Παρασκευή, 9 Αυγούστου 2013

Απογραφή ασφαλισμένων συνταξιούχων Δημοσίου ΟΠΑΔ και έμμεσων μελών τους μέσω ΚΕΠ

Υπογράφει ο Σύλλογος Συνταξιούχων Πολιτικών Υπαλλήλων ν. Κιλκίς
Από την 1η Ιουνίου 2013 και έως την 31η Οκτωβρίου 2013 θα πραγματοποιηθεί η θε­ώρηση βιβλιαρίων ασθενείας και η απογρα­φή των συνταξιούχων ασφαλισμένων του ΟΠΑΔ μέσω ΚΕΠ ή στoν ΟΠΑΔ. Η διαδικα­σία αφορά αποκλειστικά τους συνταξιού­χους ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ καθώς και τα έμμεσα μέλη τους.

α) Υπόχρεοι απογραφής είναι όλοι οι συνταξιούχοι και τα έμμεσα ασφαλισμένα
μέλη τους, ασχέτως αν τα βιβλιάρια τους φέρουν ενεργό θεώρηση (ακόμα κι όσα φέ­ρουν θεώρηση «εφ' όρου ζωής» ή «για πέ­ντε χρόνια»).

Για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας ο ασφαλισμένος προσέρχεται αυτοπροσώ­πως - ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου - στα ΚΕΠ ή στην ΟΠΑΔ και επιδεικνύει:

- Το βιβλιάριο ασθενείας

- Την αστυνομική του ταυτότητα

- Ένα εκκαθαριστικό σημείωμα συντάξεως του ΓΛΚ, οποιουδήποτε τριμήνου του τρέχο­ντος έτους.

- Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, όπου θα φαίνεται ο διε­θνής αριθμός λογαριασμού (ΙΒΑΝ), στον οποίο ο ασφαλισμένος είναι πρώτος δικαιούχος.

Εάν ο ασφαλισμένος αιτείται τη Θεώρηση - Απογραφή εμμέσως ασφαλισμένου μέλους επιδεικνύει:

- Το βιβλιάριο ασθενείας του έμμεσου μέ­λους.

- Το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του έμμεσου μέλους.

Στις περιπτώσεις Θεώρησης - Απογραφής εμμέσων μελών υποβάλλονται επίσης τα κά­τωθι δικαιολογητικά, ανά περίπτωση:

1. Εάν πρόκειται για σύζυγο ή άνεργο τέ­κνο (18-24 ετών):

- Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 συμπλη­ρωμένη από τον άμεσα ασφαλισμένο ότι ο/η σύζυγος δεν έχει ίδιο δικαίωμα σε άλλο ασφαλιστικό ταμείο και ότι δεν εργάζεται.

- Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1 ή εκκαθαριστικό σημείωμα ΔΟΥ από όπου προ­κύπτει ότι το αναφερόμενο άτομο είναι προ­στατευόμενο μέλος ή σε περίπτωση που υπο­βάλλει φορολογική δήλωση αντίγραφο αυτής από όπου προκύπτει ότι δεν υπάρχει εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες που να δημιουργεί δικαίωμα ασφάλισης σε άλλο φορέα.

2. Εάν πρόκειται για τέκνο έως 18 ετών δεν απαιτείται υποβολή κανενός εγγράφου.

3. Εάν πρόκειται για τέκνο 24-26 ετών το οποίο σπουδάζει υποβάλλονται τα δικαιολο­γητικά, όπως αυτά περιγράφονται στην πα­ράγραφο 1 και επιπλέον τη βεβαίωση σπου­δών από το οικείο Τμήμα του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

4. Κάθε άλλη περίπτωση παραπέμπε­ται στην οικία Περιφερειακή Υπηρεσία του ΟΠΑΔ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου