Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2014

Τι προβλέπει ο Κρατικός Προϋπολογισμός 2015 για την Παιδεία

Γράφει ο Ιωάννης Κ. Λιναρδάκης*
Στο Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2015 που κατατέθηκε από τον κ. Υπουργό Οικονομίας προς συζήτηση στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής έχουν προβλεφθεί οι απαραίτητες πιστώσεις για:

-τη συνέχιση του προγράμματος πρόσθετης διδακτικής στήριξης,

-τη συνέχιση του προγράμματος καθαρισμού των σχολικών μονάδων μέχρι το Σεπτέμβριο του 2015,

-την απρόσκοπτη λειτουργία των επιχορηγούμενων από το Υπουργείο φορέων (ΝΠΔΔ,  ΝΠΙΔ),

-την καταβολή των εισφορών σε διεθνείς οργανισμούς, κυρίως για την κάλυψη  υποχρεώσεων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας,

-τη στήριξη των ερευνητικών φορέων,

-την κάλυψη λειτουργίας των δημόσιων ΙΕΚ,

-τη διασφάλιση της ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση,

-την κάλυψη διαφοράς κομίστρου από την παροχή του δικαιώματος μειωμένης  μετακίνησης φοιτητών ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας,

-την προμήθεια φοιτητικών συγγραμμάτων και

-την εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών που τα τέκνα τους σπουδάζουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.

Οι πολιτικές και οι δράσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων αφορούν το σύνολο του εκπαιδευτικού συστήματος (και τις 3 βαθμίδες), αλλά και τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης και της Έρευνας και Τεχνολογίας.

ΕΣΠΑ
Κύρια πηγή των εσόδων για τα ΑΕΙ, τα ΤΕΙ και τις Βιβλιοθήκες αποτελούν οι μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό (Τακτικό και ΠΔΕ), ενώ για τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας και τα Ερευνητικά Κέντρα, το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους προέρχεται από πόρους συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (π.χ. ΕΣΠΑ).

Συμπερασματικά, το συνολικό θετικό οικονομικό αποτέλεσμα των προϋπολογισμών των νομικών πρόσωπων προβλέπεται να είναι ύψους 132,0 εκατ. ευρώ. Το ανωτέρω αποτέλεσμα προβλέπεται να προκύψει, κυρίως, από τους ειδικούς λογαριασμούς κονδυλίων έρευνας και από τους φορείς του Κεφ. Α ́ του Ν.3429/2005. Ειδικότερα το αποτέλεσμα των τριάντα έξι (36) εποπτευόμενων φορέων του Κεφ. Α ́ του Ν. 3429/2005 προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί στο ποσό των 15,8 εκατ. ευρώ για το έτος 2015.

Η μεγαλύτερη συμβολή αναμένεται να προέλθει από τα νομικά πρόσωπα «Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης», «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ”», «Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών “ΕΠΙΣΕΥΕΠΙΣΕΥ- ΕΜΠ”» και «Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ)», το αποτέλεσμα των οποίων φθάνει στα 13,6 εκατ. ευρώ, ήτοι ποσοστό 86% επί του συνολικού αποτελέσματος των ανωτέρω φορέων.

Οι λοιποί φορείς, η πλειονότητα των οποίων είναι ερευνητικά ιδρύματα, ινστιτούτα και εταιρείες αξιοποίησης περιουσίας πανεπιστημίων, δεν παρουσιάζουν αξιοσημείωτα αποτελέσματα.

Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις
Κατά την τελευταία διετία έχουν αναληφθεί σχετικές πρωτοβουλίες εντός του 2014, και δρομολογούνται μια σειρά από αντίστοιχες πρωτοβουλίες για το 2015 και έπειτα.

Ειδικότερα, ενδεικτικές πρωτοβουλίες για την περίοδο 2014–2015 για την παιδεία είναι οι εξής:

-Εφαρμογή του νέου πλαισίου και περιεχομένου του Γενικού Λυκείου με εκπαιδευτική αυτονομία ως σχολείο γενικής Δευτεροβάθμιας παιδείας και εκπαίδευσης.

-Θεσμοθέτηση αλλαγών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

-Εισαγωγή του νέου θεσμού του «Κοινωνικού Σχολείου» στην Πρωτοβάθμια και
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ώστε να επιτευχθεί λιγότερη ποσότητα ύλης αλλά  περισσότερη Παιδεία.

-Εφαρμογή του νέου πλαισίου και περιεχομένου του Επαγγελματικού Λυκείου με την καθιέρωση τέταρτου έτους «μαθητείας».

-Εφαρμογή της δημόσιας δωρεάν επαγγελματικής κατάρτισης με την ίδρυση σχολών επαγγελματικής κατάρτισης και Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης.

- Επανασχεδιασμός και αναβάθμιση του θεσμού των προτύπων πειραματικών σχολείων ο οποίος επεκτείνεται και στην επαγγελματική εκπαίδευση.

-Αξιολόγηση σχολικών εγχειριδίων και διδακτέας ύλης.

-Καθιέρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των εκπαιδευτικών μέσω της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

-Ολοκλήρωση και καλύτερη διαχείριση της ανάπτυξης εφαρμογής του συστήματος  (My School) διοίκησης, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, δημοσιονομικής διαχείρισης  όλων των Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων σχολικών μονάδων.

-Εκτυπωτική βελτίωση των διετών σχολικών εγχειριδίων ώστε να είναι χρήσιμα και την επόμενη χρονιά.

-Θεσμοθέτηση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων με στόχο την εναρμόνιση σπουδών και αγοράς εργασίας.

-Ολοκλήρωση της ανάπτυξης εφαρμογής του συστήματος (My Vocational Center) διοίκησης, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, δημοσιονομικής διαχείρισης όλων των Μονάδων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ και ΣΕΚ).

-Ολοκλήρωση της διαδικασίας ανασυγκρότησης των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας με την εκπόνηση νέων οργανισμών λειτουργίας τους.

-Ψήφιση Νομοσχεδίου για την έρευνα και την τεχνολογία με στόχο τη σύνδεση των ΑΕΙ με τα ερευνητικά ινστιτούτα και την παραγωγική διαδικασία.

Χρηματοδότηση δράσεων από προϊόντα εγκληματικών ενεργειών (σε ευρώ)/ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 9.000.000.

- Επιχορήγηση ΑΕΙ (Κάλυψη δαπανών λειτουργίας ΑΕΙ και πανεπιστημιακών νοσοκομείων  Αιγινήτειο και Αρεταίειο - καθώς και δαπάνες προμήθειας καυσίμων για θέρμανση  4.140.000.

- Επιχορήγηση ΤΕΙ (Κάλυψη δαπανών λειτουργίας και δαπάνης προμήθειας καυσίμων για  θέρμανση)1.600.000.

- Ενίσχυση ΑΕΙ − ΤΕΙ για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών, για τη σίτιση φοιτητών  σπουδαστών 2.000.000.

- Ενίσχυση ερευνητικών και επιστημονικών ιδρυμάτων 1.000.000.

Ενίσχυση της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχν/κής Εκπαίδευσης και Ανώτατες

Εκκλησιαστικές Ακαδημίες 260.000.


*Ιωάννης Κ. Λιναρδάκης,
Υπεύθυνος Γραφείου Σχολικών Δραστηριοτήτων,
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς,
ΜΕΛΟΣ ΔΑΚΕ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
Μ.Sc., Σχολική Ψυχολογία – Διαχείριση Κρίσεων στην Εκπαίδευση,
Μ.Sc., Διοίκηση των Σχολικών Μονάδων – MUNDIS.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου