ΜΕΘΟΔΟΣ

ΘΕΟΤΟΚΕΙΑ 2018

Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018

Δημόσια Tακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς

Δημόσια Tακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς, θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στις 14 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα εξής θέματα Η/Δ:

Θέμα 1ο
Αναμόρφωση [2η] Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικ. έτους 2018

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 2ο
Λήψη απόφασης για: 1. Αναμόρφωση [3η] Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικ. έτους 2018 [για την παροχή υπηρεσίας μόνιμης εικαστικής έκθεσης και παράλληλων εκδηλώσεων στο Μουσείο Λίμνης Δοϊράνης και προμήθεια ειδικού εξοπλισμού], 2. Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης με τίτλο: "Παροχή υπηρεσίας για τη διοργάνωση μόνιμης εικαστικής έκθεσης και παράλληλων εκδηλώσεων στο Μουσείο της Λίμνης της Δοϊράνης" [Αρ. Μελ.: ΤΟΑ44/2017 - Π/Υ: 24.800,00€], λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα και 3. Έγκριση δαπανών & διάθεση (ψήφιση) - "ανάληψη υποχρέωσης" πιστώσεων του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 [Παροχή υπηρεσίας για τη διοργάνωση μόνιμης εικαστικής έκθεσης και παράλληλων εκδηλώσεων στο Μουσείο της Λίμνης της Δοϊράνης]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Πολιτισμού, Τουρισμού και Απασχόλησης

Θέμα 3ο
Αναμόρφωση [4η] Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικ. έτους 2018 [Υλοποίηση προγράμματος "Στέγαση και Επανένταξη"]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 4ο

Αναμόρφωση [5η] Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικ. έτους 2018 [Πρόγραμμα εκμάθησης κολύμβησης σε μαθητές - τριες Γ΄ τάξης Δημοτικών Σχολείων Δήμου Κιλκίς για το σχολικό έτος 2017 - 2018]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 5ο
Αναμόρφωση [6η] Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικ. έτους 2018 και έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης με τίτλο: "Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφάλειας Δήμου Κιλκίς 2018 - 2019" [Αρ. Μελ. Ε2/2018, Π/Υ: 12.835,19€] λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 6ο
Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 7ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: "Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες: Κατασκευή τεχνικού και αποκατάσταση οδοποιίας στο σημείο διέλευσης του Γαλλικού ποταμού στον οικισμό Τερπύλλου στη Δ.Ε. Κρουσσών" [ΑΜ: Μ10/2015]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 8ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: "Συντήρηση δικτύου ύδρευσης" [ΑΜ: Μ134/2010 ΤΥΔΚ Κιλκίς]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 9ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: "Αποκατάσταση βλαβών και κατασκευή WC στο Πνευματικό Κέντρο Κ. Αποστόλων - Αποκατάσταση φθορών και αντικατάσταση κουφωμάτων (πόρτες) στο ιατρείο οικισμού Μαυρονερίου" [ΑΜ: Μ35/2012 Δ.Τ.Υ.]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 10ο Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής Δημοτικών Έργων

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 11ο Διαγραφή χρεών

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 12ο Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής Υπηρεσίας: "Εργασίες κοπής υψηλής βλάστησης με γερανοφόρο" [ΑΜ: ΚΟΠ 03/2018 / Π/Υ: 24.800,00€], λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 13ο Έγκριση και επιλογή διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης με τίτλο: "Προμήθεια τροφίμων του Δήμου Κιλκίς και Νομικών Προσώπων, έτους 2018" [Αρ. Μελ.: Πρ.1/2018 - Π/Υ: 117.842,99€ χωρίς ΦΠΑ]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 14ο Έγκριση και επιλογή διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης με τίτλο: "Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων" για το έτος 2018 [Αρ. Μελ.: Πρ.19/2017 - Π/Υ: 129.976,80€]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 15ο Έγκριση Πρακτικού Δικαιολογητικών, Πρακτικού Τεχνικών Προσφορών, Πρακτικού Οικονομικών Προσφορώνκαι Πρακτικού Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, της ΟΜΑΔΑΣ Γ: "Προμήθεια ανατρεπόμενου καινούργιου φορτηγού αυτοκινήτου" [Π/Υ: 55.447,15€] της ανοιχτής διαδικασίας: "Προμήθεια οχημάτων έτους 2016" [ΑΜ: Π8/2016 Δ.Τ.Υ. / Π/Υ: 589.756,10€ - ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ - ΑΔΣ: 380/2017 - ΑΟΕ: 185/2017] και ανάθεση στον ανάδοχο

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 16ο Έγκριση Πρακτικού Δικαιολογητικών, Πρακτικού Τεχνικών Προσφορών, Πρακτικού Οικονομικών Προσφορών και Πρακτικού Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της διαδικασίας με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, της ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ: "Προμήθεια δύο (2) ημιφορτηγών <3 -="" 185="" 2016="" 380="" 589.756="" 60.487="" br="">
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 17ο Έγκριση μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου Κιλκίς στο Δήμο Λατσιών Κύπρου, προκειμένου να παραστεί στους εορτασμούς της 25ης Μαρτίου και της 1ης Απριλίου

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 18ο Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Ιστορικής και Περιβαλλοντικής Προβολής και Εκπαίδευσης Δοϊράνης με διακριτικό τίτλο "Μουσείο Λίμνης Δοϊράνης"

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τμήμα Πολιτισμού, Τουρισμού και Απασχόλησης

Θέμα 19ο Έγκριση δαπανών & διάθεση (ψήφιση) - "ανάληψη υποχρέωσης" πιστώσεων του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 [Δαπάνες εκτυπώσεων πολιτιστικών δράσεων και τουριστικής προβολής Δήμου Κιλκίς]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τμήμα Πολιτισμού, Τουρισμού και Απασχόλησης

Θέμα 20ο Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής Υπηρεσίας με τίτλο: "Ενοικίαση ηχητικού, φωτιστικού και οπτικοακουστικού εξοπλισμού για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Κιλκίς, έτους 2018" [Αρ. Μελ.: Ε1/2018 Δ.Τ.Υ. - Π/Υ: 24.310,20€], λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τμήμα Πολιτισμού, Τουρισμού και Απασχόλησης

Θέμα 21ο Αντικατάσταση εκπροσώπου του Δήμου Κιλκίς στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αστικής Μη ΚερδοσκοπικήςΕταιρείας [Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς "ΝΗΡΕΑΣ"]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 22ο Υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Οικονομικών για την παραχώρηση, κατά κυριότητα, στο Δήμο Κιλκίς του παλαιού Διοικητηρίου (παλιά Νομαρχία) στην πόλη του Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 23ο
Επιχορήγηση Πολιτιστικών - Αθλητικών Συλλόγων και λοιπών Νομικών Προσώπων Δήμου Κιλκίς για κάλυψη εκδηλώσεών τους

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τμήμα Πολιτισμού, Τουρισμού και Απασχόλησης

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου