Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2016

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κιλκίς την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016


Δημόσια Tακτική Συνεδρίαση του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στις 29 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα εξής θέματα Η/Δ:


Θέμα 1ο
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του Έργου: "Διαμόρφωση - Αναβάθμιση Μουσείου Λίμνης Δοϊράνης και Υποδομών Πρόσβασης" [ΑΜ: M21/2015 / INTERREG]
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Θέμα 2ο
Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: "Ασφαλτοστρώσεις - Κρασπεδώσεις - Πλακοστρώσεις και αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων στη Δ.Ε Κιλκίς" [ΑΜ: M15/2015]
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Θέμα 3ο
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: "Κατασκευή τεχνικών στη Δ.Ε. Κιλκίς" [ΑΜ: M20/2015]
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Θέμα 4ο
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: "Περιφράξεις Δημοτικών Εκτάσεων Δ.Ε. Κιλκίς" [ΑΜ: M4/2016]
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Θέμα 5ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: "Κατασκευή τεχνικών στην Δ.Ε. Μουριών" [ΑΜ: Μ38/2013]
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Θέμα 6ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: "Επεμβάσεις σε σχολικά κτίρια Δ.Ε. Κιλκίς" [ΑΜ: Μ2/2014]
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Θέμα 7ο
Έγκριση εκτέλεσης εργασιών σύνδεσης - επέκτασης - παραλλαγής στο δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης της ΔΕΔΔΗΕ (ΦΟΠ), καθορισμός τρόπου κάλυψης δαπάνης και αποδοχή όρων και προϋποθέσεων
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Θέμα 8ο
Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής Δημοτικών Έργων
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ κ. ΒΑΦΕΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Θέμα 9ο
Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών (Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Κιλκίς)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ
Θέμα 10ο
Αναμόρφωση [24η] Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικονομικού έτους 2016
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ
Θέμα 11ο
Διαγραφή χρεών
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ
Θέμα 12ο
Αποδοχή της υπ' αριθμ. 8/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας περί Τιμολογιακής Πολιτικής, ετών 2017 έως 2020
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Θέμα 13ο
Έγκριση δαπανών & διάθεση (ψήφιση) - "ανάληψη υποχρέωσης" πιστώσεων του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 [για εορταστικές εκδηλώσεις Χριστουγέννων έτους 2016]
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Θέμα 14ο
Έλεγχος κυκλοφορίας οχημάτων στις Χριστουγεννιάτικες δράσεις του Δήμου Κιλκίς, έτους 2016
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Θέμα 15ο
Έγκριση συμμετοχής στην εγκεκριμένη Πράξη με τίτλο: «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) - Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ: 5002212 και υπογραφή του σχετικού συμφώνου συνεργασίας, ορισμός Υπεύθυνου Εκπροσώπου του Δήμου Κιλκίς και ορισμός υπεύθυνου του Κέντρου Κοινότητας (όταν αυτό συσταθεί και λειτουργήσει)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ κα ΣΠΑΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Θέμα 16ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της Δράσης 2.3.1: "Δημοσιεύσεις (1 σε εθνικό και 1 σε τοπικό περιοδικό ή εφημερίδα)"  του έργου με το ακρωνύμιο: "FACE" του Προγράμματος "Greece-FYROM, IPA Cross- Border programme 2007-2013"
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Θέμα 17ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της Δράσης 3.1.1: "Εργαστήριο στον τομέα του τουρισμού - μία Απολογιστική Έκθεση πεπραγμένων του ενός μονοήμερου θεματικού εργαστηρίου στο Κιλκίς στη Δοϊράνη"  του έργου με το ακρωνύμιο: "FACE" του Προγράμματος "Greece-FYROM, IPA Cross- Border programme 2007-2013"
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Θέμα 18ο
Αντικατάσταση και ορισμός νέου μέλους, ως εκπρόσωπος των εργαζομένων, στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ του Δήμου Κιλκίς με την επωνυμία: "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ"
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ν.Π. κα ΖΙΟΥΤΑ – ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
Θέμα 19ο
Έγκριση ανανεώσεων παραγωγικών αδειών πωλητών που συμμετέχουν στις λαϊκές αγορές του Δήμου Κιλκίς, που πραγματοποιήθηκαν το μήνα Οκτώβριο 2016
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΠΕΝΤΖΕΡΕΤΖΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
Θέμα 20ο
Διαπίστωση αυτοδίκαιης αναστολής ισχύος επαγγελματικών και παραγωγικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών, λόγω μη καταβολής ημερησίου τέλους για χρονικό διάστημα πέραν των 2 μηνών
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΠΕΝΤΖΕΡΕΤΖΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
Θέμα 21ο
Έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής από δημοτική έκταση (δημοτική οδός) του οικισμού Παλατιανού της Τ.Κ. Γερακαριού στη Δ.Ε. Κρουσσών του Δήμου Κιλκίς
 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ κα ΔΗΜΑΡΕΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
Θέμα 22ο
Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου/δραστηριότητας: "Ανανέωση - τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ) Ενιαίας Διαχειριστικής Ενότητας Κιλκίς στη θέση Κρηστώνη Δ. Κιλκίς, ΠΕ Κιλκίς (Υποκατηγορία Α2 - ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών με Α/Α 05)"
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Θέμα 23ο
Αποδοχή παραίτησης τακτικού μέλους της Οικονομικής Επιτροπής Κιλκίς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου