Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017

ΕΦΚΑ: Η διάλυση της Κοινωνικής Ασφάλισης ξεκίνησε

Γράφει ο
Χρήστος Βαγενάς*
Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, αρ. 50 παρ. 1, από 01/01/2017 ξεκινάει η λειτουργία του ΕΦΚΑ (Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης) ως φορέα κύριας κοινωνικής ασφάλισης. Μια ασφαλιστική αντιμεταρρύθμιση που έγκαιρα οι παρατάξεις της Αριστεράς και τα συνδικάτα κατήγγειλαν.

Γιατί με αυτόν το νόμο συ­νε­χί­ζε­ται με έντο­νους ρυθ­μούς η απο­χώ­ρη­ση του κρά­τους από τη Δη­μό­σια Κοι­νω­νι­κή Ασφά­λι­ση και η αλ­λοί­ω­ση του αλ­λη­λέγ­γυου χα­ρα­κτή­ρα της. Η μη εγ­γύ­η­ση από το κρά­τος της αντα­πο­δο­τι­κής σύ­ντα­ξης με­τα­τρέ­πει το Σύ­στη­μα Κοι­νω­νι­κής Ασφά­λι­σης από ανα­δια­νε­μη­τι­κό σε κε­φα­λαιο­ποι­η­τι­κό. Η ασφά­λι­ση γί­νε­ται ατο­μι­κή υπό­θε­ση και ανοί­γει διά­πλα­τα ο δρό­μος για τις ιδιω­τι­κές ασφα­λι­στι­κές εται­ρεί­ες.

Τις τρα­γι­κές συ­νέ­πειες εφαρ­μο­γής αυτού του νόμου τις βιώ­νει όλη η κοι­νω­νία: απί­στευ­τες πε­ρι­κο­πές σε κα­τα­βαλ­λό­με­νες αλλά και νέες κύ­ριες συ­ντά­ξεις, στα­δια­κή κα­τάρ­γη­ση του ΕΚΑΣ, με­τα­τρο­πή των συ­ντά­ξε­ων χη­ρεί­ας και ανα­πη­ρί­ας σε φι­λο­δω­ρή­μα­τα, σφαγή σε εφά­παξ, επι­κου­ρι­κές, αλα­λούμ για τις νέες ει­σφο­ρές αυ­το­α­πα­σχο­λού­με­νων, αγρο­τών, ελεύ­θε­ρων επαγ­γελ­μα­τιών κ.ά.

Μια άλλη πα­ρά­με­τρος της διά­λυ­σης της Κοι­νω­νι­κής Ασφά­λι­σης, που επι­χει­ρεί­ται από τη συ­γκυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ-ΑΝΕΛ και τώρα αρ­χί­ζει να απα­σχο­λεί την κοι­νω­νία, είναι η ενο­ποί­η­ση-«γίγας» όλων των Τα­μεί­ων κύ­ριας ασφά­λι­σης στον ΕΦΚΑ.

Η ενο­ποί­η­ση όλων των Φο­ρέ­ων Κύ­ριας Ασφά­λι­σης σε τόσο σύ­ντο­μο χρο­νι­κό διά­στη­μα, χωρίς καμία σωστή ορ­γά­νω­ση, χωρίς το ανα­γκαίο προ­σω­πι­κό, χωρίς σωστή μη­χα­νο­γρά­φη­ση, ανα­μέ­νε­ται να φέρει συν­θή­κες χάους στην εξυ­πη­ρέ­τη­ση των ασφα­λι­σμέ­νων και των συ­ντα­ξιού­χων. Κατά συ­νέ­πεια οι κα­θυ­στε­ρή­σεις στις απο­νο­μές των συ­ντά­ξε­ων θα ξε­πε­ρά­σουν κάθε όριο. Είναι εν­δει­κτι­κό το πα­ρά­δειγ­μα της ενο­ποί­η­σης του ΟΑΕΕ το 2007, όπου πα­ρό­τι υπήρ­χε πε­ρισ­σό­τε­ρη προ­ε­τοι­μα­σία από τώρα (σί­γου­ρα όμως όχι αρ­κε­τή), οι χρό­νοι απο­νο­μής συ­ντά­ξε­ων του­λά­χι­στον δι­πλα­σιά­στη­καν!

Τα τρικ και τα ψέ­μα­τα της πο­λι­τι­κής ηγε­σί­ας του υπουρ­γεί­ου Ερ­γα­σί­ας ότι σε με­ρι­κούς μήνες οι συ­ντά­ξεις θα βγαί­νουν σε λίγες μέρες, δεν πεί­θουν τους ερ­γα­ζό­με­νους στα Ασφα­λι­στι­κά Τα­μεία και δεν πρέ­πει να ξε­γε­λούν και την κοι­νω­νία.

Δη­μό­σια Διοί­κη­ση
Σε αυτό το μνη­μο­νια­κό σκη­νι­κό είναι στο στό­χα­στρο και η Δη­μό­σια Διοί­κη­ση.

Δύο χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά που πα­ρα­τη­ρού­νται τε­λευ­ταία στη Δη­μό­σια Διοί­κη­ση και στον ΕΦΚΑ είναι ο πε­ριο­ρι­σμός των αρ­μο­διο­τή­των των Υπη­ρε­σια­κών Συμ­βου­λί­ων και ο δια­χω­ρι­σμός των προϊ­στα­μέ­νων-διευ­θυ­ντών από το υπό­λοι­πο προ­σω­πι­κό με το «τυ­ρά­κι» των θέ­σε­ων και των επι­δο­μά­των ευ­θύ­νης.

Για να μπο­ρέ­σει η κυ­βέρ­νη­ση να υλο­ποι­ή­σει τις αντερ­γα­τι­κές πο­λι­τι­κές της (και τον ΕΦΚΑ), χρειά­ζε­ται η διοι­κη­τι­κή ιε­ραρ­χία να λει­τουρ­γεί αυ­ταρ­χι­κά σε βάρος των πο­λι­τών και πα­τώ­ντας με τη βία πάνω στους ερ­γα­ζό­με­νους της Δη­μό­σιας Διοί­κη­σης. Και χωρίς να πα­ρεμ­βαί­νουν στα πόδια της εκ­πρό­σω­ποι των ερ­γα­ζο­μέ­νων.

Δεν ήταν τυ­χαίο ότι στο με­τα­βα­τι­κό στά­διο υλο­ποί­η­σης του ΕΦΚΑ δεν προ­βλέ­πει ο νόμος γνω­μο­δό­τη­ση Υπουρ­γι­κού Συμ­βου­λί­ου για τη με­τα­φο­ρά του προ­σω­πι­κού από τα εντασ­σό­με­να Τα­μεία στον ενιαίο φορέα. Λίγο αρ­γό­τε­ρα το ίδιο ψη­φί­στη­κε και για την κι­νη­τι­κό­τη­τα, όπου δεν θα χρειά­ζε­ται καμία με­σο­λά­βη­ση ΥΣ. Οι με­τα­κι­νή­σεις και απο­σπά­σεις θα περ­νά­νε μόνο από τις αρ­μό­διες - «αδιά­βλη­τες» επι­τρο­πές, που θα απο­φα­σί­ζουν για τις κενές θέ­σεις στο Δη­μό­σιο και την πλή­ρω­σή τους.

Επί­σης στο με­τα­βα­τι­κό στά­διο προς τη δη­μιουρ­γία του ΕΦΚΑ δη­μιουρ­γού­νται ερ­γα­ζό­με­νοι δια­φό­ρων τα­χυ­τή­των, όπου κά­ποιοι το­πο­θε­τού­νται σε θέ­σεις στον ενιαίο φορέα ενώ κά­ποιοι άλλοι όχι, το­πο­θε­τού­νται προϊ­στά­με­νοι και διευ­θυ­ντές (για ένα «με­τα­βα­τι­κό και προ­σω­ρι­νό» στά­διο) χωρίς αξιο­κρα­τία και αντι­κει­με­νι­κά κρι­τή­ρια και άλλα τέ­τοια ευ­τρά­πε­λα. Τα οποία γί­νο­νται πολύ εύ­κο­λα με Υπουρ­γι­κές Απο­φά­σεις- «απο­φα­σί­ζο­μεν και δια­τάσ­σο­μεν...»!

Ταυ­τό­χρο­να υπάρ­χουν πολλά θολά για τη με­τα­φο­ρά των ερ­γα­ζο­μέ­νων των Τα­μεί­ων στον ενιαίο φορέα με δια­τά­ξεις που μι­λά­νε για «τυχόν πλε­ο­νά­ζον» προ­σω­πι­κό, που θα μπει σε κι­νη­τι­κό­τη­τα, το οποίο απο­τε­λεί ευ­θεία επί­θε­ση στους δη­μο­σί­ους υπαλ­λή­λους.

Επί­σης το συ­γκε­ντρω­τι­κό και αθη­νο­κε­ντρι­κό σχέ­διο ορ­γα­νο­γράμ­μα­τος εμπνέ­ει ανη­συ­χία σε σχέση με τις θέ­σεις ερ­γα­σί­ας και τα Πα­ραρ­τή­μα­τα στην πε­ρι­φέ­ρεια, τα οποία συρ­ρι­κνώ­νο­νται διαρ­κώς τα τε­λευ­ταία χρό­νια, ενώ ο ερ­γα­σια­κός με­σαί­ω­νας ετοι­μά­ζε­ται να ει­σβά­λει στη λει­τουρ­γία του ΕΦΚΑ.

Απά­ντη­ση συν­δι­κά­των
Η απά­ντη­ση από τις συν­δι­κα­λι­στι­κές ηγε­σί­ες των συν­δι­κά­των και των ομο­σπον­διών των ερ­γα­ζο­μέ­νων στα ασφα­λι­στι­κά τα­μεία είναι πολύ κα­τώ­τε­ρη των πε­ρι­στά­σε­ων. Μετά την ψή­φι­ση του νόμου (Μάιος 2016) δεν υπήρ­ξε καμία κι­νη­το­ποί­η­ση για το Ασφα­λι­στι­κό, ενώ είχαν αρ­χί­σει οι πε­ρι­κο­πές στις συ­ντά­ξεις και οι απει­λές προς τους ερ­γα­ζό­με­νους.

Μόνο οι πα­ρα­τά­ξεις της ρι­ζο­σπα­στι­κής Αρι­στε­ράς και το ΜΕΤΑ έκα­ναν κά­ποιες προ­τά­σεις και προ­σπά­θειες για συ­νε­λεύ­σεις και κι­νή­σεις από τη βάση. Το πλαί­σιο που πρό­τει­ναν ήταν και είναι ορ­γά­νω­ση αγώ­νων και κι­νη­το­ποι­ή­σε­ων μέσα από συ­νε­λεύ­σεις και πε­ριο­δεί­ες, με αρχή συμ­βο­λι­κές κα­τα­λή­ψεις των Τα­μεί­ων και απο­κλει­σμούς στα ΔΣ του ΕΦΚΑ και στη συ­νέ­χεια με απερ­για­κές κι­νη­το­ποι­ή­σεις.

Όμως και η ΑΔΕΔΥ πρέ­πει να αντι­δρά­σει και να συμ­με­τά­σχει σε αυτές τις κι­νη­το­ποι­ή­σεις, όχι μόνο γιατί θί­γο­νται τα ασφα­λι­στι­κά δι­καιώ­μα­τα των ερ­γα­ζο­μέ­νων στο Δη­μό­σιο, αλλά γιατί ο ΕΦΚΑ απο­τε­λεί, καθώς φαί­νε­ται, ένα πεί­ρα­μα για χει­ρο­τέ­ρευ­ση των ερ­γα­σια­κών δι­καιω­μά­των όλων των ερ­γα­ζο­μέ­νων στο Δη­μό­σιο.

Χρειά­ζε­ται άμεσα να προ­κη­ρυ­χθεί η 24ωρη προει­δο­ποι­η­τι­κή απερ­γία των δύο ομο­σπον­διών (ΠΟ­ΣΕ-ΙΚΑ, ΠΟ­ΠΟΚΠ), που έχει απο­φα­σι­στεί εδώ και εβδο­μά­δες, με την κά­λυ­ψη της ΑΔΕΔΥ και τη συμ­με­το­χή των φο­ρέ­ων των συ­ντα­ξιού­χων και όλων των ασφα­λι­σμέ­νων (επι­στη­μό­νων, αγρο­τών, μι­σθω­τών, αυ­το­α­πα­σχο­λού­με­νων κ.ά.).

Και να συ­νε­χί­σου­με κλι­μα­κώ­νο­ντας με κλα­δι­κές 48ω­ρες απερ­γί­ες και διαρ­κεί­ας για την προ­στα­σία των θέ­σε­ων ερ­γα­σί­ας και με γε­νι­κές απερ­γί­ες από ΓΣΕΕ-ΑΔΕ­ΔΥ για τη διά­σω­ση της Κοι­νω­νι­κής Ασφά­λι­σης. Για ένα απο­κλει­στι­κά Δη­μό­σιο Ασφα­λι­στι­κό Σύ­στη­μα, που θα λει­τουρ­γεί με κρι­τή­ριο τις κοι­νω­νι­κές ανά­γκες.
*μέλος ΔΣ ΠΟ­ΠΟΚΠ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου