Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2018

Οικονομικός απολογισμός του Δήμου Κιλκίς για το 2017

Εισήγηση Αντιδημάρχου Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών επί του οικονομικού απολογισμού του Δήμου Κιλκίς για το 2017
Η ευρωστία του Δήμου Κιλκίς και η ισχυρή οικονομική του θέση ως αυτοδιοικητική μονάδα αποτυπώνονται εμφανώς και στον οικονομικό καθρέφτη του 2017 με πλεονασματικά αποτελέσματα χάρη σε μια συνετή και στοχευμένη οικονομική διαχείριση η οποία δεν επιβαρύνει περαιτέρω τους δημότες.

Για τρίτη συνεχόμενη χρήση, τα αποτελέσματα του Δήμου Κιλκίς είναι πλεονασματικά και διαμορφώθηκαν για τη χρήση του 2017 στο ποσό των 117.457,12ευρώ.

Ο κύκλος των εργασιών σε ότι αφορά την οικονομική χρήση του 2017 ανήλθε στο ποσό των 17.658.257,43ευρώ έναντι ποσού 18.369.968,70ευρώ της προηγούμενης. Η παρατηρούμενη μείωση κατά 711.711,27ευρώ οφείλεται στην αντίστοιχη περιστολή των κρατικών επιχορηγήσεων (ΣΑΤΑ, ΚΑΠ επενδυτικών πόρων). Αξίζει να σημειωθεί για τη χρήση αυτή ότι πολιτική επιλογή της Δημοτικής Αρχής ήταν η διατήρηση των δημοτικών τελών στα ίδια επίπεδα και όχι η αύξησή τους, την οποία υιοθέτησαν άλλοι Δήμοι για να ισοσκελίσουν τους προϋπολογισμούς τους.

Τα ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν στο ποσό των 11.255.058,20ευρώ έναντι ποσού 11.166.367,92ευρώ της προηγούμενης χρήσης και παρουσίασαν αύξηση κατά 88.690,28ευρώ δεδομένης της δυσχερούς οικονομικής συγκυρίας.

Στη χρήση του 2017 υπήρξε πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων ποσού 250.000ευρώ περίπου για την απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων, γεγονός που μείωσε το πλεόνασμα της χρήσης κατά το ποσό αυτό. Συνολικά, την τελευταία τριετία έχει γίνει πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων για ποσό που υπερβαίνει το 1.200.000ευρώ.

Το κεφάλαιο κίνησης του Δήμου Κιλκίς διαμορφώθηκε στο ποσό των 13.848.916,39ευρώ μέχρι τις 31.12.2017. Το κεφάλαιο κίνησης αποτελεί, ως γνωστόν, βασικό χρηματοοικονομικό δείκτη ρευστότητας και πιστοληπτικής ικανότητας ενός Νομικού Προσώπου και στην περίπτωση του Δήμου μας κρίνεται πολύ ικανοποιητικός, αν μάλιστα λάβει κανείς υπόψη παραδείγματα άλλων Δήμων που είτε έχουν αρνητικό κεφάλαιο κίνησης είτε βρίσκονται σε προπτωχευτική κατάσταση.

Το πάγιο ενεργητικό και τα έξοδα εγκαταστάσεως που αφορούν τα υπό εκτέλεση και τα υλοποιηθέντα έργα και τον πάγιο εξοπλισμό του Δήμου, κατά τη χρήση του 2017 αυξήθηκαν κατά 1.480.000ευρώ. Να αναφερθεί, τέλος, ότι στη χρήση του 2017 ο Δήμος Κιλκίς πλήρωσε για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων που αφορούσαν προηγούμενες χρήσεις ποσό 330.000ευρώ.

Συμπερασματικά, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ο Δήμος Κιλκίς παρουσιάζει πλεονασματικά αποτελέσματα στους οικονομικούς απολογισμούς του, έχοντας παράλληλα αυξήσει την περιουσία του και τα ταμειακά του διαθέσιμα, έχοντας μειώσει τις υποχρεώσεις του, και το σημαντικότερο, χωρίς να έχει προχωρήσει σε καμία αύξηση δημοτικών τελών και σε καμία πρόσθετη επιβάρυνση για τους δημότες.


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου