Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2014

Οι δικαιούχοι του προγράμματος «Βιολογική Γεωργία» να πάνε να υπογράψουν

Ανακοινώνεται ότι έχει εκδοθεί η υπουργική απόφαση έγκρισης των δικαιούχων της δράσης 1.1 «Βιολογική Γεωργία». Ως εκ τούτου οι δικαιούχοι που περιλαμβάνονται στον συνημμένο πίνακα πρέπει να προσέλθουν στη Δνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) της Π.Ε.Κιλκίς μέχρι την Πέμπτη 13-3-2014 για την υπογραφή συμβάσεων.
Η υπογραφή της σύμβασης θα γίνεται είτε αυτοπροσώπως από τον δικαιούχο με υπόδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας, είτε από εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο εκπρόσωπό του. Στις περιπτώσεις θανάτου επιτυχόντων παραγωγών, οι κληρονόμοι εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν τη σχετική σύμβαση στο όνομα των θανόντων. 

Τα στοιχεία των κληρονόμων, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί στην Δ.Α.Ο.Κ., φαίνονται σε παρένθεση στον πίνακα που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Π.Ε Κιλκίς http://kilkis.pkm.gov.gr όπου και περιλαμβάνονται τα ονόματα 697 δικαιούχων.

Η μη προσέλευση ή η προσέλευση του υποψηφίου προς ένταξη για υπογραφή της σύμβασης μετά την παρέλευση της προθεσμίας, δηλ. μετά την Πέμπτη 13-3-2014, συνεπάγεται μη ένταξή του στη δράση.

Για τις περιπτώσεις που λόγω ανωτέρας βίας δεν μπορούν να προσέλθουν εγκαίρως πρέπει να καταθέσουν εντός της ίδιας προθεσμίας αίτηση- δήλωση με τους λόγους αδυναμίας προσέλευσης καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύεται η ανωτέρα βία και να προσέλθουν στην Δ.Α.Ο.Κ. να υπογράψουν τη σύμβαση μέχρι και την Παρασκευή 28-3-2014

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στη Δνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε.Κιλκίς, Ανδρέα Παπανδρέου 3, 1ος όροφος, τηλ.2341.35113-115-123-126. Ηλεκτρονική διεύθυνση: u12910@minagric.gr, u12911@minagric.gr, u12917@minagric.gr, u12922@minagric.gr .


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου