Τετάρτη, 1 Μαΐου 2013

Ποιμαντορική εγκύκλιος Μητροπολίτη Πολυανής Κιλκισίου και Αγίου Αθανασίου κ.κ. Εμμανουήλ

"Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, τέκνα ἐν Κυρίω αγαπητά, Χαίρετε ἐν Χριστῷ ἀναστάντι,

Ἡ χαρά πού πλημμυρίζει τίς καρδιές ὅλων μας, ἡ Χαρά τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ μας, ἡ χαρά τῆς θεμελιώσεως τῆς Ζωῆς τῆς Ἁγίας Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἁγιωτάτης Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, τῆς ὁποίας ἔχουμε τήν εὐλογία νά εἴμαστε μέλη καί νά χαιρόμεθα ἰδιαιτέρως, ὡς τέκνα γνήσια καί ἀδελφοί του Ἀναστάντος Χριστοῦ, μας ευρίσκει στήν ολοκλήρωσίν της, στό γεγονός της αποψινής βραδυάς.
Ο Ἱερός Ὑμνογράφος τοῦ Κανόνος τῆς Ἀναστάσεως περιγράφει αὐτήν τήν χαράν, ὡς θείαν φωτοχυσίαν ἡ ὁποία γεμίζει μέ Φῶς, μέ τό Φῶς τῆς Ἀναστάσεως, μέ τό Φῶς πού φωτίζει ὄχι μόνον τους ἀνθρώπους, ὄχι μόνον τήν φύσιν καί τήν κτίσιν, ὄχι μόνον τήν δημιουργίαν, ἀλλά ἀκόμη καί τόν Ἅδην, ὁ ὁποῖος τυφλώνεται καί πικραίνεται καί καταισχύνεται, διότι ὁ Χριστός μᾶς συνανέστησε καί συνήγειρε τούς ἀπ’ αἰώνων κεκοιμημένους, ἀφοῦ κατῆλθε ἐν τοῖς κατωτάτοις τῆς γής καί τούς ἐδίδαξε πάσαν τήν ἀλήθειαν.

Πόσω μᾶλλον ἐμείς ἀδελφοί μου, χαιρόμεθα καί βιώνουμε τήν χαράν τοῦ φωτός τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ, τοῦ Φωτός τῆς Ἀληθείας, πού καταυγάζει τό σκότος τοῦ ψεύδους τοῦ Φωτός τῆς Αἰωνιότητος, πού δίνει δύναμιν νά ξεπεράσουμε τήν προσωρινότητα καί τό ψεῦδος τῆς παρούσης ζωῆς, τήν ὁποία ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι μεταβάλαμε ἀπό ζωή χαρᾶς, δικαιοσύνης, ἀγάπης, σέ ζωή ψεύδους, μίσους, ἀπάτης, φθόνου, αδικίας καί θανάτου.

Ἀπό Βασιλεῖς τῆς κτίσεως πού μᾶς ἔθεσε ὁ Θεός μέ τήν δημιουργία μας, καταλήξαμε να τρῶμε μέ τούς χοίρους, νά ἐκμεταλλευόμαστε τούς ἀδελφούς μας, νά ἀπειλῆ ὁ ἕνας τόν ἄλλον μέ ἀπαγωγές, τρομοκρατικές ἐκδηλώσεις, μέ σφαγές καί μέ θάνατο.

Καί ἦλθε τό Φῶς τοῦ κόσμου, ὁ Χριστός μας, καί μέ τήν ζωή καί τήν διδασκαλία του, τό πάθος καί κυρίως τήν Ἀνάστασή του, ἔδωσε τό Φῶς Τού εἰς ὅλη τήν ἀνθρωπότητα «Γιά νά ζήσει ὁ κόσμος» τήν ἀληθινή Ζωή πού ἐλευθερώνει ἀπό τίς μικρότητες, τήν φθήνεια καί τόν παλαιό ἄνθρωπο καί νά ἐνδυθοῦμε τόν καινούργιο ἄνθρωπο, τόν ἀναγεννημένο μέ τήν χάρη τοῦ Ἀναστημένου Χριστοῦ μας.

Αδελφοί μου ἀγαπητοί, ζοῦμε καθημερινά τήν κρίση τοῦ κόσμου τούτου, καί ἐν πολλοῖς διακρίνουμε ἕναν φοβερό, ἀνά τήν ὑφήλιον, ἐγγύς και μακράν, διωγμόν, ἄμεσον καί ἔμμεσον, φανερόν καί κρυφόν, κατά της Ἁγίας μας Ἐκκλησίας. Ἀπαγωγές, διωγμοί, φόνοι, θηριωδίες κατά τῶν χριστιανῶν σέ πολλά μέρη τοῦ κόσμου, προκαλοῦν μόνον θλίψη, πόνο καί ἀπογοήτευση.

Εἴθε ἀδελφοί μου, τό Φῶς τῆς Ἀναστάσεως, πού πληροῖ, γεμίζει τά πάντα, νά γεμίσει τίς καρδιές ὅλων τῶν ἀνθρώπων, στά πέρατα τοῦ κόσμου, ὥστε ὅλοι μαζί, ἑνωμένοι, ἀγαπημένοι, μετανοημένοι γιά τά πάθη καί τά λάθη μας, νά ψάλλουμε καί νά ζοῦμε τήν μόνην αληθινήν χαράν, την Χαράν τῆς Ἀναστάσεως.

«Χριστός Ἀνέστη».

Μέ ὁλόθερμες πατρικές ἀναστάσιμες εὐχές.

Ὁ Μητροπολίτης καί Πατέρας σας

† ὁ Πολυανής καί Κιλκισίου Ἐμμανουήλ"

1 σχόλιο: