Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2012

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες

Η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων ανακοινώνει την δημοσίευση ανοιχτής Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την υλοποίηση προγραμμάτων «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013» Στόχος των προγραμμάτων είναι η εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για περίπου 20.000 ανέργους που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, μέσα από την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων, τη διάγνωση των εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και την ανάδειξη των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 60.000.000€ και απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί οι δυνητικοί ωφελούμενοι να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ή στον Ειδικό Κατάλογο εκτός Μητρώου ανεργίας του ΟΑΕΔ και επιπλέον να εμπίπτουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:
- Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα
- Άτομα με αναπηρία
- Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών
- Γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας
- Γυναίκες / Άντρες θύματα trafficking
- Μετανάστες, παλιννοστούντες, πρόσφυγες
- Άτομα με θρησκευτικές και πολιτισμικές Ιδιαιτερότητες
- Αιτούντες άσυλο
- Αποφυλακισθέντες
- Πρώην χρήστες ουσιών
- Οροθετικοί
- Άστεγοι
- Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια
- Άτομα που υπόκεινται σε διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή/και λόγω ταυτότητας κοινωνικού φύλου
Τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν έχουν ως πεδίο αναφοράς τις τοπικές αγορές εργασίας και επικεντρώνονται στην υποστήριξη των ωφελουμένων, αλλά και των επιχειρήσεων μιας οριοθετημένης περιοχής, για τη σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας.
Βασικές αρχές υλοποίησης των προγραμμάτων είναι οι εξής:
- Η εταιρικότητα σε τοπικό επίπεδο, η οποία θα εξασφαλίζει την ενεργοποίηση και συνεργασία για συνένωση των δυνάμεων των τοπικών αρχών, κοινωνικών φορέων και επιχειρήσεων, υπέρ της ενίσχυσης της τοπικής απασχόλησης.
- Ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας, αφενός μέσα από το συνδυασμό ποικίλων δράσεων οι οποίες θα καλύπτουν συμπληρωματικά διαφορετικές ανάγκες των ωφελούμενων, παρέχοντάς τους ολοκληρωμένη υποστήριξη και αφετέρου μέσα από τη διασύνδεση των αναπτυξιακών παρεμβάσεων στην κάθε περιοχή παρέμβασης.
- Η προσέγγιση «από κάτω προς τα πάνω» (bottom-up), τόσο κατά το σχεδιασμό, όσο και κατά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις γενικότερες αναπτυξιακές προοπτικές, καθώς και τα ισχύοντα συστήματα επενδυτικών κινήτρων της κάθε περιοχής.
- Η πολυσυμμετοχικότητα μέσω της διασφάλισης της συμμετοχής των τοπικών φορέων και κοινωνικοοικονομικών εταίρων, αλλά ταυτόχρονα και των ομάδων στόχου.
Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της πρόληψης και αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού των ευπαθών κοινωνικά ομάδων μέσω της ένταξής τους στην αγορά εργασίας, τα προγράμματα θα εξασφαλίζουν την προετοιμασία των ανέργων ωφελουμένων, ώστε να μπορέσουν:
(α) να ιδρύσουν επιχειρήσεις, οι οποίες θα καλύπτουν διαπιστωμένες ανάγκες της περιοχής παρέμβασης και θα αξιοποιούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της
(β) να αποκτήσουν τις προϋποθέσεις για να επιδοτηθούν/επιχορηγηθούν από άλλα επενδυτικά προγράμματα
(γ) να αποκτήσουν δεξιότητες που θα καλύψουν τις διαπιστωμένες ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων οι οποίες θα τους προσλάβουν
Φορέας Διαχείρισης των προγραμμάτων είναι η Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Φορείς Υλοποίησης (Δυνητικοί δικαιούχοι) των προγραμμάτων είναι οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις, οι οποίες συστήνονται βάσει του άρθρου 18 του Ν.4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α) και στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν Δημόσιοι και Ιδιωτικοί Φορείς.
Οι περιοχές στις οποίες θα υλοποιηθούν τα προγράμματα, καθώς και οι τομείς παρέμβασης, θα προσδιορίζονται στα Σχέδια Δράσης που θα υποβάλλουν οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων την 5η Μαρτίου 2012 .
Τα Σχέδια Δράσης θα επιλεγούν κατόπιν συγκριτικής αξιολόγησης και επικεντρώνονται σε δράσεις προετοιμασίας και υποστήριξης των ανέργων, όπως:
- Συμβουλευτική – υποστήριξη- προώθηση στην απασχόληση
- Κατάρτιση – Επιμόρφωση
- Δικτύωση
- Ενέργειες δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης
Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων-φακέλων και για άλλες σχετικές διευκρινίσεις για την πρόσκληση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Ειδικής Υπηρεσίας για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία στο τηλέφωνο 210 5271 300, e-mail: equal@mou.gr καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα της ΕΥ www.equal-greece.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου