Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2012

Δημιουργούνται Αστυνομικά Γραφεία Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαος Δένδιας απέστειλε προς υπογραφή στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη σύσταση στην Ελληνική Αστυνομία Τμημάτων και Γραφείων Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας, ύστερα από τη νομοτεχνική του επεξεργασία από το Συμβούλιο της Επικρατείας.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος.
Άρθρο 1
Σύσταση Τμημάτων Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας

Στις Υποδιευθύνσεις Κρατικής Ασφάλειας των Διευθύνσεων Ασφάλειας Αττικής και Θεσσαλονίκης, των άρθρων 19 του π.δ. 1/2001 (Α΄ 1) και 11 παράγραφος 4, περίπτωση στ΄ του π.δ.48/2006 (Α΄ 50), αντίστοιχα, συνιστάται από ένα Τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας. Το Τμήμα αυτό αποτελεί εσωτερική διάρθρωση της οικείας Υποδιεύθυνσης και έχει ως αποστολή την πρόληψη και δίωξη αδικημάτων που διαπράττονται σε βάρος προσώπων ή ομάδας προσώπων αποκλειστικά και μόνο λόγω της φυλετικής ή εθνικής καταγωγής ή του θρησκεύματός τους. Ειδικότερα, το Τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας, για την εκπλήρωση της αποστολής του:

α. παρεμβαίνει αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν υποβολής σχετικής έγκλησης, μήνυσης ή καταγγελίας στη διερεύνηση και δίωξη εγκλημάτων που αφορούν στη διάπραξη, στην προπαρασκευή ή στην καθ΄ οιονδήποτε τρόπον δημόσια προτροπή, πρόκληση ή διέγερση σε διάπραξη, αδικημάτων ή στην εκδήλωση πράξεων ή ενεργειών που μπορούν να προκαλέσουν διακρίσεις, μίσος ή βία σε βάρος προσώπων ή ομάδας προσώπων λόγω της φυλής, του χρώματος, της θρησκείας, των γενεαλογικών καταβολών και της εθνικής ή εθνοτικής τους καταγωγής,

β. συλλέγει, επεξεργάζεται και αξιοποιεί κατάλληλα πληροφορίες και στοιχεία που αφορούν στη διάπραξη ή την προπαρασκευή αδικημάτων με ρατσιστικά χαρακτηριστικά,

γ. συντονίζει και καθοδηγεί τα Γραφεία Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας των Τμημάτων Ασφαλείας της οικείας Διεύθυνσης Ασφάλειας στην εκπλήρωση της αποστολής τους,

δ. αναπτύσσει συνεργασίες με συναρμόδιες κρατικές Υπηρεσίες και Φορείς, καθώς και με άλλους κοινωνικούς Φορείς και Οργανώσεις, στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής του και της αποτελεσματικότερης διαχείρισης περιστατικών ρατσιστικής βίας,

ε. αναλαμβάνει πρωτοβουλίες ή παρέχει συνδρομή σε πρωτοβουλίες άλλων αρχών, Υπηρεσιών και Φορέων που έχουν σκοπό την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ρατσιστικής βίας,

στ. επιτηρεί χώρους και περιοχές στις οποίες υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης ρατσιστικών επιθέσεων,

ζ. συνεργάζεται με διεθνείς Οργανισμούς και Φορείς, καθώς και με Φορείς και εκπροσώπους ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων που έχουν δεχθεί ή υπάρχει κίνδυνος να δεχθούν ρατσιστικές επιθέσεις, προς το σκοπό αποτελεσματικότερης διαχείρισης του περιστατικού και πληρέστερης προστασίας των ομάδων αυτών,

η. τηρεί ειδικό αρχείο καταγραφής των περιστατικών ρατσιστικής βίας στα οποία επιλαμβάνεται,

θ. ενημερώνει τα θύματα ή τους καταγγέλλοντες περιστατικά ρατσιστικής βίας για τα δικαιώματά τους,

ι. μεριμνά για την ενημέρωση των αρμοδίων Υπηρεσιών σε περιπτώσεις που απαιτείται η παροχή ιατροφαρμακευτικής ή νοσοκομειακής περίθαλψης ή ψυχολογικής υποστήριξης σε θύματα ρατσιστικής επίθεσης, καθώς και για την παρουσία διερμηνέα εφόσον αυτό ζητηθεί ή κριθεί αναγκαίο,

ια. ενημερώνει άμεσα τον αρμόδιο εισαγγελέα, σε κάθε περίπτωση που επιλαμβάνεται προανακριτικά σε υποθέσεις ρατσιστικής βίας και σε σοβαρά περιστατικά το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας μας και τις προξενικές αρχές της χώρας των θυμάτων της ρατσιστικής επίθεσης,

ιβ. συντάσσει, κατά το μήνα Ιανουάριο κάθε έτους, έκθεση αναφορικά με τις υποθέσεις ρατσιστικής βίας στις οποίες επιλήφθηκε κατά το προηγούμενο έτος, την οποία υποβάλλει ιεραρχικά στο 1ο Τμήμα Κοινωνικών Ζητημάτων και Αντιμετώπισης Ρατσισμού της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Άρθρο 2
Σύσταση Γραφείων Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας

Στο Τμήμα Κρατικής Ασφάλειας των Υποδιευθύνσεων Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής καθώς και στις Υποδιευθύνσεις Ασφάλειας και τα Τμήματα Ασφάλειας των Αστυνομικών Διευθύνσεων Νομών συνιστάται Γραφείο Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας. Το Γραφείο αυτό ασκεί εντός της τοπικής αρμοδιότητας της οικείας Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας ή Τμήματος Ασφάλειας, αντίστοιχα, τις αρμοδιότητες του προηγούμενου άρθρου.

Άρθρο 3
Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 14/2001

1. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του π.δ.14/2001, όπως το άρθρο αυτό αναριθμήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του π.δ.26/2011 (Α΄ 75), αντικαθίσταται ως εξής:

«α. 1ο Τμήμα Κοινωνικών Ζητημάτων και Αντιμετώπισης Ρατσισμού».
2. Μετά την περίπτωση ια΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του π.δ. 14/2001 προστίθενται περιπτώσεις ιβ΄, ιγ΄, ιε΄ και ιστ΄ ως εξής:
«ιβ. Ο χειρισμός θεμάτων ρατσισμού και ξενοφοβίας και η καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών για την αντιμετώπισή τους.

ιγ. Η συνεργασία με συναρμόδιους κρατικούς ή μη φορείς, καθώς και με Υπηρεσίες, Αρχές, Φορείς και Οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων χωρών σε επίπεδο ανταλλαγής πληροφοριών, για την πληρέστερη αντιμετώπιση του ρατσιστικού φαινομένου.

ιδ. Η μελέτη, ανάλυση και κατάλληλη αξιοποίηση των σχετικών ιστορικών, κοινωνικών, πολιτισμικών και άλλων στοιχείων και δεδομένων, προς το σκοπό πληρέστερης αξιολόγησης των ρατσιστικών τάσεων και αντιδράσεων και της έγκαιρης και αποτελεσματικής διαχείρισης του φαινομένου.

ιε. Η τήρηση στατιστικών στοιχείων αναφορικά με περιστατικά ρατσιστικής βίας, η συλλογή, μελέτη και αξιολόγηση της ετήσιας έκθεσης που υποβάλλεται από τα Τμήματα και τα Γραφεία Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας και η κατάρτιση και η υποβολή στον Προϊστάμενο Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, με κοινοποίηση στον Αρχηγό του Σώματος, το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους, συνολικής έκθεσης πεπραγμένων, αναφορικά με τις υποθέσεις ρατσιστικής βίας στις οποίες επιλήφθηκαν οι αστυνομικές Υπηρεσίες κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους.

ιστ. Η εκπροσώπηση της Ελληνικής Αστυνομίας σε εσωτερικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο σε συνέδρια, ημερίδες και εκδηλώσεις με αντικείμενο θέματα ρατσισμού και ξενοφοβίας, κατόπιν εγκρίσεως σχετικής ή εντολής του Αρχηγού».

Άρθρο 4
Τελικές διατάξεις – Ρύθμιση λεπτομερειών

1. Στα Τμήματα και τα Γραφεία Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας των άρθρων 1 και 2 λειτουργεί ενιαίος αριθμός τηλεφωνικών καταγγελιών και ενημέρωσης, μέσω του οποίου είναι δυνατή η άμεση υποβολή καταγγελιών για περιστατικά ρατσιστικής βίας και η παροχή σχετικής ενημέρωσης στους ενδιαφερόμενους.

2. Οι λοιπές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας συνεργάζονται με τα Τμήματα και τα Γραφεία Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας, στο πλαίσιο της κατά τόπο αρμοδιότητάς τους και υποχρεούνται να ενημερώνουν και να παρέχουν τη συνδρομή τους σ’ αυτά για την εκπλήρωση της αποστολής τους.

3. Τα Τμήματα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας των Υποδιευθύνσεων Κρατικής Ασφάλειας Αττικής και Θεσσαλονίκης, μετά από έγκριση ή διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας δύνανται να επιλαμβάνονται της διερεύνησης αδικημάτων της καθ’ ύλην αρμοδιότητάς τους και σε περιοχές δικαιοδοσίας των Γενικών Επιθεωρητών Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος και Βορείου Ελλάδος, αντίστοιχα, αν λόγω της βαρύτητας του τρόπου, των μέσων και των ειδικών συνθηκών τέλεσής τους συγκινούν ιδιαίτερα την κοινή γνώμη ή είναι δυνατόν να επηρεάσουν δυσμενώς το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών ή απαιτούν ιδιαίτερη εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση προς αποκάλυψη των δραστών και συλλογή των απαραίτητων στοιχείων για την παραπομπή τους στη δικαιοσύνη ή πιθανολογείται η ανάπτυξη οργανωμένης ρατσιστικής δράσης σε ευρύτερες περιοχές μιας ή περισσοτέρων Αστυνομικών Διευθύνσεων. Σε κάθε περίπτωση, ενημερώνονται αρμοδίως ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Περιφέρειας και ο Διευθυντής της Αστυνομικής Διεύθυνσης οι οποίοι παρέχουν, εφόσον ζητείται, κάθε σχετική συνδρομή και διευκόλυνση μέσω των καθ’ ύλην αρμοδίων Υπηρεσιών τους. Μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών του προσωπικού των Τμημάτων Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας που επιλαμβάνονται κατά τα προαναφερόμενα υποβάλλεται από τον Διευθυντή της οικείας Υποδιεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας σχετική αναφορά στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, στην οποία εκτίθενται τα αδικήματα που διαπιστώθηκαν, οι συνθήκες βεβαίωσής τους και κάθε άλλο σχετικό με αυτά στοιχείο.

4. Με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν θίγονται οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς επίσης και οι συναφείς αρμοδιότητες άλλων Υπηρεσιών του Σώματος που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.-

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου