Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2019

Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς, τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019

Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς, θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στις 11 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα εξής θέματα Η/Δ:

Θέμα 1ο Αναμόρφωση [20η] Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικονομικού έτους 2019

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 2ο Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προνοιακών επιδομάτων

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας

Θέμα 3ο Συμμετοχή του Δήμου Κιλκίς στη Δράση: "Ενίσχυση των υπηρεσιών Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας / Κέντρα Ένταξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας"

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης

Θέμα 4ο Έγκριση υπογραφής μνημονίου συνεργασίας του Δήμου Κιλκίς με το "Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης Ειρήνης" (ΠΚΕΕΥΕ) στον τομέα της εκπαίδευσης και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Κιλκίς για την υπογραφή αυτού

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης

Θέμα 5ο Έγκριση υποβολής αιτήματος προς τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και το Ινστιτούτο Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) για "Σύσταση και λειτουργία Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρία (ΣΔΕ) στο Δήμο Κιλκίς"

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης

Θέμα 6ο Έγκριση υποβολής αιτήματος προς τις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. για τοποθέτηση τεσσάρων (4) προκατασκευασμένων αιθουσών διδασκαλίας για τη στέγαση των εργαστηρίων του 3ου Γυμνασίου Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Θέμα 7ο Έγκριση υποβολής αιτήματος προς τις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. για τοποθέτηση προκατασκευασμένων αιθουσών διδασκαλίας για τη στέγαση τμημάτων προσχολικής εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Θέμα 8ο Ορισμός υπολόγου διαχειριστή, διαφόρων επιχορηγήσεων προς το Δήμο Κιλκίς, οι οποίες εισπράττονται μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 9ο Ορισμός περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα της περιοχής του Δήμου Κιλκίς, εκπρόσωπος του οποίου θα συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης του Δήμου Κιλκίς με την επωνυμία: "Δημοτική Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Κιλκίς" (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 10ο Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Κιλκίς (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) - Ορισμός Προέδρου

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών ΟργάνωνΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου