Παρασκευή, 17 Μαΐου 2013

Tακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς στις 22 Μαΐου 2013


Σας προσκαλούμε να έρθετε στην δημόσια Tακτική Συνεδρίαση του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΙΛΚΙς, που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα, στις 22 Μαΐου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, για συζήτηση και απόφαση για τα εξής θέματα Η/Δ: 

Θέμα 1ο
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: "Αντικατάσταση φθαρμένων δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης Σχολικών μονάδων του Δήμου Κιλκίς (πλην της ΔΕ Κιλκίς)", Αριθμ. Μελ. Μ 76/2012
Θέμα 2ο
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: "Αντικατάσταση φθαρμένων θερμαντικών σωμάτων και λοιπών εξαρτημάτων δικτύων - λεβητοστασίων Σχολικών μονάδων του Δήμου Κιλκίς (πλην της ΔΕ Κιλκίς)", Αριθμ. Μελ. Μ77/2012
Θέμα 3ο
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: "Αντικατάσταση φθαρμένων θερμαντικών σωμάτων και λοιπών εξαρτημάτων δικτύων - λεβητοστασίων Σχολικών μονάδων της ΔΕ Κιλκίς", Αριθμ. Μελ. Μ64/2012
Θέμα 4ο
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: "Αντικατάσταση φθαρμένων  δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης σχολικών μονάδων της ΔΕ Κιλκίς", Αριθμ. Μελ. Μ62/2012
Θέμα 5ο
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Αντιπλημμυρική τάφρος προστασίας στη Δυτική πλευρά του οικισμού Ευκαρπίας Αριθμ. Μελ. 28/2011
Θέμα 6ο
Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής των ειδών της Σύμβασης του υποέργου 3: ''Πακέτο ΙΑ΄- Ειδικός εξοπλισμός για παιδιά με κινητικά προβλήματα'' της Πράξης "ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ''
Θέμα 7ο
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: "Φυτοτεχνική διαμόρφωση τμήματος πλατείας Ισώματος", Αριθμ. Μελ. 175/2010
Θέμα 8ο
Έγκριση 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: "Αποκατάσταση ΧΤΑ Δήμου Κιλκίς" Αριθμ. Μελ. Δ 51/2010
Θέμα 9ο
Έγκριση 2ης παράτασης τμηματικών προθεσμιών εκτέλεσης του έργου: "Αποκατάσταση ΧΤΑ Δήμου Κιλκίς" Αριθ,. μελ. Δ 51/2010
Θέμα 10ο
Τροποποίηση Σύμβασης του υποέργου 2: "Πακέτο Β΄ Διαδραστικοί Πίνακες'' της Πράξης " ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ" α) ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά & β) ως προς το χρονοδιάγραμμα
Θέμα 11ο
Κάλυψη δαπανών για επέκταση δικτύου ΦΟΠ
Θέμα 12ο
Αποδοχή ή απόρριψη των όρων συνέχισης παραχώρησης έκτασης στρατοπέδου ''ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ'' στο Δήμο Κιλκίς
Θέμα 13ο
Παραλαβή του B1΄ σταδίου της πολεοδομικής μελέτης της συνολικής μελέτης "Κτηματογράφηση - Πολεοδόμηση - Πράξη Εφαρμογής περιοχών των οικισμών Γαλλικός και Πεδινό του Δήμου Γαλλικού"" και υπαγωγή των πολεοδομουμένων περιοχών των εν λόγω οικισμών (τόσο των περιοχών επέκτασης όσο και των τμημάτων εντός ορίων οικισμών με Απόφαση Νομάρχη) σε καθεστώς εισφορών σε γη και χρήμα σύμφωνα με τα αρθ. 8 και 9 του Ν. 1337/83, όπως προβλέπεται από το αρθ. 20 του Ν. 2508/97
Θέμα 14ο
Απευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση  της υπηρεσίας ''Συνδρομές και Ενημέρωση Προγραμμάτων Η/Υ Τεχνικών Υπηρεσιών (Πρόγραμμα Δημοσίων Έργων), Αριθμ. Μελ. 7/2013, Π/Υ 1.230,00€, χρηματοδότηση Δημοτικά Έσοδα
Θέμα 15ο
Απευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση της υπηρεσίας ''Συνδρομές και Ενημέρωση ΗΥ Τεχνικών Υπηρεσιών (Πρόγραμμα Τεχνικής Νομοθεσίας), Αριθμ. Μελ. 13/2013, Π/Υ 1.094,70€, χρηματοδότηση Δημοτικά Έσοδα
Θέμα 16ο
Απευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση της υπηρεσίας ''Συνδρομές και Ενημέρωση Προγραμμάτων ΗΥ Τεχνικών Υπηρεσιών - Πρόγραμμα Μελετών'', Αριθμ. Μελ. 8/2013, Π/Υ 340,00€, χρηματοδότηση Δημοτικά Έσοδα
Θέμα 17ο
Αναπλήρωση σε άδεια επαγγελματία πωλητή Λαικών Αγορών από την σύζυγό του σε περίπτωση ασθενείας
Θέμα 18ο
Επιστροφή Αχρεωστήτως εισπραχθέντα χρηματικά ποσά
Θέμα 19ο
Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικονομικού έτους 2013
Θέμα 20ο
Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 49.785,48€ από Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων για το Υποέργο 3: "Πακέτο ΙΑ΄- Ειδικός εξοπλισμός για παιδιά με κινητικά προβλήματα" της Πράξης "ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ"
Θέμα 21ο
Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 36.157,98€ από Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων για το έργο: ''Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Κιλκίς''
Θέμα 22ο
Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 65.000,00€ απο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων για το έργο: ''Ανέγερση νέου 6-θέσιου Δημοτικού Σχολείου Ν. Σάντας''
Θέμα 23ο
Έγκριση της προμήθειας με τίτλο: "Προμήθεια ενός καλαθοφόρου οχήματος", από το ελεύθερο εμπόριο, Αρ. Μελ. ΚΟΠ12/2013
Θέμα 24ο
Διαγραφή χρεών
Θέμα 25ο
Επιλογή Τραπεζικού Ιδρύματος για έντοκη κατάθεση εσόδων
Θέμα 26ο
Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμων εκτάσεων Σχολικών Κλήρων οικισμού Ξυλοκερατειάς, ΤΚ Ξυλοκερατειάς, ΔΕ Πικρολίμνης Δήμου Κιλκίς
Θέμα 27ο
Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση των υπ' αριθμ. 354γ1 και 354γ2 αγροτεμαχίων καλλιεργήσιμης γης, έκτασης 45 στρεμμάτων και 45 στρεμμάτων αντίστοιχα, αγροκτήματος Σταυροχωρίου, ιδιοκτησίας του Δήμου Κιλκίς, μετά του υπάρχοντος αρδευτικού συγκροτήματος γαι την άρδευση των παραπάνω αγροτεμαχίων
Θέμα 28ο
Έγκριση μνημονίου ενεργειών αντιμετώπισης καταστροφικών φαινομένων και δασικών πυρκαγιών
Θέμα 29ο
Επιμήκυνση διάρκειας αποπληρωμής χορηγηθέντος δανείου απο το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, με περίοδο χάριτος και μείωση επιτοκίου κατά τη διάρκεια αυτής
Θέμα 30ο
Επιχορήγηση Πολιτιστικών - Αθλητικών Συλλόγων Δήμου Κιλκίς για κάλυψη εδηλώσεών τους
Θέμα 31ο
Έξουσιοδότηση στον Αναπληρωτή Δήμαρχο για υπογραφή των συμβάσεων με τους συντελεστές (θιάσους, καλλιτέχνες, εκπαιδευτές) που θα συμμετέχουν στο 15ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου και Παντομίμας Κιλκίς 2013
Θέμα 32ο
Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προμηθειών (τρία τακτικά - τρία αναπληρωματικά), για προμήθειες πολιτισμού, τουρισμού και ανάπτυξης έτους 2013
Θέμα 33ο
Εκλογή δύο δημοτικών συμβούλων των παρατάξεων της μειοψηφίας στην Εκτελεστική Επιτροπή, για τη λειτουργία της ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου