Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2018

Συγκρότηση γενικής συνέλευσης στον Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων Αξιοχωρίου Κιλκίς

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε Κιλκίς (Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε Κιλκίς), κατόπιν αιτήματος του Δ.Σ του Τ.Ο.Ε.Β Αξιοχωρίου και σύμφωνης γνώμης του Π.Γ.Σ.Ε.Ε-Π.Κ.Μ, ανακοινώνει την έναρξη των διαδικασιών συγκρότησης Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ) με αυτεπάγγελτο διορισμό των αντιπροσώπων σε αυτή από τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Κιλκίς.

Προκειμένου αυτό να γίνει με την μέγιστη δυνατή δημοσιότητα και συναίνεση, καλούνται τα μέλη του Τ.Ο.Ε.Β Αξιοχωρίου που επιθυμούν τον διορισμό τους στην υπό συγκρότηση Γ,Σ, να προβούν στις εξής ενέργειες προς την Δ.Α.Ο.Κ Π.Ε Κιλκίς έως και την Πέμπτη 20-12-2018 (ημερομηνία παραλαβής):

Να εκδηλώσουν εγγράφως την επιθυμία τους με αίτησή τους.

Στην αίτησή τους, εκτός από την επιθυμία τους για συμμετοχή του στη Γ.Σ, να δηλώσουν επακριβώς με πόσα ακριβώς αγροτικά ακίνητα (έκταση σε στρέμματα) εντός της περιοχής δικαιοδοσία του Τ.Ο.Ε.Β Αξιοχωρίου έχουν σχέση (δηλ. ιδιοκτησία, προσωρινή διανομή, κ.λ.π) όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 6. παρ. 1 του καταστατικού και να προσκομίσουν συνημμένα στην αίτησή τους αποδεικτικά για την προαναφερόμενη σχέση(π.χ Ε9, δικαστικές αποφάσεις νομής, αποφάσεις προσωρινής διανομής, κ.λ.π). Η μίσθωση – βραχυχρόνια και μακροχρόνια - δεν αποτελεί αποδεκτή σχέση.

Να δηλώνουν με συνημμένη Υ.Δ ότι δεν τελούν σε δικαστική απαγόρευση για την συμμετοχή τους σε Γ.Σ και Δ.Σ Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β) και δεν είναι υπερήμεροι οφειλέτες προς τον Τ.Ο.Ε.Β Αξιοχωρίου (άρθρο 21 του καταστατικού του Τ.Ο.Ε.Β Αξιοχωρίου).

Οι υπερήμεροι οφειλέτες, εάν επιθυμούν να διοριστούν στην Γ.Σ, μπορούν πριν υποβάλλουν αίτηση ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΕΞΟΦΛΗΣΟΥΝ ή ΡΥΘΜΙΣΟΥΝ τις οφειλές τους στο υπάρχον Δ.Σ. 

Κανένας διορισμός δεν θα γίνει σε υπερήμερους οφειλέτες.

Σε περίπτωση που η αίτηση και η Υ.Δ, μαζί με τα υπόλοιπα συνημμένα, σταλούν ταχυδρομικά ή προσκομιστούν στην Δ.Α.Ο.Κ Π.Ε Κιλκίς από τρίτο πρόσωπο, πρέπει να έχει βεβαιωθεί το γνήσιο της υπογραφής τους σε αρμόδια υπηρεσία .

Διευκρινίζεται ότι μετά το πέρας της συγκέντρωσης των αιτήσεων και εφόσον δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός (απαιτούνται σαράντα πέντε για να οριστούν τριάντα τακτικά και δεκαπέντε αναπληρωματικά μέλη), οι διαδικασίες θα προχωρήσουν με την επιλογή ενεργών μελών από τα προηγούμενα Δ.Σ καθώς και τον κατάλογο μελών του Τ.Ο.Ε.Β με προτεραιότητα τους μεγαλύτερους ιδιοκτήτες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στη Δ.Α.Ο.Κ ΠΕ Κιλκίς , Ανδρέα Παπανδρέου 3 , 1ος όροφος , στα Τηλ. 2341350115 και 2341353251 και στις Δ/νσεις Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου : th.kokkinis@kilkis.pkm.gov.gr , st.adamou@kilkis.pkm.gov.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου