Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2012

Τέσσερις υποτροφίες από το κοινωφελές Ίδρυμα «ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ»


Το κοινωφελές Ίδρυμα «ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ» θα χορηγήσει (4) τέσσερις υποτροφίες, για σπουδαστές στα Α.Ε.Ι. καθώς και (1) μια υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές σε τμήμα Α.Ε.Ι. του εξωτερικό.
Δικαίωμα υποτροφίας έχουν οι απόφοιτοι του Β’ Λυκείου Κιλκίς, που σπουδάζουν:
α) στα Α.Ε.Ι. της χώρας ή
β) σε μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό
και διακρίνονται για την επιμέλειά τους, την υψηλή τους επίδοση και το ήθος τους, αλλά στερούνται οικονομικών πόρων. Κατά προτίμηση θα προηγούνται μαθητές καταγόμενοι από την Ανατολική Ρωμυλία, εφόσον βέβαια συγκεντρώνουν τα προαναφερόμενα προσόντα.

       Η επιλογή και ανακήρυξη των υποτρόφων θα γίνει χωρίς διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις της συστατικής πράξης του ιδρύματος του παρόντος οργανισμού, του Α.Ν.2039/39, του από 18-8-1941 Κ.Δ. (ΦΕΚ 286/Α/23-8-1941) και ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου Καθηγητών του Β’ Λυκείου Κιλκίς, η οποία θα έχει καθαρά γνωμοδοτικό χαρακτήρα.
       Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν στα  γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Κιλκίς,  45 ημέρες από την τελευταία δημοσίευση, δηλαδή από 1ης Μαΐου μέχρι 15ης Ιουνίου 2012 (ώρες 09:00 – 13.00), αίτηση και τα παρακάτω δικαιολογητικά:
πληροφορίες στο τηλ. 23410-22248 κ. Δημοσθένη Κουσκούκη
Για τους προπτυχιακούς φοιτητές:
1.                  Απολυτήριο Λυκείου,
2.                  Πιστοποιητικό εγγραφής στα Α.Ε.Ι. (από την Γραμματεία της Σχολής), όπου να αναγράφεται η σειρά επιτυχίας κατά τις εισιτήριες εξετάσεις.
3.                  Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας για τα τρία τελευταία οικονομικά έτη.
4.                  Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, περί των περιουσιακών στοιχείων αυτού και της οικογενείας τους.
5.                  Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, ότι δεν παίρνει άλλη υποτροφία.
6.                  Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.
7.         Πιστοποιητικό από τα Μητρώα ή Δημοτολόγια του Δήμου, από όπου να προκύπτει ότι υπάρχει καταγωγή από την Ανατολική Ρωμυλία.
8.                  Βεβαίωση από τον Δήμο, από όπου να προκύπτει, μόνιμη διαμονή σε Δήμο ή Κοινότητα της Επαρχίας Κιλκίς.
Συνολική βεβαίωση του Συλλόγου Καθηγητών, η οποία θα ζητηθεί από το Ίδρυμα, από όπου να προκύπτει για κάθε ένα μαθητή που έχει εισαχθεί τα Α.Ε.Ι.,
α) το έτος αποφοίτησής του.
β) η συνεχής φοίτησή του στο Β’ Λύκειο, κατά τα τρία τελευταία χρόνια.
γ) η αναλυτική βαθμολογία του, κατά τις εισαγωγικές στα Α.Ε.Ι. εξετάσεις.
δ) ο μέσος όρος της βαθμολογίας των τριών τάξεων του Λυκείου.
ε) το ήθος, η διαγωγή και η επιμέλειά του.
Για τους  μεταπτυχιακούς σπουδαστές:
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των προπτυχιακών σπουδαστών και επιπλέον αντίγραφο πτυχίου συνοδευμένο από πιστοποιητικό εγγραφής σε μεταπτυχιακό τμήμα σχολής Α.Ε.Ι. του εξωτερικού ακολουθούμενο από επίσημη μετάφραση.
Όσο αφορά τους προπτυχιακούς σπουδαστές, το ποσό της υποτροφίας καθορίζεται σε 200,00 ευρώ και για εννιά (9) μήνες για κάθε Ακαδημαϊκό έτος σπουδών μέχρι τη λήξη των κανονικών τους σπουδών. Και σε 300,00 ευρώ μηνιαίως και για εννιά (9) μήνες για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 για τους μεταπτυχιακούς.
Επισημαίνεται ότι η πράξη ανακήρυξης  των υποτρόφων πρέπει να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Β’ Λυκείου Κιλκίς καθώς και στο Δημοτικό Κατάστημα Κιλκίς για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι και να υποβάλλουν ένσταση, εάν επιθυμούν, σε 10 μέρες. Οι υποτροφίες θα καταβάλλονται  στους δικαιούχους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22,24,25,26,27 και 28 του από 18/23-8-1941 Κ.Δ. και θα διακόπτονται όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το άρθρο 29 του παραπάνω Κ.Δ. Το Δ.Σ. έχει υποχρέωση να παρακολουθεί την όλη πορεία των σπουδών των υποτρόφων και να αξιώνει την υποβολή ανά έτος αποδεικτικών στοιχείων της επίδοσης τους. Η μη υποβολή των ανωτέρω στοιχείων συνεπάγεται τη διακοπή της υποτροφίας. Το Δ.Σ. υποβάλλει όλα τα δικαιολογητικά της επιλογής και ανακήρυξης υποτρόφων του ιδρύματος στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
            Η πράξη ανακήρυξης εκτελείται μετά την κατά τα ανωτέρω εγκριτική απόφαση   της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Γραφείο Εθνικών Κληροδοτημάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου