Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2018

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας στηρίζει δράσεις και πρωτοβουλίες...

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) – Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα (Φορέας Γενικής Κυβέρνησης) υπαγόμενο στην εποπτεία του Υπουργείου Εσωτερικών – με αφορμή την 25η Νοέμβρη, Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των γυναικών, προτίθεται να στηρίξει δράσεις και πρωτοβουλίες φορέων, συλλόγων κ.λπ. (π.χ. θεατρικές παραστάσεις, μουσικές εκδηλώσεις, παρουσιάσεις βιβλίων ή εκθέσεις φωτογραφιών, κ.λπ.), με σκοπό την επαγρύπνηση και την αντιμετώπιση του φαινομένου της έμφυλης βίας, σε όλη την Ελλάδα.
Οι προτάσεις που θα κατατεθούν θα αξιολογηθούν βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:

Περιεχόμενο.

Ετοιμότητα άμεσης παρουσίασης της δράσης

Τοποθεσία-περιοχή (όχι περισσότερες από μία στην ίδια πόλη).

Κόστος (αναλυτική περιγραφή).

Γενικές Πληροφορίες:

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων συμμετοχής: Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018.

Οι προτάσεις, με όσο το δυνατόν πιο αναλυτική μορφή, μπορούν να υποβληθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (kethi@kethi.gr) ήταχυδρομικώς στο Κ.Ε.Θ.Ι. (δ/νση: Χαριλάου Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου Τ.Κ. 10681 – Αθήνα).

Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει το Κ.Ε.Θ.Ι. να συνάψει συνεργασία με τους/τις ενδιαφερόμενους/-ες και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας. Το Κ.ΕΘ.Ι. διατηρεί το δικαίωμα επιλογής, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς τη σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.

Το κόστος για έκαστη επιλεγμένη πρόταση, θα καταβληθεί από το Κ.Ε.Θ.Ι. με την προσκόμιση του νόμιμου παραστατικού, φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που τυχόν εμπεριέχονται στις υποβληθείσες προτάσεις, θα τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά για τον αναφερόμενο σκοπό της επιλογής, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (www.kethi.gr).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου