Τρίτη, 23 Απριλίου 2013

Υποχρεωτική η ανάρτηση των παραστατικών που αναφέρονται στα κοινόχρηστα των πολυκατοικιών

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση Α4 – 333 / 08 – 04 – 2013 ( ΦΕΚ 874 / τ. Β΄/ 11 – 04 – 2013 ) και ισχύει, σχετικά με την υποχρέωση ανάρτησης των παραστατικών που αναφέρονται στα κοινόχρηστα των πολυκατοικιών.
Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση, τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες έκδοσης κοινοχρήστων, οφείλουν να αναρτούν στον πίνακα ανακοινώσεων της πολυκατοικίας, μαζί με τον μηνιαίο κατάλογο κοινοχρήστων, και αντίγραφα των νόμιμων παραστατικών εγγράφων, από τα οποία αποδεικνύονται οι δαπάνες που αναφέρονται σε αυτά.

Στην περίπτωση έλλειψης πίνακα ανακοινώσεων, οφείλουν, μαζί με τα ειδοποιητήριο πληρωμής των κοινοχρήστων να επισυνάπτουν σε αυτό και απλές φωτοτυπίες των παραστατικών των ανωτέρω δαπανών.

Για τους παραβάτες των ανωτέρω, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων ( 2.000,00 ) ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου