Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2019

Παράταση υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα ανάπτυξης μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Το Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς ανακοινώνει την πρόσκληση για συμμετοχή στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων». Το υπομέτρο στοχεύει στις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις ώστε να αναπτύξουν περαιτέρω τις γεωργικές δραστηριότητες, να βελτιώσουν την οικονομική ή περιβαλλοντική τους βιωσιμότητα και την εν γένει διαρθρωτική τους προσαρμογή.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης τα φυσικά πρόσωπα, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων, εφόσον κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης, πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

i) Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το 61ο έτος της ηλικίας τους.

ii) Είναι μόνιμοι κάτοικοι δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων με πληθυσμό έως και 5.000 κατοίκους. Περιορισμοί ορίζονται στην αναλυτική πρόσκληση του υπομέτρου.

iii) Έχει υποβληθεί Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2018 για το σύνολο της εκμετάλλευσης.

iv) Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως επαγγελματίες αγρότες (όχι νεοεισερχόμενοι). Μόνο ένας εκ των συζύγων μπορεί να θεωρηθεί ως αρχηγός της οικογενειακής εκμετάλλευσης.

v) Έχουν ατομικό αγροτικό εισόδημα έως και 3.000 ευρώ και συνολικό οικογενειακό εισόδημα έως και 15.000 ευρώ. Υπολογίζεται με βάση τα διαθέσιμα φορολογικά στοιχεία των ετών 2015, 2016 και 2017, αλλά μπορεί και να περιλαμβάνει τα έτη 2016, 2017, 2018 (φορολογικές δηλώσεις 2017, 2018, 2019 αντίστοιχα) με την προϋπόθεση ότι έχει ολοκληρωθεί η υποβολή φορολογικών στοιχείων (Ε1 και Ε3) και εκκαθάριση αυτών για το φορολογικό έτος 2018.

vi) Διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα ή αναλαμβάνουν τη δέσμευση να τα αποκτήσουν εντός 36 μηνών από την ημερομηνία της απόφασης έγκρισης πράξης.

vii) Υποβάλλουν Επιχειρηματικό Σχέδιο, το οποίο συντάσσεται από σύμβουλο γεωτεχνικό ή τεχνολόγο γεωπονίας, με ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα τρία (3) έτη και μέγιστη τα τέσσερα (4) έτη, αναλαμβάνοντας τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που περιγράφονται στην αναλυτική Πρόσκληση του υπομέτρου.

viii) Δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες μη επιλέξιμων υποψηφίων, σύμφωνα με το άρθρο 9 της αναλυτικής Πρόσκλησης του Υπομέτρου.

ix) Η γεωργική εκμετάλλευση του υποψηφίου πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του/της αρχηγού της εκμετάλλευσης.

x) Η γεωργική εκμετάλλευσή του υποψηφίου πρέπει να έχει μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) ίσο με 5.000 € έως και 7.999 € στην αρχική κατάσταση.

Ποσό στήριξης
Το ποσό στήριξης είναι ίσο με 14.000€ για κάθε δικαιούχο. Χορηγείται με τη μορφή κατ’ αποκοπή ποσού στήριξης. Η πρώτη δόση αποτελεί το 70% του ποσού στήριξης και καταβάλλεται μετά την έκδοση απόφασης ένταξης.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης
Από 22 Μαρτίου 2019 έως και 4 Ιουνίου 2019

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά να έχουν ημερομηνία έκδοσης έως 4 Ιουνίου 2019

Τρόπος και τόπος υποβολής αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας

Ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στο δικτυακό τόποwww.ependyseis.gr/mis.

Μία μόνο αίτηση στήριξης σε μία μόνο από τις 13 Περιφέρειες της χώρας.

Στην ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται το σύνολο των δικαιολογητικών και εγγράφων σε μορφή pdf. Εφόσον η αίτηση μαζί με το επιχειρηματικό σχέδιο και τα συνημμένα δικαιολογητικά οριστικοποιηθεί κατ’ εντολή του δικαιούχου, λαμβάνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία οριστικοποίησης από το ΠΣΚΕ από την οποία τεκμαίρεται το εμπρόθεσμο της υποβολής. 

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο ΠΣΚΕ, δηλαδή από τις 5 Ιουνίου 2019 έως και τις 19 Ιουνίου 2019, οι υποψήφιοι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλλουν εγγράφως και εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΠΑΑ
http://www.agrotikianaptixi.gr/el/content/υπομέτρο-63-ανάπτυξη-μικρών-γεωργικών-εκμεταλλεύσεων

και στη σελίδα
http://www.metro121.gr/helpdesk63/

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Φυτικής & Ζωϊκής Παραγωγής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς 

(Α. Παπανδρέου 3, 1ος Όροφος Κιλκίς, Παμπουκίδου Παρθένα 2341350202 και Καραμανίδου Ασημίνα 2341350123)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου