Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2019

Διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ) στον Τ.Ο.Ε.Β Αξιοχωρίου - Κιλκίς

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε Κιλκίς (Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε Κιλκίς), μετά τις δύο άκαρπες συνεδριάσεις της συγκροτηθείσας Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ) του Τ.Ο.Ε.Β Αξιοχωρίου, ανακοινώνει πως στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της εκκινεί την διαδικασία διορισμού Δ.Σ από τα μέλη της Γ.Σ. 

Προκειμένου αυτό να γίνει με την μέγιστη δυνατή δημοσιότητα, αποτελεσματικότητα και συναίνεση, καλούνται τα μέλη του Τ.Ο.Ε.Β Αξιοχωρίου που επιθυμούν τον διορισμό τους στο υπό συγκρότηση Δ,Σ, να προβούν στις εξής ενέργειες προς την Δ.Α.Ο.Κ Π.Ε Κιλκίς έως και την Παρασκευή 29-3-2019(ημερομηνία παραλαβής):

Να εκδηλώσουν εγγράφως την επιθυμία τους με αίτησή τους .

Στην αίτησή τους, εκτός από την επιθυμία τους για συμμετοχή τους στη Γ.Σ και στο Δ.Σ, να δηλώσουν επακριβώς με πόσα αγροτικά ακίνητα (έκταση σε στρέμματα) εντός της περιοχής δικαιοδοσία του Τ.Ο.Ε.Β Αξιοχωρίου έχουν σχέση (δηλ. ιδιοκτησία, προσωρινή διανομή, κ.λ.π) όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 6. παρ. 1 του καταστατικού και να προσκομίσουν συνημμένα στην αίτησή τους αποδεικτικά για την προαναφερόμενη σχέση (π.χ Ε9, δικαστικές αποφάσεις νομής, αποφάσεις προσωρινής διανομής, κ.λ.π). Η μίσθωση – βραχυχρόνια και μακροχρόνια - δεν αποτελεί αποδεκτή σχέση.

Να δηλώνουν με συνημμένη Υ.Δ ότι δεν τελούν σε δικαστική απαγόρευση για την συμμετοχή τους σε Γ.Σ και Δ.ΣΤοπικών Ογανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β) και δεν είναι υπερήμεροι οφειλέτες προς τον Τ.Ο.Ε.Β Αξιοχωρίου (άρθρο 21 του καταστατικού του Τ.Ο.Ε.Β Αξιοχωρίου ). Οι υπερήμεροι οφειλέτες, εάν επιθυμούν να διοριστούν στην Γ.Σ, μπορούν πριν υποβάλλουν αίτηση ΠΡΈΠΕΙ 

ΝΑ ΕΞΟΦΛΗΣΟΥΝ ή ΡΥΘΜΙΣΟΥΝ τις οφειλές τους στο υπάρχον Δ.Σ. Κανένας διορισμός δεν θα γίνει σε υπερήμερους οφειλέτες .

Να προσκομίσουν συνημμένα στην αίτησή τους φωτοαντίγραφο Ατομικού Δελτίου Ταυτότητας (Α.Δ.Τ).

Σε περίπτωση που η αίτηση και η Υ.Δ, μαζί με τα υπόλοιπα συνημμένα, σταλούν ταχυδρομικά ή προσκομιστούν στην Δ.Α.Ο.Κ Π.Ε Κιλκίς από τρίτο πρόσωπο, πρέπει να έχει βεβαιωθεί το γνήσιο της υπογραφής τους σε αρμόδια υπηρεσία .

Διευκρινίζεται ότι τα μέλη του Τ.Ο.Ε.Β Αξιοχωρίου που δεν έχουν συμπεριληφθεί στην αρχική απόφαση διορισμού Γ.Σ, θα αντικαταστήσουν σε αυτή ισάριθμα μέλη της που δεν προσήλθαν στις δυο συνεδριάσεις της. Μετά το πέρας της συγκέντρωσης των αιτήσεων, οι διαδικασίες θα προχωρήσουν τάχιστα με τον διορισμό νέου Δ.Σ προκειμένου αυτό να αναλάβει άμεσα καθήκοντα και να επιδιώξει την λειτουργία του αρδευτικού δικτύου στο μέτρο του δυνατού.

Στην απευκταία περίπτωση που δεν θα υπάρξουν πρόθυμα μέλη ν αναλάβουν τις τύχες του οργανισμού, στενεύουν δραματικά τα περιθώρια λειτουργίας του οργανισμού για την τρέχουσα αρδευτική περίοδο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στη Δ.Α.Ο.Κ ΠΕ Κιλκίς , Ανδρέα Παπανδρέου 3 , 1ος όροφος , στα Τηλ. 2341350115 και 2341353251 και στις Δ/νσεις Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου :th.kokkinis@kilkis.pkm.gov.gr , st.adamou@kilkis.pkm.gov.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου