Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2016

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κιλκίς, την Παρασκευή στις 30 Δεκεμβρίου 2016

Δημόσια – μη Προγραμματισμένη Tακτική Συνεδρίαση του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στις 30 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, για συζήτηση και απόφαση για τα εξής θέματα Η/Δ:


Θέμα 1ο
Έγκριση προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Κιλκίς - Κ.Δ.Ε.Κ. - Δήμου Κιλκίς, οικονομικού έτους 2017
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Κ.Δ.Ε.Κ. κα ΣΟΦΟΥ ΧΡΥΣΗ
Θέμα 2ο
Έγκριση τεκμηρίωσης εσόδων - εξόδων, οικονομικού έτους 2017, του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου του Δήμου Κιλκίς με την επωνυμία: "ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΙΛΚΙΣ - Κ.Δ.Ε.Κ. - ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ", για τη χρηματοδότησή της από το Δήμο Κιλκίς
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Κ.Δ.Ε.Κ. κα ΣΟΦΟΥ ΧΡΥΣΗ
Θέμα 3ο
Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων, Κατάσταση Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης, Προσάρτημα Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης) οικονομικού έτους 2013, του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου του Δήμου Κιλκίς με την επωνυμία: "ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΙΛΚΙΣ - Κ.Δ.Ε.Κ. - ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ"
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Κ.Δ.Ε.Κ. κα ΣΟΦΟΥ ΧΡΥΣΗ
Θέμα 4ο
Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων, Κατάσταση Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης, Προσάρτημα Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης) οικονομικού έτους 2014, του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου του Δήμου Κιλκίς με την επωνυμία: "ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΙΛΚΙΣ - Κ.Δ.Ε.Κ. - ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ"
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Κ.Δ.Ε.Κ. κα ΣΟΦΟΥ ΧΡΥΣΗ
Θέμα 5ο
Έγκριση τροποποίησης - παράτασης της σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: "Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης - θέρμανσης του Δήμου Κιλκίς και των ΝΠΔΔ - ΝΠΙΔ έτους 2016" [ΑΜ: π29/2015 Δ.Τ.Υ. - Τμήματα 1-6], συνολικού ποσού 653.805,28€ μη συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ
Θέμα 6ο
Έγκριση ανανέωσης παραγωγικών αδειών (δημοτών) πωλητών που συμμετέχουν στις λαϊκές αγορές του Δήμου Κιλκίς
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΠΕΝΤΖΕΡΕΤΖΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
Θέμα 7ο
Συγκρότηση Επιτροπής για την καταστροφή κάδων απορριμμάτων
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου