Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής τροποποιήσεων επενδυτικών Σχεδίων Βελτίωσης

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 7 της ΥΑ16270/23-11-2012 (ΦΕΚ Β’ 3246), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ο δικαιούχος επενδυτικού σχεδίου βελτίωσης δύναται να υποβάλλει αίτημα τροποποίησης της ατομικής απόφασης έγκρισης.
Προκειμένου να τηρηθούν οι προθεσμίες, το χρονοδιάγραμμα και οι σχετικοί πίνακες του ΠΑΑ 2014-2020 στο Μέτρο 4.1.1. του οποίου έχουν περιέλθει, ως συνεχιζόμενες, οι πράξεις του Μέτρου 121 του ΠΑΑ 2007-2013, σας γνωστοποιούμε ότι τροποποιήσεις μπορούν να οριστικοποιούνται από το μηχανογραφικό σύστημα σε επίπεδο μελετητή ή δικαιούχου μέχρι τις 17/07/2017 και μέσα σε δύο εργάσιμες ημέρες από την παρέλευση της ανωτέρω ημερομηνίας τα αιτήματα τροποποίησης να υποβάλλονται στις αρμόδιες ΔΑΟΚ.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου