Δευτέρα, 21 Μαΐου 2012

Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παιονίας

Καλείστε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Παιονίας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ», την 25η Μαΐου 2012 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 20.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :


α/α
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1
Αποδοχή χρηματοδότησης από ΕΣΠΑ – Αναμόρφωση του προϋπολογισμού – Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος – Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων.
2
Απασχόληση μαθητών από τον Ο.Α.Ε.Δ. για πρακτική άσκηση κατά το σχ. έτος 2012-13.
3
Υποβολή πρότασης στην πρόσκληση του Υπ. Παιδείας με τίτλο «Ίδρυση & λειτουργία των κέντρων δια βίου μάθησης» προς εφαρμογή προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.
4
Υποβολή πρότασης με τίτλο «Βελτίωση δικτύου εσωτερικής οδοποιίας & κατασκευή πεζοδρομίων στον οικ. Ευρωπού» στο Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 2007-2013 - Άξονα προτεραιότητας 7 - Θεματική προτεραιότητα 61. - Έγκριση μελέτης.
5
Μερική αναμόρφωση του προϋπ/σμού οικ. Έτους 2012 – Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης εργασίας «Αποκομιδής απορριμμάτων Δήμου Παιονίας» - Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων.
6
Παράταση μισθωμάτων ακινήτων ΚΕΠ Πολυκάστρου & Πολεοδομίας Αξιούπολης.
7
Εκμίσθωση ακινήτου Τοπ. Κοιν. Μ. Δάσους.
8
Εκποίηση δημοτικού ακινήτου (οικ. Ευρωπού).
9
Συναίνεση παραχώρησης κοιν. έκτασης για εγκατάσταση υποσταθμού.
10
Μείωση μισθώματος ακινήτου (σφαγεία) Δημ. Κοιν. Αξιούπολης.
11
Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.
12
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του έργου «Ολοκλήρωση εργασιών Τοπ. Κοιν. Βαφιοχωρίου».
13
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Πολυκάστρου (τμήμα ΙΙ)».
14
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση δικτύου εσωτερικής οδοποιίας οικισμών Πευκοδάσους - Πλατανιάς».
15
3η Παράταση εργασιών & Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση κλειστού γυμναστηρίου Αξιούπολης».
16
Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δημ. Διαμ. Ειδομένης – Φανού – Πλαγίων».
17
2η Παράταση εργασιών του έργου «Ανάπλαση πλατειών οικ. Χαμηλού Δήμου Αξιούπολης».
18
Παράταση Εργασιών & Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Αποπεράτωση πύργου κεντρικής πλατείας Δ. Κ. Πολυκάστρου».
19
Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του έργου «Εσωτερική οδοποιία οικ. Δήμου Ευρωπού».
20
Τροποποίηση χωροθέτησης χώρου ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων στην κεντρική πλατεία Πολυκάστρου.
21
Μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων στη Δ.Ε.Υ.Α. Παιονίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου