Τρίτη, 6 Αυγούστου 2013

Ο Δήμος Παιονίας συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα GRUNDTVIG-LEARNING PARTNERSHIPS

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ έλαβε την έγκριση συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα GRUNDTVIG-LEARNING PARTNERSHIPS με τίτλο “Open Government in Europe”. Συντονιστής του σχεδίου είναι ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Euro-Net από την Ιταλία, ενώ ο Δήμος Παιονίας συμμετέχει ως εταίρος οργανισμός μαζί με άλλους 16 φορείς της ευρωπαϊκής κοινότητας. Η Επιμορφωτική Κιλκίς Μον. ΕΠΕ υποστήριξε το Δήμο στη συνεργασία με τον φορέα Eur-Net και θα έχει την εκπαιδευτική υποστήριξη του προγράμματος.
Το πρόγραμμα έχει στόχο την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, τη συμμετοχή των πολιτών στην εκλογική διαδικασία, την ανεύρεση και αξιοποίηση μεθόδων από τοπικούς φορείς αυτοδιοίκησης και άλλους σχετικούς οργανισμούς για προσέλκυση ειδικότερα των νέων σε ηλικία πολιτών σε ότι αφορά το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή τους στα κοινά, την γνωριμία με καινοτόμες μεθόδους για οργάνωση τοπικών εκδηλώσεων κ.ά. Το πρόγραμμα αποτελεί μια προσπάθεια των τοπικών φορέων και οργανισμών με σκοπό την καλυτέρευση της διακυβέρνησης.

Γενικά είναι αποδεκτό, ότι οι πολίτες επιθυμούν μια περισσότερο διάφανη, αποτελεσματική και υπεύθυνη κυβέρνηση, με τοπικούς οργανισμούς που να ενδυναμώνουν τους πολίτες και να ανταποκρίνονται στις δικές τους προσδοκίες. 

Έτσι, στόχος του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των υπαλλήλων των τοπικών οργανισμών σε θέματα ανοικτής διακυβέρνησης, η ανταλλαγή απόψεων, γνώσεων, καλών πρακτικών και εμπειριών από άλλους τοπικούς φορείς των συνεργαζόμενων ευρωπαϊκών χωρών και η μεταφορά τεχνογνωσίας σε κάθε οργανισμό και χώρα. 

Επιπλέον σκοπός του σχεδίου είναι να διερευνηθεί μια νέα διάσταση προσέλκυσης των πολιτών προκειμένου να τονωθεί η έννοια της συμμετοχής στα κοινά σε τοπικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο, ενισχύοντας την κοινή ευρωπαϊκή συνείδηση αλλά και τη γνώση των πολιτών σε ότι αφορά τα δικαιώματα που έχουν ως Ευρωπαίοι πολίτες. 

Μέσω των θεματικών ενοτήτων που θα συζητηθούν οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα χρησιμοποιήσουν στην εργασία τους με πρωταρχικό σκοπό την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους οργανισμούς (π.χ. χρήση καινοτόμων μεθόδων στην οργάνωση και διαχείριση δημόσιων εκδηλώσεων, τοπικών δραστηριοτήτων), στην καλυτέρευση της ποιότητας ζωής των πολιτών, στην πληροφόρηση του κοινού για τις υπηρεσίες που διεκπεραιώνονται από μέρους τους κ.ά.

Στις εκπαιδευτικές συναντήσεις που θα υλοποιηθούν πρόκειται να εκπαιδευτούν 12 στελέχη του Δήμου Παιονίας στα παραπάνω θέματα. Το σχέδιο έχει διάρκεια 2 έτη, στο χρονικό πλαίσιο των οποίων θα υλοποιηθούν σε συνεργασία με τους συμμετέχοντες των ευρωπαϊκών χωρών, έρευνες, αναφορές σε εθνικές πολιτικές που χρησιμοποιούνται αναφορικά με την διακυβέρνηση, ηλεκτρονική πλατφόρμα στο Διαδίκτυο για τους σκοπούς του προγράμματος, εκθέσεις αναφοράς καθώς και ένας Οδηγός για την Ενεργή Συμμετοχή Πολιτών. 

Όλα τα προαναφερόμενα προϊόντα που θα δημιουργηθούν πρόκειται να αποτελέσουν χρήσιμα εργαλεία για την ανοιχτή διακυβέρνηση σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η πρώτη εκπαιδευτική συνάντηση σχεδιάζεται περί τα τέλη της χρονιάς. Αξίζει να αναφερθεί ότι το πρόγραμμα στο οποίο συμμετάσχει ο Δήμος Παιονίας χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από την ΕΕ μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου