ΜΕΘΟΔΟΣ

ΘΕΟΤΟΚΕΙΑ 2018

Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου 2018

Εξυπηρέτηση πολιτών από δημοτικές υπηρεσίες για την προκήρυξη 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η προκήρυξη 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ, που αφορά την «πλήρωση με σειρά προτεραιότητας οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα έξι (8.166) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α΄ βαθμού, Συνδέσμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ (Υπουργείο Εσωτερικών)»

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, πρέπει:

Ι. Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

ΙΙ. Να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο Α.Σ.Ε.Π. στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π. Αίτηση για την Προκήρυξη -3Κ/2018 -Τ.Θ. 14308 -Αθήνα Τ.Κ. 11510

αναγράφοντας την κατηγορία Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. ή Υ.Ε. της οποίας θέσεις διεκδικούν, σε φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST (που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ), τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και κατοίκων του Δήμου Κιλκίς , οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται για την έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών που απαιτούνται κατά περίπτωση ως εξής:

1. Για την έκδοση πιστοποιητικών Δημοτολογίου :

-Στην έδρα του Δήμου Κιλκίς (Γ. Καπέτα 17 στο Κιλκίς) και σε όλα τα ΚΕΠ του Δήμου Κιλκίς

2. Για την έκδοση βεβαιώσεων Μόνιμης Κατοικίας :

-Στην έδρα του Δήμου Κιλκίς και στις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων Γαλλικού, Δοϊράνης, Κρουσσών, Μουριών, Πικρολίμνης και Χέρσου υποβάλοντας αίτηση και προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη της μόνιμης κατοικίας τους.

3. Για την έκδοση βεβαιώσεων προϋπηρεσίας σε ανταποδοτικές υπηρεσίες (καθαριότητα) υποβάλοντας αίτηση:

α. Στην έδρα του Δήμου Κιλκίς για όσους εργάστηκαν με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στον πρώην Δήμο Κιλκίς και στο νέο Καλλικρατικό Δήμο Κιλκίς (μετά τη συνένωση) από 01.01.2011 και μετά

β. Στις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων Γαλλικού, Δοϊράνης, Κρουσσών, Μουριών, Πικρολίμνης και Χέρσου, για όσους εργάστηκαν με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ πριν από 01.01.2011

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν (για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτησή τους) : 1. Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα για το διάστημα που εργάστηκαν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας 2. Αντίγραφα των συμβάσεων που είχαν συνάψει με τους Δήμο ή με το ΝΠ του Δήμου.

4. Κάθε σχετικό έγγραφο του Δήμου που βεβαιώνει το διάστημα και το είδος της εργασίας που παρείχαν.

Η προκήρυξη 3K/ 2018 του ΑΣΕΠ έχει αναρτηθεί στον ενημερωτικό ιστότοπο του Δήμου Κιλκίς (www.e-kilkis.gr).

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου