτεινόμενης τροπολογίας. Στην εν λόγω ρύθμιση υπάγονται και οι ειδικευμένοι και ειδικευόμενοι ιατροί του πρώην 1ου Νοσοκομείου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και νυν «Παραρτήματος Σισμανογλείου» και «Αγ. Αναργύρων» και οι ειδικευμένοι ιατροί ΕΣΥ και ειδικευόμενοι ιατροί του Νοσοκομείου «Σισμανόγλειο-Αμ.Φλέμιγκ».

Μια πέμπτη τροπολογία αφορά στις «Μικτές εφημερίες» και προτείνεται η καθιέρωση εφημεριών μικτού τύπου και για τις αργίες βάσει του άρθρου 99 του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ185Α'). Η αμοιβή καθορίζεται στο 70% της αντίστοιχης ενεργού εφημερίας.

Επίσης, με τροπολογία σχετικά με τις «Πρόσθετες εφημερίες», οι βουλευτές εισηγούνται την προσθήκη της φράσης «Οι πρόσθετες εφημερίες που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 εδάφιο Γ του νόμου 3868/10 (ΦΕΚ 129Α) παραμένουν σε ισχύ», στο τέλος του εδαφίου 1 του άρθρου 43 του νόμου 4264/14 (ΦΕΚ 118Α), δεδομένου ότι στο εν λόγω άρθρο εισάγονται ρυθμίσεις για το ανώτατο όριο τακτικών εφημεριών των ιατρών ΕΣΥ και ορισμένοι Επίτροποι Ελεγκτικού Συνεδρίου εγείρουν ζήτημα ως προς την επιπλέον εφημέρευση με πρόσθετες εφημερίες, ισχυριζόμενοι ότι αφού θεσπίζεται ανώτατο όριο τακτικών εφημεριών με το νόμο 4264/14 και δεν υπάρχει ρητή αναφορά σε πρόσθετες εφημερίες, δεν είναι δυνατόν να υπογράψουν δεδουλευμένες πρόσθετες εφημερίες χωρίς ρητή νομοθετική ρύθμιση.

Και τέλος, η τροπολογία με θέμα την «Κατάργηση της παρακράτησης συντάξεων» αφορά την κατάργηση της παρακράτησης των συντάξεων για τους ψυχικώς πάσχοντες που φιλοξενούνται σε δομές φιλοξενίας και περίθαλψης εκτιμώντας ότι οι σχετικές ρυθμίσεις είναι αντισυνταγματικές καθώς δεν αφορούν καταβολή νοσηλίων αλλά κατάσχεση περιουσιακού στοιχείου του ασθενή καθώς κι ότι με αυτόν τον τρόπο «αναιρείται ο δωρεάν χαρακτήρας των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου