Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2016

Τι απαντά η διοικήτρια του Νοσοκομείου Κιλκίς στην καταγγελία του Δ.Σ. Σωματείου Εργαζομένων

Υπογράφει
η Μαρία Βλάχου
Διοικήτρια του Γενικού
Νοσοκομείου Κιλκίς
Σε απάντηση Αναφοράς - Καταγγελίας του Διοικητικού Συμβουλίου Σωματείου Εργαζομένων του νοσοκομείου Κιλκίς που δημοσιεύθηκε στον τύπο στις 14 και 15 Δεκεμβρίου και προς αποκατάσταση της αλήθειας σχετικά με τη σύναψη ατομικών συμβάσεων εργασίας για τις υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας των χώρων του Νοσοκομείου, σας παραθέτουμε τα κάτωθι:

α) με την υπ’ Αρ. Πρωτ. Α|4338/26.05.2016 (ΑΔΑ: 7ΧΖΙ4690Β2-ΗΕΚ) Απόφαση της Διοικήτριας συγκροτήθηκε επιτροπή έργο της οποίας ήταν η σύνταξη Οικονομοτεχνικής μελέτης με θέμα “Σύναψη ατομικών συμβάσεων μίσθωσης έργου για τις υπηρεσίες καθαριότητας των χώρων του Νοσοκομείου”. Διευκρινίζεται ότι η απόφαση αυτή λήφθηκε άμεσα μετά την ανάληψη καθηκόντων Διοίκησης στις 26.04.2016. Γεγονός που αποδεικνύει σαφώς την επιλογή της Διοίκησης να καλύψει τις ανάγκες για την καθαριότητα των χώρων με σύναψη ατομικών συμβάσεων έργου.

β) με την υπ’ Αρ. Πρωτ. Α|5774/08.07.2016 (ΑΔΑ: 6ΓΚΗ4690Β2-5Λ5) Απόφαση της Διοικήτριας συγκροτήθηκε επιτροπή έργο της οποίας ήταν η σύνταξη Οικονομοτεχνικής μελέτης με θέμα “Σύναψη ατομικών συμβάσεων μίσθωσης έργου για τις υπηρεσίες φύλαξης (security) των χώρων του Νοσοκομείου”. Σημειώνεται ότι η σχετική σύμβαση με την εταιρία που είχε αναλάβει τις σχετικές υπηρεσίες είχε λήξει από την 31.10.2015.

γ) με το υπ’ Αρ. Πρωτ. Α|6774/18.08.2016 έγγραφο του Γ.Ν. Κιλκίς εκδόθηκε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την σύναψη ατομικών συμβάσεων έργου για την καθαριότητα των χώρων του Νοσοκομείου.

δ) την 29.08.2016 κατατέθηκε προσφυγή της εταιρίας JCB SECURITY AND FACILITY SA, στην οποία είχαν ανατεθεί οι υπηρεσίες καθαριότητες των χώρων του Νοσοκομείου κατόπιν σύμβασης, προς το Γ.Ν. Κιλκίς σχετικά με την ανωτέρω πρόσκληση ενδιαφέροντος.

ε) με την υπ’ Αρ. Πρωτ. Α|7126/30.08.2016 (ΑΔΑ: ΩΝ7Ω4690Β2-Ψ0Ο) Απόφαση της Διοικήτριας συγκροτήθηκε επιτροπή έργο της οποίας ήταν ο έλεγχος και η αξιολόγηση των υποβληθέντων αιτήσεων για τη σύναψη ατομικών συμβάσεων μίσθωσης έργου για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων του Νοσοκομείου.

στ) την 23.09.2016 η ανάδοχος εταιρία JCB SECURITY AND FACILITY SA κατέθεσε ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων κατά του Γ.Ν. Κιλκίς σχετικά με την ανωτέρω πρόσκληση ενδιαφέροντος.

ζ) κατά τη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Κιλκίς 20η/21.10.2016 το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώθηκε σχετικά με την αναστολή των διαδικασιών της πρόσκλησης ενδιαφέροντος, λόγω των ανωτέρω ενεργειών της εταιρίας.

η) το Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ν. Κιλκίς κατά τη 23η/09.12.2016 Συνεδρίασή του αποφάσισε την εκ νέου πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη ατομικών συμβάσεων εργασίας για την καθαριότητα των χώρων του Νοσοκομείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4430/2016 (Φ.Ε.Κ. 205/Α/31.10.2016). Κατόπιν αυτού, θα εκδοθεί άμεσα η σχετική πρόσκληση.

Σημειώνεται ότι οι συμβάσεις με την εταιρία παροχής υπηρεσιών καθαριότητας από την 19.08.2016, ημερομηνία λήξης της προηγούμενης σύμβασης, ήταν μικρού χρονικού διαστήματος και με όρο ότι το Νοσοκομείο μπορεί να προβεί σε διακοπή αυτών με την ολοκλήρωση των διαδικασιών σύναψης ατομικών συμβάσεων εργασίας.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώθηκε για την πρόθεση της Διοίκησης να προχωρήσει άμεσα στη σύναψη ατομικών συμβάσεων εργασίας για τις υπηρεσίες φύλαξης των χώρων του Νοσοκομείου, με την έναρξη του Οικονομικού Έτους 2017 και την πρόβλεψη των αναγκαίων πιστώσεων στον Προϋπολογισμό του Γ.Ν. Κιλκίς.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Διοίκηση προχώρησε στην αρχική πρόσκληση ενδιαφέροντος παρά τις ήδη εκδοθείσες Αποφάσεις της Επιτροπής Αναστολών του Σ.τ.Ε. 205 & 206/01.08.2016, οι οποίες εκδόθηκαν κατά των διαδικασιών άλλων Νοσοκομείων της χώρας με διαταγή την αναστολή των σχετικών διαδικασιών.

Το ΔΣ του σωματείου είχε ενημερωθεί για αυτές τις ενέργειες τόσο από τη Διοικήτρια, όσο και από τον εκπρόσωπο των εργαζομένων στο ΔΣ του νοσοκομείου που είναι και μέλος του ΔΣ του σωματείου, και επιπλέον είχε ορισθεί και μέλος στις επιτροπές που συγκροτήθηκαν για σύνταξη σχετικής Οικονομοτεχνικής μελέτης.

Αν όλα αυτά δείχνουν ολιγωρία της Διοικήτριας τα συμπεράσματα αφήνονται να ληφθούν από τον κάθε πολίτη.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου