Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 2013

«Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης»: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πράξη «Ενέργειες στήριξης ατόμων που χρήζουν βοήθειας»

Το «Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης» ενεργώντας ως ανάδοχος της πράξης «Ενέργειες στήριξης ατόμων που χρήζουν βοήθειας», οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο της δράσης «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων», στον Άξονα Προτεραιότητας 11 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 4, κατηγορία Παρεμβάσεων 3 «Ενέργειες στήριξης ατόμων που χρήζουν βοήθειας»), που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας εύρεσης ωφελουμένων ατόμων με αναπηρία.
Το Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης ως Κέντρο Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με αναπηρίες παρέχει υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας και παραμονής σε άτομα με κινητικές αναπηρίες, ή με αισθητηριακές αναπηρίες, ή με νοητική υστέρηση, ή με πολλαπλές αναπηρίες, ή με διαφορετικού είδους αναπηρία. Οι παραπάνω υπηρεσίες αφορούν κατ’ ελάχιστο στη μεταφορά των άμεσα ωφελουμένων προς και από το Κέντρο, στην παραμονή / αναψυχή τους, στην απασχόλησή τους, σε εκπαίδευση στην αυτοεξυπηρέτηση, σε εργοθεραπείες, σε ατομική ή και ομαδική άσκηση.

Επισημαίνεται ότι, στο πλαίσιο της παρούσας, δεν παρέχονται υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης, αποθεραπείας – αποκατάστασης – ημερήσιας νοσηλείας και ιατρικής αποκατάστασης.

Η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.

Για την επιλογή των άμεσα ωφελουμένων στους οποίους θα παρέχονται από το Κέντρο υπηρεσίες, θα λαμβάνονται συνδυαστικά υπόψη οι παρακάτω παράμετροι:

Β1. Κριτήρια επιλογής των έμμεσα ωφελούμενων ατόμων: 

Οικογενειακό εισόδημα, με προτεραιότητα από το χαμηλότερο εισόδημα στο υψηλότερο.
Οικογενειακή Κατάσταση
Εργασιακή Κατάσταση

Β2. Κριτήρια επιλογής των εξαρτώμενων μελών (άμεσα ωφελουμένων):
· Εισόδημα, με προτεραιότητα από το χαμηλότερο εισόδημα στο υψηλότερο.

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής απαιτείται η υποβολή αίτησης (η οποία παρέχεται από την υπηρεσία) από τους έμμεσα ωφελούμενους. Η αίτηση συνοδεύεται από απαραίτητα δικαιολογητικά, για τη συγκέντρωση μορίων, που καλύπτουν τα κριτήρια μοριοδότησης.

Για την αναλυτική πρόσκληση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, περαιτέρω πληροφορίες κτλ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.kkskilkis.gr ή να επικοινωνούν με το Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης, 21ης Ιουνίου 36, Τ.Κ. 61100 Κιλκίς, τηλ 2341020733. Πληροφορίες: Γρηγόρης Κυριακού

Υποβολή αιτήσεων έως την Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 14:30.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου