Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2018

Ανακοίνωση για τους βιοκαλλιεργητές του νομού Κιλκίς

Ανακοινώνεται στους βιοκαλλιεργητές του νομού Κιλκίς, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν αίτηση χορήγησης άδειας παρέκκλισης στην υπηρεσία μας σε περίπτωση που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν μη πιστοποιημένο βιολογικό σπόρο, ότι οι ημερομηνίες για την τρέχουσα περίοδο 2018-2019 καθορίζονται ως εξής:

Α) Για τα ετήσια φυτά, χειμερινά σιτηρά, βίκο, μπιζέλι και μηδική η 21η Νοεμβρίου 2018 και ημέρα Τετάρτη.

Β) Για όλες τις υπόλοιπες καλλιέργειες δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν την λήξη της αντίστοιχης ημερομηνίας, όπως αυτή αναφέρεται στον σχετικό πίνακα που υπάρχει και είναι αναρτημένος στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.minagric.gr/greek/3.6.pol.html και πάντοτε πριν τη σπορά της συγκεκριμένης καλλιέργειας .

Αιτήσεις που θα κατατίθενται μετά τις ανωτέρω ημερομηνίες θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα καταχωρούνται στο σύστημα.

Η αίτηση πρέπει να κατατεθεί στο τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής της υπηρεσίας στις ανωτέρω ημερομηνίες και με το προβλεπόμενο υπόδειγμα –αίτηση "ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΠΟΡΩΝ".

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, Ανδρέα Παπανδρέου 3, 1ος όροφος, Γραφείο 7, Τηλ. 234135126, Ηλ. δ/νση : pa.iordanidis@kilkis.pkm.gov.gr,

Έκδοση αδειών παρέκκλισης περιόδου 2018-2019
Δίνεται η δυνατότητα στις Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης να καθορίζουν μέχρι πότε θα δέχονται αιτήσεις για την έκδοση αδειών παρέκκλισης για χρήση μη βιολογικού πολλαπλασιαστικού υλικού για τις διάφορες καλλιέργειες , ούτως ώστε να προλαβαίνουν να τις καταχωρούν και να εκδίδουν τις αντίστοιχες άδειες πριν την λήξη της καταληκτικής ημερομηνίας έκαστης εξ αυτών, οπότε και θα κλείνει το ηλεκτρονικό σύστημα χορήγησής τους, στο ΥΠ.Α.Α.Τ.

Λόγω του μεγάλου όγκου αιτήσεων παρέκκλισης που αναφέρονται σε ορισμένες καλλιέργειες σε σχέση με άλλες καθώς και των υπηρεσιακών αναγκών οι οποίες αφορούν τη ολοκλήρωση διαδικασίας πληρωμών των Δράσεων του Μέτρου 2.1.4 , ορίζουμε τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων παρέκκλισης στην Υπηρεσία μας ως κάτωθι:

Α) Για τα ετήσια φυτά, χειμερινών σιτηρών, βίκου, μπιζελιού και μηδικής την 21η Νοεμβρίου 2018 και ημέρα Τετάρτη.

Β) Τονίζεται ότι για όλες τις υπόλοιπες καλλιέργειες δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν την λήξη της αντίστοιχης ημερομηνίας, όπως αυτή αναφέρεται στον σχετικό πίνακα που υπάρχει και είναι αναρτημένος στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.minagric.gr/greek/3.6.pol.html και πάντοτε πριν τη σπορά της συγκεκριμένης καλλιέργειας .

Αιτήσεις που θα κατατεθούν μετά τις ημερομηνίες που έχουμε καθορίσει, θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα καταχωρούνται στο σύστημα.

Παρακαλούμε τους Δήμους του Νομού μας, τους Α.Σ Κιλκίς & Αξιουπόλεως, καθώς και τους Γεωπόνους – Μελετητές να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους με κάθε πρόσφορο τρόπο αναρτώντας τη συνημμένη ανακοίνωση στους πίνακες ανακοινώσεων και επεξηγώντας το περιεχόμενο αυτής.

Για την ενημέρωσή σας επισυνάπτεται έγγραφο του ΥΠΠΑΤ σχετικό με την έκδοση άδειας παρέκκλισης στην περίπτωση χρήσης ιδιοπαραγώμενου σπόρου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου