Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2016

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Κιλκίς την Δευτέρα 18 Ιουλίου 2016

Δημόσια Tακτική Συνεδρίαση του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ, θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στις 18 Ιουλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα εξής θέματα Η/Δ:


Θέμα 1ο
Έγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Κιλκίς
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Θέμα 2ο
Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή του έργου: "Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων και Σχολείων Δήμου Κιλκίς" [ΑΜ: Μ7/2016 Δ.Τ.Υ. / Π/Υ: 283.186,00€ -  ΚΑΕ: 30.7331.0061/ΑΔΣ: 29/2016]
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Θέμα 3ο
Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή του έργου: "Κατασκευή Αντιπλημμυρικών Έργων Δήμου Κιλκίς πλην Τοπικής Κοινότητας Δροσάτου Δ.Ε. Δοϊράνης" [ΑΜ: Μ2/2016 Δ.Τ.Υ. / Π/Υ: 490.000,00€ -  ΚΑΕ: 30.7312.0011/ΑΔΣ: 232/2016]
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Θέμα 4ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: "Αναπλάσεις παιδικών χαρών Τ.Δ. Βαπτιστή" [Αρ. Μελ.: Μ48/2009 Δ.Τ.Υ.]
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Θέμα 5ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: "Αποκατάσταση οδού ήπιας κυκλοφορίας (ΠΟΝΤΟΥ)" [Αρ. Μελ.: Μ5/2013 Δ.Τ.Υ.]
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Θέμα 6ο
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) - Τακτοποιητικού του έργου: "Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες: Κατασκευή τεχνικού και αποκατάσταση οδοποιίας στο σημείο διέλευσης του Γαλλικού ποταμού στον οικισμό Τερπύλλου στη Δ.Ε. Κρουσσών" [ΑΜ: Μ10/2015]
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Θέμα 7ο
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: "Κατασκευή παιδικών χαρών στη Δ.Ε. Κιλκίς" [ΑΜ: M11/2015]
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Θέμα 8ο
Έγκριση 3ης παράτασης, χρονικής διάρκειας 133 ημερών (έως 31.12.2016), της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: "Αναπλάσεις Κοινόχρηστων Χώρων (Εισόδου Οικισμού) στο Σταυροχώρι" (Πρόγραμμα LEADER),  λόγω καθυστέρησης διευθέτησης του νομοθετικού πλαισίου
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Θέμα 9ο
Έγκριση 2ης παράτασης, χρονικής διάρκειας 4 μηνών και 30 ημερών (έως 31.12.2016), της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: "Διαμόρφωση πεζοδρομίου στον οικισμό Μελάνθιο" (Πρόγραμμα LEADER),  λόγω καθυστέρησης διευθέτησης του νομοθετικού πλαισίου
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Θέμα 10ο
Έγκριση 3ης παράτασης, χρονικής διάρκειας 5 μηνών και 21 ημερών (έως 31.12.2016), της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: "Αναβάθμιση εισόδου Πεδινού" (Πρόγραμμα LEADER),  λόγω καθυστέρησης διευθέτησης του νομοθετικού πλαισίου
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Θέμα 11ο
Έγκριση 3ης παράτασης, χρονικής διάρκειας 149 ημερών (έως 31.12.2016), της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: "Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων (πλατειών, πεζοδρομίων, μπροστά από το σχολικό συγκρότημα) στον οικισμό Χέρσου" (Πρόγραμμα LEADER),  λόγω καθυστέρησης διευθέτησης του νομοθετικού πλαισίου
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Θέμα 12ο
Έγκριση εκτέλεσης εργασιών σύνδεσης - επέκτασης - παραλλαγής στο δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης της ΔΕΔΔΗΕ (ΦΟΠ), καθορισμός τρόπου κάλυψης δαπάνης και αποδοχή όρων και προϋποθέσεων
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Θέμα 13ο
Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής Δημοτικών Έργων
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ κ. ΒΑΦΕΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Θέμα 14ο
Έγκριση παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης της μελέτης Κτηματογράφησης - Πολεοδόμησης - Πράξης Εφαρμογής στις περιοχές επέκτασης οικισμών της Δημοτικής Ενότητας Πικρολίμνης
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Θέμα 15ο
Αποδοχή της υπ' αριθμ. 8/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας περί Τιμολογιακής Πολιτικής, έτους 2016
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ
Θέμα 16ο
4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Κιλκίς, έτους 2016, και Αναμόρφωση [12η] Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικονομικού έτους 2016
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ
Θέμα 17ο
Αναμόρφωση [13η] Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικονομικού έτους 2016
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ
Θέμα 18ο
Απευθείας ανάθεση και επιλογή ¨Προμηθευτών¨ για την προμήθεια της Ομάδας Α: "Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού" [Π/Υ: 29.994,90€]  και της Ομάδας Γ: "Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου" [Π/Υ: 15.000,00€] της προμήθειας με τίτλο: "Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου - φωτοτυπικού χαρτιού - αναλωσίμων πληροφορικής - α) φωτοτυπίες σχεδίων & χαρτών, β) σάρωση σε αρχείο σχεδίων & χαρτών - βιβλιοδεσία ληξιαρχικών πράξεων έτους 2016" [ΑΜ: Π 2/2016 / Π/Υ: 56.401,26 € / ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ - ΑΟΕ: 22,33&60/2016]
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ

Θέμα 19ο
Κάλυψη εξόδων μετακίνησης της Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων κ. Αναστασιάδου Ελένης στην Αθήνα από την 7η Ιουνίου 2016 έως την 8η Ιουνίου 2016
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ
Θέμα 20ο
Διαγραφή χρεών
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ
Θέμα 21ο
Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ
Θέμα 22ο
Επιβολή τέλους Άρδευσης (Τέλος χρήσης αρδευτικού δικτύου)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ
Θέμα 23ο
Έγκριση του υπ' αριθμ. 23825/27.06.2016 πρακτικού αξιολόγησης προσφορών τραπεζικών ιδρυμάτων για την έντοκη κατάθεση των εσόδων του Δήμου Κιλκίς
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ
Θέμα 24ο
Διατύπωση απόψεων σχετικά με τη ρύθμιση βόσκησης σε δασικά συμπλέγματα του Δήμου Κιλκίς
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΠΕΝΤΖΕΡΕΤΖΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
Θέμα 25ο
Επικύρωση της υπ' αριθμ. 1/2016 απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επιλύσεως των Φορολογικών Διαφορών [παρ. 8 του άρθρου 7 του Ν. 2307/95]
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Θέμα 26ο
Έγκριση μεταβίβασης της κυριότητας οχημάτων και μηχανημάτων έργου στον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Θέμα 27ο
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των δράσεων 3.1.5 με τίτλο: "Κατάλογος των αρχαιολογικών και πολιτιστικών μνημείων της περιοχής του Δήμου Κιλκίς" και 3.1.8 με τίτλο: "Τουριστικός οδηγός (βιβλίο) της περιοχής του Δήμου Κιλκίς με εστίαση - έμφαση στον πολιτισμό" του έργου με το ακρωνύμιο  "HERITAGE PROTECT'
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Θέμα 28ο
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της δράσης 2.3.4 με τίτλο: "Προωθητική δραστηριότητα προβολής - ενημέρωσης" του έργου με το ακρωνύμιο  "HERITAGE PROTECT'
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Θέμα 29ο
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της δράσης 2.3.1 με τίτλο: "Σχεδιασμός - παραγωγή επικοινωνιακού - ενημερωτικού υλικού" του έργου με το ακρωνύμιο  "HERITAGE PROTECT'
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Θέμα 30ο
Έγκριση μη υποχρέωσης επιστροφής επιδομάτων από δικαιούχους προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Θέμα 31ο
Καθορισμός χώρου, χρόνου και όρων διεξαγωγής της Εμποροπανήγυρης Κιλκίς, έτους 2016
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΠΕΝΤΖΕΡΕΤΖΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
Θέμα 32ο
Καθορισμός τέλους διάθεσης κοινόχρηστων χώρων για την Εμποροπανήγυρη Κιλκίς, έτους 2016
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΠΕΝΤΖΕΡΕΤΖΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
Θέμα 33ο
Συγκρότηση Επιτροπής για την αξιολόγηση των αιτήσεων και την τοποθέτηση των εκθετών για την Εμποροπανήγυρη Κιλκίς, έτους 2016
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΠΕΝΤΖΕΡΕΤΖΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
Θέμα 34ο
Έγκριση ανανεώσεων παραγωγικών αδειών πωλητών που συμμετέχουν στις λαϊκές αγορές του Δήμου Κιλκίς, που πραγματοποιήθηκαν το μήνα Ιούνιο 2016
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΠΕΝΤΖΕΡΕΤΖΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
Θέμα 35ο
Παράταση διαδικασίας αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών, με καταληκτική ημερομηνία την 30.10.2016
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΠΕΝΤΖΕΡΕΤΖΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
Θέμα 36ο
Χορήγηση αδείας σε παραγωγό πωλητή λαϊκών αγορών (Λαζαρίδης Παναγιώτης του Οδυσσέα)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΠΕΝΤΖΕΡΕΤΖΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
Θέμα 37ο
Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΠΕΝΤΖΕΡΕΤΖΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
Θέμα 38ο
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κιλκίς στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/LEADER της Αναπτυξιακής Κιλκίς - Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο της προκήρυξης του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020 και ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους σε αυτήν
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Θέμα 39ο
Έγκριση μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου Κιλκίς στο Δήμο Λύσης Κύπρου, προκειμένου να παραστεί στις εκδηλώσεις Ημέρας Μνήμης Λύσης που θα πραγματοποιηθούν στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου 2016
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Θέμα 40ο
Έγκριση ίδρυσης Κέντρου Κοινότητας Δήμου Κιλκίς και ορισμός Επιτροπής εκτίμησης του ακινήτου που θα στεγαστεί το εν λόγω Κέντρο
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Θέμα 41ο
Επιχορήγηση Πολιτιστικών - Αθλητικών Συλλόγων και λοιπών Νομικών Προσώπων Δήμου Κιλκίς για κάλυψη εκδηλώσεών τους
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Θέμα 42ο
Έγκριση δαπάνης & διάθεση (ψήφιση) - ¨Ανάληψη υποχρέωσης¨ πίστωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Κιλκίς, οικονομικού έτους 2016, για τη διοργάνωση καλοκαιρινών εκδηλώσεων στο Δήμο Κιλκίς
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου