Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2017

Δημόσια Tακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην δημόσια Tακτική Συνεδρίαση του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στις 28 Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για συζήτηση και απόφαση για τα εξής θέματα Η/Δ:
Θέμα 1ο
Αναμόρφωση [12η] Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικ. έτους 2017 (Αποδοχή από το ΥΠ.ΕΣ. για εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από δικαστικές αποφάσεις)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Νικολαΐδης Αιμίλιος

Θέμα 2ο
3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Κιλκίς, έτους 2017, και Αναμόρφωση [13η] Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικονομικού έτους 2017

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Νικολαΐδης Αιμίλιος

Θέμα 3ο

Αναμόρφωση [14η] Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικ. έτους 2017

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Νικολαΐδης Αιμίλιος

Θέμα 4ο
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κιλκίς, ως Εταίρος, στην υλοποίηση των Συνοδευτικών Δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους" (ΤΕΒΑ/FEAD) του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με Επικεφαλής Εταίρο της Κοινωνικής Σύμπραξης τη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και Αναμόρφωση [15η] Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικ. έτους 2017

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης: Προϊσταμένη κ. Σπανού Ελευθερία

Θέμα 5ο
Αποδοχή απόφασης ένταξης και των όρων αυτής της πράξης: "Ολοκληρωμένο σύστημα αειφορικής διαχείρισης οικοσυστήματος λίμνης Δοϊράνης" και ακρωνύμιο: "PLAND.oiran" που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πρόγραμμα INTERREG IPA CBC Programme Greece - The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης: Προϊσταμένη κ. Σπανού Ελευθερία

Θέμα 6ο
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 442/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: "Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: ''Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κιλκίς'' στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ''Κεντρική Μακεδονία'' - Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ09Β'' Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - Ε.Κ.Τ.'' το οποίο συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο''

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης: Προϊσταμένη κ. Σπανού Ελευθερία

Θέμα 7ο
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 71/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: ''Έγκριση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 με τίτλο ''Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κιλκίς'' της Πράξης: ''Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κιλκίς '' με Κωδ. ΟΠΣ: 5002919 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ''Κεντρική Μακεδονία 2014-2020'', για 3 έτη"

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης: Προϊσταμένη κ. Σπανού Ελευθερία

Θέμα 8ο

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 72/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: "Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για τη στελέχωση της δομής: 'Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Κιλκίς της Πράξης: ''Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κιλκίς'' με Κωδ. ΟΠΣ: 5002919 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ''Κεντρική Μακεδονία 2014-2020'', για 3 έτη"

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης: Προϊσταμένη κ. Σπανού Ελευθερία

Θέμα 9ο
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 73/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: "Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της δομής: ''Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κιλκίς'' με Κωδ. ΟΠΣ: 5002919 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ''Κεντρική Μακεδονία 2014-2020'', για 3 έτη"

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης: Προϊσταμένη κ. Σπανού Ελευθερία

Θέμα 10ο Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του Έργου "Κατασκευή - Αναβάθμιση - Αποκατάσταση οδοποιίας, κρασπέδων και πλακοστρώσεων Δ.Ε. Μουριών του Δήμου Κιλκίς" [ΑΜ: Μ5/2016 Δ.Τ.Υ.]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Ταχτσίδης Νικόλαος

Θέμα 11ο
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του Έργου "Αναβάθμιση εισόδου Πεδινού" [ΑΜ: Μ19/2013 Δ.Τ.Υ.]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Ταχτσίδης Νικόλαος

Θέμα 12ο
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του Έργου "Ανάπλαση πάρκου Πλαγιάς" [ΑΜ: Μ17/2013 Δ.Τ.Υ.]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Ταχτσίδης Νικόλαος

Θέμα 13ο

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του Έργου "Διαμόρφωση χώρου Κρηστώνης στο ΟΤ 30 για αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες" [ΑΜ: Μ10/2013 Δ.Τ.Υ.]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Ταχτσίδης Νικόλαος

Θέμα 14ο
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του Έργου "Βελτίωση Κοινόχρηστου χώρου στον οικισμό Κορομηλιάς" [ΑΜ: Μ11/2014 Δ.Τ.Υ.]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Ταχτσίδης Νικόλαος

Θέμα 15ο

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του Έργου "Διαμόρφωση πεζοδρομίου στον οικισμό Μελάνθιου" [ΑΜ: Μ10/2014 Δ.Τ.Υ.]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Ταχτσίδης Νικόλαος

Θέμα 16ο
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του Έργου "Ανάπλαση πλατείας Μεγάλης Βρύσης στο Ο.Τ. 22" [ΑΜ: Μ1/2013 Δ.Τ.Υ.]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Ταχτσίδης Νικόλαος

Θέμα 17ο
Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του Έργου "Ασφαλτοστρώσεις - κρασπεδώσεις - πλακοστρώσεις και αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων στη Δ.Ε. Κιλκίς" [ΑΜ: Μ15/2015 Δ.Τ.Υ.]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Ταχτσίδης Νικόλαος

Θέμα 18ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: "Αναβάθμιση εισόδου Χωρυγίου" [ΑΜ: Μ2/2014 Δ.Τ.Υ.]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Ταχτσίδης Νικόλαος

Θέμα 19ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: "Επεμβάσεις σε σχολικά κτίρια Δ.Ε. Μουριών" [ΑΜ: Μ2/2015 Δ.Τ.Υ.]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Ταχτσίδης Νικόλαος

Θέμα 20ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: "Μικρά τεχνικά έργα στη Δ.Ε. Κρουσσών" [ΑΜ: Μ42/2014 Δ.Τ.Υ.]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Ταχτσίδης Νικόλαος

Θέμα 21ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: "Διαμόρφωση - Αναβάθμιση Μουσείου Λίμνης Δοϊράνης και Υποδομών Πρόσβασης" [ΑΜ: Μ21/2015 Δ.Τ.Υ.]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Ταχτσίδης Νικόλαος

Θέμα 22ο
Έγκριση παράτασης [1η] προθεσμίας περαίωσης του Έργου: "Κατασκευή - ανσβάθμιση - αποκατάσταση οδοποιίας, κρασπέδων και πλακοστρώσεων Δ.Ε. Μουριών του Δήμου Κιλκίς" [ΑΜ: Μ5/2016 ΔΤΥ]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Ταχτσίδης Νικόλαος

Θέμα 23ο
Έγκριση παράτασης [2η] προθεσμίας περαίωσης του Έργου: "Ασφαλτοστρώσεις - Κρασπεδώσεις - Πλακοστρώσεις και Αποκαταστάσεις Φθορών Οδοστρωμάτων στη Δ.Ε. Κιλκίς" [ΑΜ: Μ15/2015 ΔΤΥ]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Ταχτσίδης Νικόλαος

Θέμα 24ο
Έγκριση εκτέλεσης εργασιών σύνδεσης - επέκτασης - παραλλαγής στο δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης της ΔΕΔΔΗΕ (ΦΟΠ), καθορισμός τρόπου κάλυψης δαπάνης και αποδοχή όρων και προϋποθέσεων

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Ταχτσίδης Νικόλαος

Θέμα 25ο
Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής Δημοτικών Έργων

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 26ο
Έγκριση παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης της μελέτης Κτηματογράφησης - Πολεοδόμησης - Πράξης Εφαρμογής στις περιοχές επέκτασης οικισμών της Δημοτικής Ενότητας Πικρολίμνης

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης: Αντιδήμαρχος Δημητριάδης Ιωάννης

Θέμα 27ο

Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Δημόσιας Σύμβασης: "Συντήρηση - επισκευή οχημάτων του Δήμου και προμήθεια ανταλλακτικών για το έτος 2017" [Αρ. Μελ.: Π10/2017 / Π/Υ: 416.000,00€]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Νικολαΐδης Αιμίλιος

Θέμα 28ο
Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Δημόσιας Σύμβασης: "Είδη καθαριότητας - υγιεινής και ευπρεπισμού για το έτος 2017" [Αρ. Μελ.: ΚΟΠ 2/2017 / Π/Υ: 101.000,00€]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Νικολαΐδης Αιμίλιος

Θέμα 29ο

Έγκριση σύναψης της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: "Προμήθεια οργάνων-εξαρτημάτων και ανταλλακτικών παιδικών χαρών" [ΑΜ: Π12/2017 / Π/Υ: 250.000,00€ - ΚΑΕ: 30.7135.0003 / ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Νικολαΐδης Αιμίλιος

Θέμα 30ο

Διαγραφή χρεών

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Νικολαΐδης Αιμίλιος

Θέμα 31ο

Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Νικολαΐδης Αιμίλιος

Θέμα 32ο
Έγκριση παραγραφής απαιτήσεων κατά του Δήμου Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Νικολαΐδης Αιμίλιος

Θέμα 33ο
Έγκριση διαγραφή παραστατικών παρελθόντων ετών από την εφαρμογή του Δήμου Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Νικολαΐδης Αιμίλιος

Θέμα 34ο
Έγκριση εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου "ΛΟΦΟΣ" Αγίου Γεωργίου στην πόλη του Κιλκίς της Δ.Κ. Κιλκίς της Δημοτικής Ενότητας Κιλκίς του Δήμου Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Νικολαΐδης Αιμίλιος

Θέμα 35ο
Δωρεάν παραχώρηση, κατά χρήση, των αθλητικών εγκαταστάσεων (Δημοτικό Στάδιο Κιλκίς και νέο κλειστό Γυμναστήριο Κιλκίς), ιδιοκτησίας του Δήμου Κιλκίς, στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κιλκίς με την επωνυμία: "Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, και Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς"

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: Αντιδήμαρχος Νικολαΐδης Αιμίλιος

Θέμα 36ο
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 245/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς περί έγκρισης Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου: Αντιδήμαρχος Γιαννακούλα – Ζιούτα Αικατερίνη

Θέμα 37ο
Έγκριση δαπάνης & διάθεση (ψήφιση) - ¨Ανάληψη υποχρέωσης¨ πίστωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Κιλκίς, οικονομικού έτους 2017, για τη λειτουργία του Θερινού Κινηματογράφου "Δημήτρης Ζωηρός", έτους 2017

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τμήμα Απασχόλησης, Τουρισμού και Πολιτισμού: Αντιδήμαρχος Τσαντάκης Δημήτριος

Θέμα 38ο
Έγκριση δαπάνης & διάθεση (ψήφιση) - ¨Ανάληψη υποχρέωσης¨ πίστωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Κιλκίς, οικονομικού έτους 2017, στο πλαίσιο της Γιορτής των ανθρώπων της Γης, του μετανάστη και της παράδοσης στις Μουριές Κιλκίς (23 Ιουλίου 2017)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τμήμα Απασχόλησης, Τουρισμού και Πολιτισμού: Αντιδήμαρχος Τσαντάκης Δημήτριος

Θέμα 39ο

Έγκριση δαπάνης & διάθεση (ψήφιση) - ¨Ανάληψη υποχρέωσης¨ πίστωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Κιλκίς, οικονομικού έτους 2017, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ νεανικών μουσικών συγκροτημάτων "Infest" (28 και 29 Ιουλίου 2017)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τμήμα Απασχόλησης, Τουρισμού και Πολιτισμού: Αντιδήμαρχος Τσαντάκης Δημήτριος

Θέμα 40ο

Έγκριση κανονισμού διεξαγωγής εμποροπανήγυρης Δήμου Κιλκίς. έτους 2017

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων: Εντεταλμένος Σύμβουλος Πεντζερετζής Πρόδρομος

Θέμα 41ο
Καθορισμός τέλους διάθεσης κοινόχρηστων χώρων για την Εμποροπανήγυρη Κιλκίς, έτους 2017

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων: Εντεταλμένος Σύμβουλος Πεντζερετζής Πρόδρομος

Θέμα 42ο
Συγκρότηση Επιτροπής για την αξιολόγηση των αιτήσεων και την τοποθέτηση των εκθετών για την Εμποροπανήγυρη Κιλκίς, έτους 2017

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων: Εντεταλμένος Σύμβουλος Πεντζερετζής Πρόδρομος

Θέμα 43ο
Έγκριση ανανέωσης παραγωγικής άδειας (δημοτών) πωλητών που συμμετέχουν στις λαϊκές αγορές του Δήμου Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων: Εντεταλμένος Σύμβουλος Πεντζερετζής Πρόδρομος

Θέμα 44ο
Χορήγηση αδείας σε παραγωγό πωλητή λαϊκών αγορών (Σαγματόπουλος Σάββας του Λαζάρου)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων: Εντεταλμένος Σύμβουλος Πεντζερετζής Πρόδρομος

Θέμα 45ο
Προσθήκη κατηγορίας προϊόντων σε επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών (Αποστολίδης Παναγιώτης του Λάζαρου)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων: Εντεταλμένος Σύμβουλος Πεντζερετζής Πρόδρομος

Θέμα 46ο
Επιχορήγηση Πολιτιστικών - Αθλητικών Συλλόγων και λοιπών Νομικών Προσώπων Δήμου Κιλκίς για κάλυψη εκδηλώσεών τους

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τμήμα Απασχόλησης, Τουρισμού και Πολιτισμού: Αντιδήμαρχος Τσαντάκης Δημήτριος

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου