Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2016

"Στηρίζουμε το Διευθυντή του 2ου Γενικού Λυκείου Κιλκίς κ. Αναστάσιο Χονδροματίδη"

Ψήφισμα Συλλόγου καθηγητών του 2ου Γενικού Λυκείου Κιλκίς
Την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016, ο σύλλογος των καθηγητών του 2ου Γενικού Λυκείου Κιλκίς, λαμβάνοντας υπόψη του:
1. Την αρ. Γ1/1459/09-12-1993 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ, σύμφωνα με την οποία «απαγορεύεται η είσοδος ιδιωτών στο χώρο του σχολείου για τη σύσταση, πώληση, δωρεάν διανομή ή και για διαφήμιση κάθε είδους εντύπου»,

2. Την αρ. 101705/Γ7/30-09-2002 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ, σύμφωνα με την οποία «εντός των χώρων των σχολείων δεν επιτρέπεται η διάθεση και η διακίνηση πάσης φύσεως υλικού (εντύπου και μη), που κρίνεται ως διαφημιστικό, προσηλυτιστικό, προπαγανδιστικό ή στρεφόμενο κατά συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού. Ως χώρος του σχολείου εννοείται όχι μόνο αυτός του κτιρίου αλλά και του προαυλίου και των εισόδων αυτού»,

3. Το άρθρο 331 του Ποινικού Κώδικα, σύμφωνα με το οποίο η αυτοδικία απαγορεύεται,

4. Το άρθρο 14 του Ποινικού Κώδικα, σύμφωνα με το οποίο η έννοια της πράξης περιλαμβάνει και την παράλειψη,

5. Το άρθρο 107 παρ. 1 περ. στ΄ του Υπαλληλικού Κώδικα, όπου η αμέλεια ή η μη έγκαιρη εκπλήρωση καθήκοντος αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και

6. Το άρθρο 28 της αρ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/16-10-2002 Υπουργικής Απόφασης στο οποίο ορίζεται ότι Διευθυντής του σχολείου είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των νόμων αλλά και για την τήρησή τους στους χώρους του σχολείου,

Δηλώνει ότι

στηρίζει το Διευθυντή του 2ου Γενικού Λυκείου Κιλκίς κ. Αναστάσιο Χονδροματίδη, θεωρώντας ότι οι ενέργειές του είναι σύννομες, επιβεβλημένες από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη θέση ευθύνης την οποία κατέχει και απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας. 

Πρέπει να γίνει αντιληπτό σε όλη την τοπική κοινωνία ότι οι εκπαιδευτικοί φέρουμε ευθύνη, ώστε το σχολείο να μη γίνεται αρένα πολιτικών και κομματικών παιχνιδιών σε βάρος των παιδιών μας, για να μπορούμε απερίσπαστοι να αφοσιωθούμε στο διδακτικό και παιδαγωγικό μας ρόλο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου