Σάββατο, 13 Ιουλίου 2019

Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς

Δημόσια τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς, θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στις 17 Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα εξής θέματα Η/Δ:

Θέμα 1ο Αναμόρφωση [13η] Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικονομικού έτους 2019

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 2ο Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης: "Ανακατασκευή ανοιχτού γηπέδου Κιλκίς (ταρτάν)" Π/Υ: 777.000,00€, στο Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ", στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙV, τροποποίηση (3η) Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωση [14η] Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικ. έτους 2019

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 3ο Έγκριση έκθεσης εσόδων - εξόδων και στοιχεία Ισολογισμού Β΄ τριμήνου 2019, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 4ο Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής Υπηρεσίας: "Συντήρηση εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού του Δήμου Κιλκίς" για τα έτη 2019 - 2020 [ΑΜ: Ε12/2019 Δ.Τ.Υ. / Π/Υ: 60.000,00€], λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 5ο Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής Υπηρεσίας: "Επισκευή και συντήρηση οπτικοακουστικών μέσων του Δήμου Κιλκίς" [ΑΜ: Ε3/2019 Δ.Τ.Υ. / Π/Υ: 2.653,60€], λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 6ο Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής Υπηρεσίας: "Επισκευή - Τεχνική Υποστήριξη Ρομποτικών Κάδων Απορριμμάτων για το έτος 2019" [ΑΜ: ΚΟΠ 05/2019 / Π/Υ: 12.499,20€], λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου

Θέμα 7ο Έγκριση υπογραφής της Σύμβασης και αποδοχή των όρων αυτής, μεταξύ του Δήμου Κιλκίς και της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία: "Ευρωσύμβουλοι Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Ανάπτυξης και Τεχνολογίας" και διακριτικό τίτλο: "Ευρωσύμβουλοι Α.Ε", με αντικείμενο την παραχώρηση χρήσης μισθωμένου ακινήτου (αποθήκης), άνευ ανταλλάγματος, για τις ανάγκες υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους" (ΤΕΒΑ/FEAD)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας

Θέμα 8ο Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας του Τμήματος Απασχόλησης, Πολιτισμού και Τουρισμού και του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 9ο Ματαίωση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για τα ΤΜΗΜΑΤΑ: [ΤΜΗΜΑ 1ο / Κτηνιατρικές εργασίες / Π/Υ: 110.000,00 €], [ΤΜΗΜΑ 4ο / Προμήθεια σαρωτών ηλεκτρονικής σήμανσης και βρόγχου περισυλλογής ζώων συντροφιάς / Π/Υ: 2.281,60 €], [ΤΜΗΜΑ 5ο / Προμήθεια πάστας ηρέμησης αδέσποτων ζώων συντροφιάς / Π/Υ: 744,00 €], [ΤΜΗΜΑ 6ο / Εργασίες καύσης νεκρών αδέσποτων ζώων συντροφιάς / Π/Υ: 2.000,00 €], της εγκεκριμένης σύμβασης "Περισυλλογή, φροντίδα και προμήθεια ξηράς τροφής αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Κιλκίς των ετών 2019 και 2020" [ΑΜ: ΤΟΑ 6/2019 / ΣΠ/Υ: 200.000,00€ - ΚΑΕ: 70.6279.0008 / ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ - ΑΔΣ: 42/2019], λόγω άγονης διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 10ο Ματαίωση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για το συγκεκριμένο ΤΜΗΜΑ 2: Εργασίες Καταφυγίου Ζώων συντροφιάς [Π/Υ: 29.650,56 €] της εγκεκριμένης σύμβασης "Περισυλλογή, φροντίδα και προμήθεια ξηράς τροφής αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Κιλκίς των ετών 2019 και 2020" [ΑΜ: ΤΟΑ 6/2019 / ΣΠ/Υ: 200.000,00€ - ΚΑΕ: 70.6279.0008 / ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ - ΑΔΣ: 42/2019], λόγω άγονης ανταγωνιστικής διαδικασία με διαπραγμάτευση

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 11ο Παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την ανάληψη του κόστους λειτουργίας του Παραρτήματος του 3ου Νηπιαγωγείου Κιλκίς επί της οδού Καραγιαννοπούλου 17 στην πόλη του Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Θέμα 12ο Παροχή γνώμης επί του Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2020, του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου

Θέμα 13ο Βεβαίωση ολοκλήρωσης Α' & Β' κύκλου του προγράμματος "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (θύλακες ανεργίας)", στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020", της υλοποίησης έργων και εργασιών μικρής εμβέλειας καθώς και της αποπληρωμής των παρόχων/προμηθευτών αυτών

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης

Θέμα 14ο Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων & Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της δημόσιας σύμβασης του μεμονωμένου τμήματος "ΤΜΗΜΑ 11 - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ" [εκτιμώμενης αξίας: 55.000,00€], της εγκεκριμένης σύμβασης "Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης - θέρμανσης και λιπαντικών του Δήμου Κιλκίς και ΝΠΔΔ - ΝΠΙΔ έτους 2019" [Αρ. Ενιαίας Μελέτης: Π 3/2019 Δ.Τ.Υ. / ΣΠ/Υ: 1.873.997,62 € - ΑΔΣ: 19/2019]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 15ο Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων & Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της δημόσιας σύμβασης "Προμήθεια σειρήνων συναγερμού έτους 2019" [ΑΜ: Π13/2019 Δ.Τ.Υ. / Π/Υ: 44.640,00 € - ΚΑΕ: 70.7135.0004 / ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 16ο Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της δημόσιας σύμβασης "Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού - Προμήθεια και τοποθέτηση διακοσμητικών ιστών φωτισμού Δήμου Κιλκίς" [ΑΜ: Π11/2019 Δ.Τ.Υ. / Π/Υ: 462.529,07 € - ΚΑΕ: 20.6699.0002 / 30.6699.0002 / 30.7135.0005 - ΑΔΣ: 387/2018, 13/2019 - ΑΟΕ: 92/2019]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 17ο Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της δημόσιας σύμβασης "Προμήθεια τροφίμων του Δήμου Κιλκίς και Νομικών Προσώπων έτους 2019" [Αρ. Ενιαίας Μελέτης: Πρ.3/2019 / Π/Υ: 115.892,33 € χωρίς ΦΠΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ - ΑΔΣ: 150/2019 - ΑΟΕ: 93/2019]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 18ο Έγκριση υπογραφής συμφωνητικού συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Κιλκίς και του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία "ΤΕΧΝΗ - Παράρτημα Κιλκίς" για τη λειτουργία του Δημοτικού Θερινού Κινηματογράφου "Δημήτρης Ζωηρός"

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τμήμα Απασχόλησης, Τουρισμού και Πολιτισμού της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 19ο Έγκριση υλοποίησης πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Κιλκίς έτους 2019 που απαιτούν ηχητική και φωτιστική κάλυψη

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τμήμα Απασχόλησης, Τουρισμού και Πολιτισμού της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Κιλκίς

3 σχόλια:

  1. Μπορεί να μας εξηγήσει κάποιος γιατί η ανάθεση έγινε στην Τέχνη; Ποιο ακριβώς είναι το όφελος για τον Δήμο Κιλκίς από τη συγκεκριμένη «συνεργασία»; Ο Δήμος είναι υπεύθυνος να καθαρίζει και να περιποιείται τον χώρο και η Τέχνη να καρπώνεται τα κέρδη; Τόσοι σύλλογοι υπάρχουν στο Κιλκίς, γιατί επιλέχθηκε ο συγκεκριμένος; Και για ποιο λόγο περνάει τώρα από Δημοτικό Συμβούλιο όταν ήδη έχουν προβληθεί ταινίες;

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Μπορεί να μας εξηγήσει κάποιος γιατί η ανάθεση έγινε στην Τέχνη; Ποιο ακριβώς είναι το όφελος για τον Δήμο Κιλκίς από τη συγκεκριμένη «συνεργασία»; Ο Δήμος είναι υπεύθυνος να καθαρίζει και να περιποιείται τον χώρο και η Τέχνη να καρπώνεται τα κέρδη; Τόσοι σύλλογοι υπάρχουν στο Κιλκίς, γιατί επιλέχθηκε ο συγκεκριμένος; Και για ποιο λόγο περνάει τώρα από Δημοτικό Συμβούλιο όταν ήδη έχουν προβληθεί ταινίες;

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  3. Σωστός ο προλαλήσας! Όλοι τον ίδιο προβληματισμό έχουμε...

    ΑπάντησηΔιαγραφή