Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2012

Δημιουργήθηκε ο «Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας»

Υπεγράφη από το γενικό γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Θύμιο Σώκο Μακεδονίας- Θράκης η απόφαση για τη σύσταση συνδέσμου με την επωνυμία «Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας», ως Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), στον οποίο μετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι Δήμοι των διαχειριστικών ενοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

1.Σκοπός

Σκοπός του περιφερειακού συνδέσμου ΦΟΔΣΑ είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, σύμφωνα με το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), και ειδικότερα η εξειδίκευση και η υλοποίηση των στόχων και των δράσεων αυτού για την προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, θαλάσσια μεταφορά ΑΣΑ, επεξεργασία, ανάκτηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων της χωρικής τους αρμοδιότητας, σύμφωνα και με την ΚΥΑ 2527/2009 (ΦΕΚ 83/Α/2009).
Το ΠΕΣΔΑ εκπονείται και υλοποιείται από τον Περιφερειακό  Σύνδεσμο ΦΟΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με το εδάφιο β της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του Νόμου 4042/2012.

2. Όργανα διοίκησης – Αρμοδιότητες

Όργανα διοίκησης του περιφερειακού συνδέσμου ΦΟΔΣΑ, είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, η εκτελεστική επιτροπή και ο πρόεδρός του. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται από τα μέλη αυτού με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του και έχει τις αρμοδιότητες του Δημάρχου και του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Αν δεν καταστεί δυνατή η εκλογή του προέδρου κατά την πρώτη ψηφοφορία, διενεργείται δεύτερη ψηφοφορία και εκλέγεται εκείνος που συγκέντρωσε τη σχετική πλειοψηφία των μελών του.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τα Δημοτικά Συμβούλια κάθε Δήμου που υποχρεωτικά συμμετέχει στο Σύνδεσμο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 246 του Νόμου 3463/2006. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη δημοτική περίοδο. Το Διοικητικό έχει τις αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην πρώτη συνεδρίαση εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και την Εκτελεστική Επιτροπή.
Μετά τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης και εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, τα Δημοτικά Συμβούλια που συμμετέχουν στον περιφερειακό ΦΟΔΣΑ εκλέγουν τους αντιπροσώπους τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τις διατάξεις του άρθρου 246 του Νόμου 3463/2006.
           Η εκτελεστική επιτροπή αποτελείται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ως πρόεδρο και έξι (6) μέλη που εκλέγονται μαζί με τέσσερα (4) αναπληρωματικά, μεταξύ των μελών του διοικητικού συμβουλίου με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του για όλη τη δημοτική περίοδο. Αν δεν καταστεί δυνατή η εκλογή μελών της εκτελεστικής επιτροπής κατά την πρώτη ψηφοφορία διενεργείται δεύτερη ψηφοφορία και εκλέγονται αυτοί που θα συγκεντρώσουν την σχετική πλειοψηφία των μελών του. Κατά την πρώτη συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής εκλέγεται ως αντιπρόεδρος αυτής ένα από τα μέλη της.
 Ο πρόεδρος του συνδέσμου με απόφασή του μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του στον αντιπρόεδρο και τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής. Το διοικητικό συμβούλιο του περιφερειακού συνδέσμου ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 α) εγκρίνει το επιχειρησιακό σχέδιο μετά από εισήγηση της εκτελεστικής επιτροπής,
 β) καθορίζει τις ετήσιες εισφορές των δήμων μελών του,
 γ) εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις του συνδέσμου,
 δ) καταρτίζει τον κανονισμό λειτουργίας του,
 ε) ψηφίζει τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας και
στ) γνωμοδοτεί σε δημόσιες αρχές ή αρμόδια όργανα όταν ζητούν τη γνώμη του.

          Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός πέντε (5) μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης σύστασης του συνδέσμου, ψηφίζεται ο οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας του συνδέσμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Νόμου 3584/2007. Με τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας, μπορούν να προβλέπονται αποκεντρωμένες υπηρεσιακές μονάδες του συνδέσμου που λειτουργούν σε άλλο οικισμό εντός της έδρας του. (άρθρο 17 παρ. 9 του Νόμου 4071/2012)
Κάθε λεπτομέρεια σχετική με την οργάνωση, τη διοίκηση, τη λειτουργία και τη διαχείριση του συνδέσμου θα καθορισθεί με κανονισμούς που θα συντάξει το Διοικητικό Συμβούλιο του συνδέσμου.
Η εκτελεστική επιτροπή ασκεί κάθε αρμοδιότητα σχετική με τη λειτουργία του συνδέσμου εκτός από εκείνες που ανήκουν στο διοικητικό συμβούλιο και τον πρόεδρο. Με απόφασή της, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της, μπορεί ένα θέμα που κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρό να το παραπέμψει στο διοικητικό συμβούλιο για λήψη απόφασης. Για τα λοιπά θέματα που αφορούν τη διοίκηση και λειτουργία του περιφερειακού συνδέσμου ΦΟΔΣΑ ((πχ. δικαίωμα παραίτησης, αστική και πειθαρχική ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου και της εκτελεστικής επιτροπής κλπ.), εφαρμόζονται αναλόγως, οι σχετικές περί συνδέσμων διατάξεις του Νόμου 3463/2006.
Οι σύνδεσμοι, που έχουν συσταθεί ως ΦΟΔΣΑ, ή ανώνυμες εταιρείες ή άλλες επιχειρήσεις  και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α. κατά κλάδο ή τομέα που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ, μέχρι τη συγχώνευσή τους στον περιφερειακό σύνδεσμο ΦΟΔΣΑ, ή την παραχώρηση της διαχείρισης των εγκαταστάσεων τους σε αυτόν, συνεχίζουν να λειτουργούν και να ασκούν τα καθήκοντά τους ως προς τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων αρμοδιότητάς τους. Επιπροσθέτως λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα και μεριμνούν για την ομαλή μετάβαση των λειτουργιών τους στον περιφερειακό σύνδεσμο (άρθρο 16 παρ. 1 α, 1 β Νόμου 4071/2012).

3. Αριθμός αιρετών αντιπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο

Ο αριθμός των αιρετών αντιπροσώπων του κάθε Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο  του περιφερειακού συνδέσμου προκύπτει βάσει των προβλεπόμενων στο άρθρο 246 του Ν. 3463/2006. Με βάση τα προσωρινά αποτελέσματα του μόνιμου πληθυσμού της Ελλάδος – απογραφή 2011-, σύμφωνα με το δελτίο τύπου της  Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και τις διατάξεις του άρθρου 246 παρ. 4 του Νόμου 3463/2006, η αντιπροσώπευση των Δήμων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο διοικητικό συμβούλιο του περιφερειακού συνδέσμου έχει ως εξής :Περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης
α/α
Δήμος
Απογραφή Πληθυσμού (Προσωρινά αποτελέσματα)
Αριθμός Αντιπροσώπων
1
 Θεσσαλονίκης
322.240
5
2
 Αμπελοκήπων - Μενεμένης
51.670
2
3
 Βόλβης
23.370
1
4
 Δέλτα
45.460
2
5
 Θερμαϊκού
50.100
2
6
 Θέρμης
53.070
2
7
Καλαμαριάς
91.270
3
8
 Κορδελιού  - Ευόσμου
101.010
3
9
 Λαγκαδά
40.800
2
10
 Νεάπολης - Συκεών
84.500
3
11
 Παύλου Μελά
98.870
3
12
 Πυλαίας - Χορτιάτη
70.210
2
13
 Χαλκηδόνος
33.560
2
14
 Ωραιοκάστρου
38.330
2

 Σύνολο

1.104.460
34


Περιφερειακή ενότητα Ημαθίας


α/α
Δήμος
Απογραφή Πληθυσμού (Προσωρινά αποτελέσματα)
Αριθμός Αντιπροσώπων
15
Βέροιας
66.630
2
16
Αλεξάνδρειας
41.610
2
17
Νάουσας
32.470
2

Σύνολο
140.710
6


Περιφερειακή ενότητα Κιλκίς


α/α
Δήμος
Απογραφή Πληθυσμού (Προσωρινά αποτελέσματα)
Αριθμός Αντιπροσώπων
18
Κιλκίς
51.990
2
19
Παιονίας
28.370
1

 Σύνολο
80.360
3
Περιφερειακή ενότητα Πέλλας


α/α
Δήμος
Απογραφή Πληθυσμού (Προσωρινά αποτελέσματα)
Αριθμός Αντιπροσώπων
20
Δήμος Έδεσσας
29.030
1
21
Δήμος Αλμωπίας
27.460
1
22
Δήμος Πέλλας
63.080
2
23
Δήμος Σκύδρας
20.090
1

 Σύνολο
139.660
5Περιφερειακή ενότητα Πιερίας


α/α
Δήμος
Απογραφή Πληθυσμού (Προσωρινά αποτελέσματα)
Αριθμός Αντιπροσώπων
24
 Κατερίνης
86.170
3
25
Δίου - Ολύμπου
25.870
1
26
Πύδνας - Κολινδρού
15.360
1

 Σύνολο
127.400
5


Περιφερειακή ενότητα Σερρών


α/α
Δήμος
Απογραφή Πληθυσμού (Προσωρινά αποτελέσματα)
Αριθμός Αντιπροσώπων
27
Σερρών
76.240
2
28
 Αμφίπολης
9.150
1
29
Βισαλτίας
19.980
1
30
Εμμανουήλ Παππά
14.830
1
31
 Ηρακλείας
21.400
1
32
Νέας Ζίχνης
12.500
1
33
Σιντικής
21.950
1

Σύνολο
176.050
8


Περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής


α/α
Δήμος
Απογραφή Πληθυσμού (Προσωρινά αποτελέσματα)
Αριθμός Αντιπροσώπων
34
Δήμος Πολυγύρου
22.020
1
35
Δήμος Αριστοτέλη
18.280
1
36
Δήμος Κασσάνδρας
16.710
1
37
Δήμος Νέας Προποντίδας
36.520
2
38
Δήμος Σιθωνίας
12.420
1


105.950
6

Συνολικά, ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ανέρχεται σε εξήντα εφτά (67) άτομα και θα βρίσκεται σε ισχύ για όλη τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 246 παρ. 6 του Ν. 3463/2006.

4.Έδρα του συνδέσμου

Έδρα του περιφερειακού ΦΟΔΣΑ ορίζεται η έδρα της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, μπορεί να ορίζεται διαφορετική έδρα εντός των διοικητικών ορίων της οικείας περιφέρειας.

5. Πόροι του συνδέσμου

Οι πόροι του συνδέσμου είναι :

α) Η ετήσια εισφορά των Δήμων και οι εισπράξεις από το αντίτιμο των υπηρεσιών που παρέχουν προς τρίτους,
β) Κάθε είδους επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες,
γ) Έσοδα από την δική του περιουσία, καθώς και από συμμετοχή τους σε προγράμματα,
δ) Έσοδα και πιθανές ενισχύσεις από συλλογικά συστήματα του ν. 2939/2001,
ε) Οι πρόσοδοι από φόρους, τέλη, δικαιώματα που επιβάλλονται υπέρ του συνδέσμου.
στ) Λοιπά έσοδα από κάθε πηγή, όπως από την εμπορία υλικών, βιοαερίου και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πρόστιμα που επιβάλλονται για την καθυστερημένη καταβολή εισφορών των ΟΤΑ ή λοιπών πελατών κ.ο.κ.

Οι ετήσιες εισφορές των δήμων που συμμετέχουν στον περιφερειακό σύνδεσμο ΦΟΔΣΑ καθορίζονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, μετά από εισήγηση της εκτελεστικής επιτροπής, ανάλογα με τις ποσότητες των στερεών αποβλήτων που αντιστοιχούν στους δήμους αυτούς και διακινούνται κάθε έτος μέσω του συστήματος διαχείρισης.
Οι ετήσιες εισφορές επανακαθορίζονται με την ίδια διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψη ως πρόσθετο κριτήριο την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων κάθε ΦΟΔΣΑ που έχει συγχωνευθεί και τα περιουσιακά στοιχεία των δήμων ή άλλων νομικών προσώπων, που ασκούσαν αρμοδιότητες διαχείρισης εγκαταστάσεων προσωρινής αποθήκευσης, επεξεργασίας και διάθεσης στερεών αποβλήτων και περιέρχονται κατά χρήση ή κυριότητα στον περιφερειακό σύνδεσμο.
          Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης των φορέων ΦΟΔΣΑ στον περιφερειακό σύνδεσμο, οι περιφερειακοί σύνδεσμοι ΦΟΔΣΑ χρηματοδοτούνται για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών από τους ΚΑΠ των Δήμων, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που εκδίδεται μετά από γνώμη της ΚΕΔΕ (άρθρο 17 παρ. 3 Νόμου 4071/2012).
 Το ποσό της αντίστοιχης εισφοράς ή του τέλους των δήμων προς τους ΦΟΔΣΑ, καλύπτεται από τα έσοδα των δήμων που προέρχονται από το ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας.

6. Η χρονική διάρκεια λειτουργίας συνδέσμου

Η χρονική διάρκεια λειτουργίας του ορίζεται σε τριάντα (30) έτη και μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του συνδέσμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου