Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2016

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Παιονίας την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016

Τακτική συνεδρίαση θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Παιονίας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ», την 30η Ιουνίου 2016 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 19.30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης :

α/α
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1
Παραχώρηση χρήσης γηπέδων & γυμναστηρίων Γουμένισσας & Ευρωπού στην  Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Παιονίας.
2
Ορισμός  Ελεγκτών για τη διενέργεια  επαναληπτικού  διαχειριστικού ελέγχου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Παιονίας –Καθορισμός αμοιβής.
3
Ορισμός μελών για την συγκρότηση Επιτροπής Αδελφοποιήσεων.
4
Απασχόληση μαθητών από Κ.Ε.Τ.Ε.Κ. Κιλκίς για πρακτική άσκηση κατά το σχολικό έτος 2016 – 2017.
5
Παραχώρηση ασθενοφόρου οχήματος Δήμου Παιονίας στο Ε.Κ.Α.Β.
6
Μείωση μισθώματος του κοινοτικού αναψυκτηρίου Άσπρου.
7
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Πλακοστρώσεις οδών & πεζοδρομίων Αγίου Πέτρου».
8
Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου «Επέκταση αποχετευτικού δικτύου οικισμού Ευρωπού».
9
Εκδίκαση ένστασης κατά της με αριθμ. πρωτ. 33212/25-11-2015 απόφασης της υπηρεσίας μας, περί επιβολής ποινικών ρητρών στην ανάδοχο εταιρία «Στεργιούλας Γ. Δημήτριος ΕΔΕ» του έργου «Βελτίωση δικτύου εσωτερικής οδοποιίας και κατασκευή πεζοδρομίων στον οικισμό Ευρωπού Δήμου Παιονίας».
10
Κοπή επικίνδυνων δένδρων στην Τ.Κ. ΠΛΑΓΙΩΝ.
11
Απευθείας ανάθεση «Προμήθειας ειδών αρτοποιείου & φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Παιονίας οικ. Έτους 2016».
12
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρείας Ανάπτυξης Πολιτισμού Τουρισμού Αξιούπολης.
13
Συμμετοχή επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών στην λαϊκή αγορά της Δ.Κ. Αξιούπολης.
14
Χορήγηση θέσης παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών σε λαϊκές αγορές του Δήμου Παιονίας.
15
Εισήγηση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών.
16
Δέσμευση - Ψήφιση (διάθεση) διαφόρων πιστώσεων.
17
4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016.


Επίσης την ίδια μέρα και ώρα 18.00 θα γίνει τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Παιονίας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ», για συζήτηση και λήψη απόφασης με μόνο θέμα :
«Την έκθεση – απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής, σε ότι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του Προγράμματος Δημοτικής δράσης για το οικονομικό έτος 2015» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 Ν. 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας)».
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου