Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2016

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Κιλκίς την Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2016

Δημόσια Tακτική Συνεδρίαση του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στις 25 Ιανουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα εξής θέματα Η/Δ:

Σας ενημερώνουμε ότι πριν τη συζήτηση των θεμάτων της Η/Δ θα προηγηθεί η κοπή Βασιλόπιτας του Δημοτικού Συμβουλίου.


Θέμα 1ο
Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπής Αδελφοποιήσεων Δήμου Κιλκίς
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ κ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Θέμα 2ο
Επιχορήγηση Πολιτιστικών - Αθλητικών Συλλόγων και λοιπών Νομικών Προσώπων Δήμου Κιλκίς για κάλυψη εκδηλώσεών τους
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Θέμα 3ο
Ορισμός επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών μισθώσεων - εκμισθώσεων - εκποιήσεων [αρθ. 1 του ΠΔ 270/1981]
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Θέμα 4ο
Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων και ενός φορολογούμενου δημότη για τη συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επιλύσεως των φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για τη βεβαίωση ή αναγνώριση φορολογικής απαλλαγής ή μειώσεως οποιουδήποτε αυτοτελούς φόρου, τέλους, δικαιώματος, εισφοράς, αντιτίμου προσωπικής εργασίας και προστίμου μεταξύ δήμου ή κοινότητας ή συνδέσμου δήμων και κοινοτήτων και φορολογουμένων [παρ. 8 του άρθρου 7 του Ν. 2307/95]
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Θέμα 5ο
Έγκριση στόχων και δράσεων του ΝΠIΔ "Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Κιλκίς" στο πλαίσιο του πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Κιλκίς [2015 - 2019]
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Θέμα 6ο
Δωρεάν παραχώρηση, κατά χρήση, ακινήτου, ιδιοκτησίας του Δήμου Κιλκίς, στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Θέμα 7ο
Δωρεάν παραχώρηση, κατά χρήση, ακινήτου, ιδιοκτησίας του Δήμου Κιλκίς, στο Σύλλογο Δρομέων Υγείας Κιλκίς
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Θέμα 8ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: "Πλακόστρωση πεζοδρομίου στην είσοδο του σχολείου στον οικισμό Ν. Αγιονερίου" [ΑΜ: μ36/2011 Δ.Τ.Υ. Κιλκίς]
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

Θέμα 9ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: "Ασφαλτοστρώσεις και αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων Δ.Ε. Κιλκίς" [ΑΜ: μ23/2012 Δ.Τ.Υ. Κιλκίς]
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

Θέμα 10ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: "Επεμβάσεις σε δημοτικά κτίρια της Δ.Ε. Κρουσσών" [ΑΜ: μ25/2013 Δ.Τ.Υ. Κιλκίς]
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

Θέμα 11ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: "Κρασπέδωση - πλακόστρωση δρόμων στους οικισμούς Δροσάτου και Δοϊράνης" [ΑΜ: μ42/2013 Δ.Τ.Υ. Κιλκίς]
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

Θέμα 12ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: "Διαβάσεις πεζών στον οικισμό Σταυροχωρίου" [ΑΜ: μ15/2013 Δ.Τ.Υ. Κιλκίς]
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

Θέμα 13ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: "Βελτίωση οδού δικτύου νέου οικισμού Δροσάτου και λοιπών οικισμών Δήμου Δοϊράνης" [ΑΜ: 219/2009 ΤΥΔΚ Κιλκίς]
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

Θέμα 14ο
Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής Δημοτικών Έργων
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ κ. ΒΑΦΕΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Θέμα 15ο
Έγκριση υποβολής τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου για το διασυνοριακό πρόγραμμα "Ελλάδα - Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013" του προγράμματος με τίτλο "FOR ACTIVE, CULTURAL AND EXTREME CROSS- BORDER REGION" και το ακρωνύμιο "FACE", ως προς την υλοποίηση των δράσεων και τη χρονική διάρκεια του έργου
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Θέμα 16ο
Έγκριση τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης, ως προς τη χρονική διάρκεια, μεταξύ του Δήμου Κιλκίς και του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού και της αναμορφωμένης αίτησης χρηματοδότησης του προγράμματος "Στέγαση και Επανένταξη" και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Κιλκίς ως προς την υπογραφή αυτών
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Θέμα 17ο
Έγκριση εκτέλεσης προμηθειών, έτους 2016
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ

Θέμα 18ο
Έγκριση και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για τη "Συντήρηση - επισκευή οχημάτων του Δήμου και προμήθεια ανταλλακτικών για το έτος 2016" [Αρ. Μελ.: Π1/2016, Π/Υ 342.000,00€]
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ

Θέμα 19ο
Έγκριση και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: "Προμήθεια τροφίμων του Δήμου Κιλκίς και Νομικών Προσώπων, έτους 2016" [Αρ. Μελ.: Π5/2016 - Π/Υ: 59.942,40€]
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ

Θέμα 20ο
Αναμόρφωση [1η] Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικ. έτους 2016 [Υποχρεωτικές Αναμορφώσεις Π/Υ - ΚΥΑ 26945/31.07.2015 (ΦΕΚ 1621/31.07.2015 τεύχος Β') Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2016 - τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης]
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ

Θέμα 21ο
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Αναμόρφωση [2η] Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικ. έτους 2016
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ

Θέμα 22ο
Αναμόρφωση [3η] Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικ. έτους 2016
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ

Θέμα 23ο
Κατάθεση αιτήματος στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς για ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 3467/2004 απόφασης Νομάρχη Κιλκίς, για την εκμίσθωση κοινόχρηστης έκτασης αγροκτήματος ¨Καμπάνης¨
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ

Θέμα 24ο
Ανάθεση εργασίας: "Συντήρηση χώρων πρασίνου Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Κιλκίς, για το έτος 2016" (Δ.Ε. Κιλκίς: Αρ. Μελ. ΚΟΠ 1/2016, Π/Υ 39.930,72 € - Δ.Ε. Κρουσσών: Αρ. Μελ. ΚΟΠ 2/2016, Π/Υ 39.458,40 € - Δ.Ε. Μουριών: Αρ. Μελ. ΚΟΠ 3/2016, Π/Υ 19.944,45 € - Δ.Ε. Πικρολίμνης: Αρ. Μελ. ΚΟΠ 4/2016, Π/Υ 29.972,64 € - Δ.Ε. Δοϊράνης: Αρ. Μελ. ΚΟΠ 5/2016, Π/Υ 19.753,80 € - Δ.Ε. Χέρσου: Αρ. Μελ. ΚΟΠ 6/2016, Π/Υ 19.782,72 €) λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Θέμα 25ο
Έγκριση και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: "Εργασίες περισυλλογής, φροντίδας και προμήθειας ξηράς τροφής αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Κιλκίς, έτους 2015" [Αρ. Μελ.: ΤΟΑ 91/2015, Π/Υ: 99.996,54€]
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΠΕΝΤΖΕΡΕΤΖΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

Θέμα 26ο
Επιβολή προστίμων για παράνομη υπαίθριας διαφήμιση στο κέντρο διασκέδασης "ΜΟΥΣΕΣ LIVE"
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΠΕΝΤΖΕΡΕΤΖΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

Θέμα 27ο
Διαγραφή συμμετοχής επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών από τις λαϊκές αγορές Δροσάτου και Σ.Σ. Μουριών (αίτ.: ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΠΕΝΤΖΕΡΕΤΖΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

Θέμα 28ο
Εναρμόνιση πωλούμενου είδους "Όσπρια" με την κατηγορία (ι΄) "Είδη παντοπωλείου (τρόφιμα σε στερεά και υγρή μορφή, εδώδιμα, τυροκομικά και αλλαντικά), χαρτιού ατομικής ή οικιακής φροντίδας καθώς και ξηρών καρπών, μελιού, ζαχαρωδών προϊόντων, τυποποιημένου κομμένου καφέ" (αίτ: ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΔΗΣ ΚΛΗΜΗΣ)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΠΕΝΤΖΕΡΕΤΖΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

Θέμα 29ο
Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΠΕΝΤΖΕΡΕΤΖΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου