Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2014

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Παιονίας

Καλείστε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Παιονίας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ», την 23η Ιανουαρίου 2014 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 19.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :


α/α
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1
Συζήτηση αιτήματος Προέδρων Τ.Κ. της Δημ. Ενότητας Γουμένισσας σχετικά με την Τιμολογιακή Πολιτική της ΔΕΥΑ και του τέλους 80% επί της κατανάλωσης ύδρευσης.
2
Παράταση σύμβασης εκμίσθωσης συστάδων 14γ & 19γ δημοτικού δάσους Γουμένισσας (ΚΑΡΠΗΣ).
3
Παράταση υποβολής μελέτης «Οριστική μελέτη συλλεκτήριου αγωγού ακαθάρτων επέκτασης εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης & εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικ. Γουμένισσας του Δήμου Παιονίας».
4
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Επέκταση δικτύου ύδρευσης σε σταυλικές εγκαταστάσεις».
5
Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ.187/2013 Α.Δ.Σ. για δωρεάν παραχώρηση κοιν. εκτάσεων.
6
Αποδοχή παραίτησης Προέδρου Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Β-θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παιονίας» & Ορισμός νέου μέλους.
7
Συνέχιση έργων παρελθόντων ετών – Τροποποίηση τεχν. προγράμματος οικ. Έτους 2014.
8
Έγκριση προμήθειας ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού Δήμου Παιονίας οικ. Έτους 2014.
9
Ανατροπές ανάληψης υποχρέωσης 2013.
10
Μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2014.
11
Ψήφιση πιστώσεων Π.Ο.Ε.
12
Ψήφιση πιστώσεων.
13
Χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών.
14
Συγκρότηση επιτροπών Δήμου Παιονίας.
15
Έκθεση εσόδων – εξόδων 4ου τριμήνου οικ. έτους 2013.
16
Υποβολή πρότασης στο Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ με τίτλο «Διαχείριση ευπαθών κοινωνικών ομάδων Δήμου Παιονίας».
17
Υποβολή πρότασης στο Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» - για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1  με τίτλο «Πρότυπο επιδεικτικό έργο εφαρμογών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Εξοικονόμησης Ενέργειας στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Πολυκάστρου».
18
Χορήγηση άδειας στάθμευσης για ένα αυτοκίνητο στην οδό Κουντουριώτου στην Δ.Κ. Γουμένισσας.
19
Έγκριση έκτακτης μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα & Έγκριση δαπάνης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου