Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2017

Υποβολή αιτήσεων για διορισμό 11 μελών στο ΠΣΕΚ

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το διορισμό των έντεκα (11) μελών του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) απευθύνει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, που καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση έως τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2017.

Το Περιφερειακό Επιστημονικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας αποτελεί όργανο υποστήριξης των αναπτυξιακών δράσεων και υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΕΣΕΤΑΚ). Η θητεία των μελών στο Περιφερειακό Επιστημονικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας είναι άμισθη, τετραετής και μπορεί να ανανεωθεί μία μόνο φορά, με τη διαδικασία της αρχικής επιλογής.

Η υποστήριξη του ΠΣΕΚ παρέχεται με εισηγήσεις, μελέτες πεδίου, καταγραφές και αξιολογήσεις των υφιστάμενων υποδομών ή του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού και συγκριτικές εκτιμήσεις σε ό,τι αφορά στη δημιουργία περιφερειακών συσπειρώσεων ερευνητικών οργανισμών, τεχνολογικών φορέων, επιχειρήσεων, λοιπών φορέων και περιφερειακών αρχών για την προώθηση της καινοτομίας, την ενθάρρυνση της ανάπτυξης σχημάτων σύμπραξης του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα και τη διαμόρφωση συνθηκών και προοπτικών επιτυχούς συμμετοχής οργανισμών των περιφερειών σε εθνικά και σε ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας έως και τις 20/2/2017, η οποία θα συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα, το περιεχόμενο του οποίου θα προκύπτει από τα συνυποβαλλόμενα αποδεικτικά έγγραφα.

Το Περιφερειακό Επιστημονικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας αποτελείται από έντεκα (11) μέλη:

Τα έξι (6) μέλη του ΠΣΕΚ πρέπει να είναι καθηγητές ΑΕΙ ή ερευνητικές που προέρχονται από ερευνητικά κέντρα που εποπτεύονται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Τα υπόλοιπα πέντε (5) μέλη πρέπει να προέρχονται από επαγγελματικά επιμελητήρια και επιστημονικούς συλλόγους, τους πολιτιστικούς φορείς, την τοπική αυτοδιοίκηση, τους παραγωγικούς φορείς της περιοχής. Όλα τα μέλη του ΠΣΕΚ πρέπει να είναι κάτοχοι τουλάχιστον διπλώματος μεταπτυχιακών σοπυδών ή ισοδύναμου τίτλου με αναγνωρισμένο κύρος και να έχουν μακρόχρονη ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία σε θέματα ΕΤΑΚ.

Η αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό σημείωμα με τα συνημμένα έγγραφα θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Γραφείου Περιφερειάρχη (Ταχ. Διεύθυνση: Βασιλίσσης Όλγας 198, Τ.Κ.546 55, Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2313-319606/614, Fax: 2313-319752) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών που ξεκινά από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της γνωστοποίησης στον ημερήσιο τύπο, δηλαδή έως και 20/2/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00.

Η αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό σημείωμα μαζί με τα συνημμένα έγγραφα μπορούν να υποβάλλονται και με συστημένη επιστολή (σφραγίδα ταχυδρομείου). Υποψηφιότητα που υποβάλλεται μεταγενέστερα της προαναφερόμενης προθεσμίας δεν εξετάζεται και απορρίπτεται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου